Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia ....... 2005 r. w sprawie trybu przydzielania strażakom Państwowej Straży Pożarnej i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, a także przysługujących strażakom norm zaludnienia lokali mieszkalnych

 

Na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

       § 1.  Rozporządzenie określa:

1)     tryb przydzielaniai zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych;

2)     normy zaludnienia przysługujące strażakowi i członkom jego rodziny;

3)     wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnienie strażaka do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej;

4)     wymagane dokumenty potwierdzające rozliczenie się z dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego bądź zwrotu pomocy finansowej;

5)     wzory wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej,

6)     warunki techniczne przydzielanych strażakom lokali mieszkalnych oraz warunki zamiany lokali mieszkalnych.

 

       § 2. 1. Lokal mieszkalny przydziela się strażakowi na jego wniosek, według przysługujących norm zaludnienia:

  1)  dla strażaka posiadającego rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla strażaka i każdego członka jego rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

  2)  strażakowi samotnemu - dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;

  3) strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 20 do 18 oraz dla komendantów Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, zastępców komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zastępców komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa i dyrektorów biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - trzy normy zaludnienia;

   4) strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupach od 17 do 10, z wyjątkiem stanowiska dowódca zmiany - dwie normy zaludnienia.

       2. Strażakowi pozostającemu w związku małżeńskim, który nie posiada dzieci, przysługuje dodatkowo jedna norma zaludnienia.

 

       § 3. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.  W przypadkach, o których mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy, lokal mieszkalny w nowym miejscu pełnienia służby przydziela się na wniosek strażaka.

 

       § 5. 1. Zwolnienie dotychczas zajmowanego przez strażaka lokalu mieszkalnego następuje nie później, niż przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.

       2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wydaje się decyzję o zwolnieniu lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.

§ 6. Wydanie decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej uzależnione jest od uprzedniego wydania decyzji o zwrocie udzielonej strażakowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, o której mowa w art. 80 ustawy.

§ 7. Dokumentami potwierdzającymi zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu oraz zwrot udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu są w szczególności:

  1)  odpis aktu notarialnego obejmującego umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem, lub

2)   zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o rozliczeniu się z posiadanego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, lub

3)   protokół przekazania lokalu mieszkalnego w przypadku jego zajmowania na podstawie decyzji administracyjnej, lub   

  4) zaświadczenie o zwrocie pomocy finansowej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

§ 8. 1. Przydzielony strażakowi lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

2. W lokalu mieszkalnym należy zapewnić sprawnie działające urządzenia techniczne umożliwiające korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu mieszkalnego, ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji, a także w miarę możliwości z instalacji gazowej.

3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.3).

 

§ 9. 1. Strażakowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego (domu) można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której strażak pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej.

2. Strażakowi, o którym mowa w ust. 1 można przydzielić również tymczasową kwaterę na okres oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.

       3. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Przydzielone strażakom lokale mieszkalne mogą podlegać zamianie wyłącznie za zgodą dysponentów lokali, o których mowa wart. 83 ust. 5 ustawy. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Lokale mieszkalne w budynkach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na cele służbowe lub znajdujące się na terenie zamkniętym nie podlegają zamianie, jeżeli w wyniku zamiany taki lokal mieszkalny zamieszkiwałaby osoba nieposiadająca uprawnień do jego zajmowania.

3. W przypadku zmiany ilości norm zaludnienia przysługujących strażakowi, na jego wniosek lub z urzędu, dysponent lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 ustawy, w ramach zamiany może przydzielić inny lokal mieszkalny, mając na uwadze ilość członków rodziny uwzględnianych przy przydziale lokalu mieszkalnego i norm zaludnienia, jeżeli lokal ten posiada powierzchnię mieszkalną odpowiadającą zmienionej ilości norm zaludnienia przysługujących temu strażakowi.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zgodnego wniosku co najmniej dwóch strażaków lub osób uprawnionych o zamianę zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych.

§ 11. W przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 7 ustawy, przydziela się lokal mieszkalny w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia oraz zapewnia przewiezienie przedmiotów urządzenia domowego.

 

       § 12. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie.

2. Pozostają w mocy decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

§ 13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4

 

MinisterSpraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz.1609,z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.

3Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156.

4Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr  4,  poz. 13).

 

Uzasadnienie

 

Aktualnie aktem prawnym regulującym zasady przydzielania i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych oraz określającym normy zaludnienia jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.). Proponowana regulacja jest konsekwencją nowelizacji tej ustawy, a zwłaszcza wprowadzenia nowej delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego dostosowanego do wymagań formalnych określonych Konstytucją RP. Delegacja ustawowa zawarta w art. 83 ust. 6 ustawy nowelizującej ustawę o Państwowej Straży Pożarnej (weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r.) w brzmieniu:

"Art. 83 ust. 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, mając na względzie zapewnienie potrzeb lokalowych strażaków, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne przydzielanych strażakom lokali mieszkalnych, tryb przydzielania i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, w przypadkach określonych w ustawie, przysługujące strażakowi normy zaludnienia, a także warunki zamiany lokali mieszkalnych, w tym:

1)     liczbę przysługujących norm zaludnienia, przypadających na  strażaka i członków jego rodziny, w zależności od stanowiska służbowego strażaka i jego stanu rodzinnego;

2)     wzory wniosków o przydział, a także warunki zamiany lokali mieszkalnych;

3)     wymagane dokumenty, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przydział;

4)     dokumenty potwierdzające zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu albo zwrot pomocy finansowej.",

precyzuje uprawnienia mieszkalne strażaków PSP określone w przepisach merytorycznych ustawy nowelizującej ustawę o PSP.

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi, przy czym NSZZ "Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych nie zgłosiły uwag w ustawowym terminie, a OPZZ zgłosił jedną propozycję polegającą na wykreśleniu z przepisu § 2 ust. 1 pkt 4 wyrazów "z wyjątkiem stanowiska dowódcy zmiany". Propozycja ta nie została uwzględniona z uwagi na istniejący już zapis w tożsamym brzmieniu w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu, a także z uwagi na trudne do oszacowania skutki finansowe, które wiązałyby się z wprowadzeniem tej zmiany i obciążały budżet państwa.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

Skutki wdrożenia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybuprzydzielania strażakom Państwowej Straży Pożarnej i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, a także przysługujących strażakom norm zaludnienia lokali mieszkalnychoceniono następująco:

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Metryczka

Data publikacji 19.08.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry