Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..........2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1  z dnia ..........2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1)     tryb przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "pomocą finansową";

2)     sposoby ustalania wysokości i wypłaty pomocy finansowej;

3)     wymagane dokumenty do przedłożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej;

4)     stawkę pieniężną pomocy finansowej na normę zaludnienia przysługującą strażakowi;

5)     termin wypłaty pomocy finansowej;

6)     wysokość pomocy finansowej podlegającej zwrotowi w przypadkach, o których mowaw art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą";

7)     wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej - określa załącznik.

 

§ 2. 1. Pomoc finansowąprzyznaje się na podstawie wniosku złożonego przez strażaka.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej dołącza się dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez strażaka lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:

  1)  zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej, albo

  2)  wyciąg z księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną kupna lokalu (domu jednorodzinnego), albo

  3)  w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo

  4)  pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 3. 1. Wysokość przysługującej strażakowi pomocy finansowej ustala się w oparciu o stawkę pieniężną pomnożoną przez liczbę przysługujących norm zaludnienia.

2. Stawka pieniężna pomocy finansowej wynosi 2.980 zł. na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi, zgodnie z przepisami o przydziale i zwalnianiu lokali mieszkalnych, według stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku.

3. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich wysokość oraz termin wypłaty ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

4. Pomoc finansową wypłaca jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez wnioskodawcę.

 

§ 4.1. Do ustalenia wysokości pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, w przypadkach określonych w art. 80 ust. 3 ustawy, przyjmuje się liczbę norm zaludnienia określoną w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 pkt 2 ustawy, wysokość kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, która została ustalona zgodnie z ust. 1, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.

§ 5.Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem jego wejścia w życie.

§ 6.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz.1609,z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.

3Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 15, poz. 68).

 

Uzasadnienie

 

W chwili obecnej szczegółowe zasady przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 68) wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.). Proponowana regulacja jest konsekwencją nowelizacji tej ustawy, a zwłaszcza wprowadzenia nowej delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego dostosowanej do wymagań formalnych określonych Konstytucją RP. Delegacja ustawowa zawarta w art. 80 ust. 6 ustawy nowelizującej ustawę o Państwowej Straży Pożarnej (weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r.) w brzmieniu:

"Art. 80 ust. 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia tryb przyznawania pomocy finansowej, sposób ustalania jej wysokości i sposób wypłaty pomocy finansowej oraz wzór wniosku o jej przyznanie, z uwzględnieniem:

1) wymaganych dokumentów do przedłożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej,

2) stawki pieniężnej na normę zaludnienia, przysługującą strażakowi,

3)  terminu wypłaty pomocy finansowej,

4) wysokości pomocy finansowej podlegającej zwrotowi w przypadkach, o których mowa w ust. 3.",

precyzuje uprawnienie do otrzymania pomocy finansowej dla strażaków PSP określone w przepisach merytorycznych ustawy nowelizującej ustawę o PSP.

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi, przy czym NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych oraz OPZZ nie zgłosiły uwag w ustawowym terminie.

Projekt nie odbiega w swej treści merytorycznej od aktualnie obowiązującego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

Skutki wdrożenia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oceniono następująco:

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry