Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ... 2005 r. w sprawie osób, wobec których z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony form i metod realizacji zadań stanowiących tajemnicę państwową stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... 2005 r. w sprawie osób, wobec których z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony form i metod realizacji zadań stanowiących tajemnicę państwową stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)     osoby, wobec których z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony form i metod realizacji zadań stanowiących tajemnicę państwową stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych osobowych niż określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej "ustawą";

2)     dane osobowe osób wymienionych w pkt 1, które będą przetwarzane w odrębnym trybie;

3)     sposób przetwarzania danych osobowych;

4)     podmiot uprawniony do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

§ 2.

Odrębny tryb przetwarzania danych osobowych stosuje się wobec:

1)     policjantów;

2)     funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 

§ 3.

Odrębny tryb przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe funkcjonariuszy:

1)     numer PESEL;

2)     numer NIP - w przypadku osób którym ten numer nadano;

3)     adres zamieszkania;

4)     adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;

5)     numer ubezpieczenia.

 

§ 4.

Podmiotem uprawnionym do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 3, policjantów i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, dla celów określonych w ustawie, jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

§ 5.

Dane osobowe, o których mowa w § 3, policjantów i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu są przetwarzane z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.2)).

 

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 132, poz. 1110.

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

 

Uzasadnienie

 

            Projekt rozporządzenia w sprawie osób, wobec których z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony form i metod realizacji zadań stanowiących tajemnicę państwową stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych osobowych stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 132, poz. 1110).

            Istnieje konieczność zabezpieczenia danych identyfikujących funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz Policji, którzy wykonują zadania szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa  wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Ochrona danych osobowych ww. funkcjonariuszy jest ważna zarówno z uwagi na bezpieczeństwo tych osób oraz członków ich rodzin jak i informacji, którymi oni dysponują.

            Proponuje się, aby określone w rozporządzeniu dane osobowe ww. funkcjonariuszy przetwarzane były z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. ).

 

Ocena skutków regulacji:

 

Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja:Projektowana regulacja będzie oddziaływać na funkcjonariuszy BOR i Policji, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w ww. służbach oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Konsultacje społeczne:W ramach konsultacji społecznych projekt umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych w tym budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego:Projektowane regulacje nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionów oraz rynek pracy:Projektowane regulacje nie będą miały wpływu ma poziom konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki, sytuację i rozwój regionów oraz rynek pracy.

            Przepisy rozporządzenia nie są objęte prawem Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 10.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry