Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ........ 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia ........ 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby

 

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób obliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", urlopy wypoczynkowe i dodatkowe, zwanego dalej "ekwiwalentem za urlop", oraz ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby, udzielany na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanego dalej "ekwiwalentem za czas wolny od służby", podmioty właściwe w tych sprawach oraz terminy ich wypłaty.

 

§ 2.

1.     Podstawę do obliczania ekwiwalentu za urlop stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, zwane dalej "uposażeniem".

2.     Wysokość ekwiwalentu za urlop oblicza się mnożąc 1/30 uposażenia przez liczbę dni niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych i dodatkowych.

 

§ 3.

1.     Podstawę do obliczania ekwiwalentu za czas wolny od służby stanowi uposażenie.

2.      Wysokość ekwiwalentu za czas wolny od służby oblicza się mnożąc uposażenie przez współczynnik 0,5% oraz przez liczbę godzin ponadnormatywnego czasu służby.

 

§ 4.

Wysokość ekwiwalentów wyliczonych w sposób określony w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

§ 5.

1.     Ekwiwalent za urlop i ekwiwalent za czas wolny od służby oblicza i wypłacakomórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwa w sprawach wypłaty uposażenia.

  1. Ekwiwalenty, o których mowa w ust. 1, wypłaca się w formie bezpośredniej lub na rachunek w banku wskazanym w formie pisemnej przez funkcjonariusza w ostatnim dniu pełnienia służby, a w przypadku śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza, niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego.

 

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r.w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe (Dz. U. Nr 55, poz. 492).

 

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i     Nr 283, poz. 2818 oraz 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.).

Przepis ten został zmieniony ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757). Konsekwencją tej zmiany jest konieczność wydania nowego aktu wykonawczego. Opracowując projektowane rozporządzenie uwzględniono zmiany obowiązującego stanu prawnego oraz potrzebę wprowadzenia nowych regulacji.

W projekcie określono:

- w § 2 określono podstawę oraz sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe i dodatkowe. Przyjęto, że podstawę do obliczania tego ekwiwalentu stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, tj. w dniu nabycia uprawnienia do ekwiwalentu. Wysokość ekwiwalentu oblicza się jako iloczyn 1/30 uposażenia i liczby dni niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych i dodatkowych. Projektowany przepis utrzymuje rozwiązania obowiązujące w tym zakresie.

- w § 3 określono podstawę oraz sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego w relacji do liczby godzin ponadnormatywnego czasu służby. Za podstawę do obliczania tego ekwiwalentu przyjęto kwotę miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, a zatem analogiczną jak w przypadku obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe i dodatkowe. Celem ustalenia stawki kwotowej za jedną godzinę czasu wolnego od służby proponuje się stosowanie współczynnika 0,5% miesięcznego uposażenia. Dla potrzeb wyliczenia łącznej wartości ekwiwalentu za czas wolny - wspomnianą stawkę kwotową (za każdą godzinę) mnoży się przez liczbę godzin ponadnormatywnego czasu służby. Projektowane rozwiązanie, dotyczące sposobu ustalania wysokości ekwiwalentu za czas wolny od służby, jest w przybliżeniu adekwatne do wielkości uposażenia funkcjonariusza za czas urlopu - wobec potrzeby zapewnienia rekompensaty analogicznej jak za niewykorzystane urlopy - w przypadku braku możliwości udzielenia funkcjonariuszowi czasu wolnego. Zastosowanie projektowanego mechanizmu ustalania stawki kwotowej za jedną godzinę czasu wolnego od służby w relacji do przeciętnego miesięcznego uposażenia (zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym), pozwala na uzyskanie wartości stawki godzinowej za ponadnormatywny cza służby w przeciętnej wysokości około 13 zł/godzinę. Wartość stawki godzinowej będzie jednak zróżnicowana - wobec ustalania jej wysokości dla każdego z funkcjonariuszy, którzy nabędą prawo do ekwiwalentu.

- w § 4 określono sposób zaokrąglania wysokości ekwiwalentów do 10 groszy w górę. Przyjęcie tego rozwiązania wynika z potrzeby uniknięcia wątpliwości w tym zakresie;

- w § 5 określono podmioty właściwe w sprawach obliczania i wypłacania ekwiwalentów, a także terminy ich wypłaty;

- w § 6 określono datę, od której zakłada się stosowanie projektowanego aktu.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

1)     Projektowane rozporządzenie obejmuje swoim zakresem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej i ma na celu określenie sposobu obliczania wysokości ich uprawnień;

2)     projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem został skonsultowany z organem reprezentującym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej; uwaga zgłoszona w ramach tych konsultacji dotyczyła podstawy do obliczenia ekwiwalentu za czas wolny od służby i została uwzględniona w treści §3 ust. 1 projektu rozporządzenia;

3)     wpływ regulacji na sektor finansów publicznych - wejście w życie rozporządzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa, w wysokości 780 tys. zł, które obciążą środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Granicznej;

4)     wpływ regulacji na rynek pracy - projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy;

5)     wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - projektowane rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki;

6)     wpływ na sytuację i rozwój regionów - regulacje zaproponowane w projekcie nie wpływają również na sytuację i rozwój regionów;

7)     przedmiot projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry