Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ........2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ........2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 

1)     szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na stopnie Straży Granicznej, w tym również procedurę mianowania osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej;

2)     podmioty właściwe do składania wniosków o mianowanie na stopień i wzór wniosku o mianowanie na stopień;

3)     kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniające możliwość mianowania na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy;

4)     terminy dokonywania mianowania na stopień;

5)     zasady wydawania i wręczania aktów mianowania na stopień oraz ich wzory;

6)     sposób ogłaszania o utracie stopnia w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej.

§ 2

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

1)     ustawa - ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;

2)     funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej;

3)     stopień - stopień służbowy Straży Granicznej;

4)     weryfikacja stopnia - mianowanie osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy, na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej;

5)     kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych - kierownika jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw kadr, kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr w oddziale Straży Granicznej oraz kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr albo osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw kadrowych w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.

§ 3

 

1.     Mianowanie funkcjonariusza na stopień następuje na wniosek lub z urzędu.

2.     Wzór wniosku o mianowanie na stopień określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 4.

 Wniosek o mianowanie na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) Straży Granicznej oraz na stopień w korpusie podoficerów składają do:

 

1)     Komendanta Głównego Straży Granicznej - kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;

2)     komendanta oddziału Straży Granicznej:

a)     kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,

b)     komendant placówki albo dywizjonu Straży Granicznej;

3)     komendanta ośrodka szkolenia Straży  Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

§ 5.

Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie chorążych składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej:

 

1)     komendant oddziału Straży Granicznej;

2)     komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

3)     kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

§6.

 

1.     Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie oficerów składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej przełożeni, o których mowa w § 4.

2.     Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej, po jego zaopiniowaniu, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3.     Z wnioskiem o mianowanie na stopień w korpusie oficerów funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, kierownika jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej albo na innym stanowisku bezpośrednio podległym Komendantowi Głównemu Straży Granicznej występuje Komendant Główny Straży Granicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

 

1.     Wniosek, o którym mowa w § 3, 4 i 5 ust. 1, o mianowanie na stopień w drodze wyróżnienia na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy, funkcjonariusza pełniącego służbę poza granicami państwa w składzie kontyngentu Straży Granicznej może również złożyć dowódca kontyngentu Straży Granicznej.

2.     Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie chorążych albo w korpusie oficerów dowódca kontyngentu składa za zgodą przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza, którego ten wniosek dotyczy.

3.     Wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli przełożonym właściwym w sprawach osobowych funkcjonariusza jest Komendant Główny Straży Granicznej.

 

§ 8.

1.     Wniosek o weryfikację stopnia:

 

1)     w korpusie oficerów - składa do Komendanta Głównego Straży Granicznej właściwy przełożony, o którym mowa w § 4, a w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach wymienionych w § 5 ust. 3 - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2)     w korpusie chorążych i w korpusie podoficerów oraz na stopień starszego szeregowego Straży Granicznej - składa do właściwego przełożonego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, kierownik podległej temu przełożonemu komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych.

2.     Przełożony uprawniony do weryfikacji stopnia, o którym mowa w art. 61 ust. 3 ustawy, może z urzędu albo na wniosek osoby właściwej do występowania z wnioskiem o weryfikację stopnia, uzależnić weryfikację od odbycia przez osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień.

3.     Wykaz kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniających możliwość mianowania na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy, z wyłączeniem stopnia starszego szeregowego (starszego marynarza), określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4.     Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej, posiadająca stopień wojskowy, spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających weryfikację stopnia w obowiązującym w Straży Granicznej korpusie oficerów, chorążych albo podoficerów jeżeli wykazuje się:

1)    wskazanymi w części I załącznika, o którym mowa w ust. 3, kwalifikacjami o charakterze ogólnym uzasadniającymi możliwość mianowania na równorzędny stopień w określonym korpusie obowiązującym w Straży Granicznej, potwierdzonymi praktyką zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w danym korpusie;

2)    co najmniej jedną spośród wymienionych w części II załącznika, o którym mowa w ust. 3, kwalifikacją i umiejętnością o charakterze specjalistycznym.

5.     Wymóg potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką zawodową, o której mowa w ust. 4 pkt 1, nie dotyczy absolwenta akademii wojskowej albo wyższej szkoły wojskowej oraz elewa szkoły podoficerskiej, jeżeli jego przyjęcie do służby w Straży Granicznej następuje:

1)    bezpośrednio po ukończeniu nauki odpowiednio w akademii wojskowej, wyższej szkole wojskowej bądź szkole podoficerskiej albo

2)    w okresie do lat 3 od ukończenia nauki odpowiednio w akademii wojskowej, wyższej szkole wojskowej albo szkole podoficerskiej, ale bezpośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pełnionej nieprzerwanie od zakończenia nauki.

6.     Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających weryfikacje stopnia, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż wymiar zasadniczej służby wojskowej.

 

§ 9.

 

1.     Mianowania funkcjonariusza na stopień w trybie art. 56 ustawy dokonuje się z dniem Święta Straży Granicznej.

2.     Funkcjonariusza, który odbył przeszkolenie specjalistyczne, mianuje się na pierwszy stopień oficerski bezpośrednio po zakończeniu tego przeszkolenia.

3.     Absolwenta szkoły podoficerskiej i szkoły chorążych Straży Granicznej mianuje się odpowiednio na pierwszy stopień podoficera oraz na pierwszy stopień chorążego bezpośrednio po ukończeniu tych szkół. W przypadku, gdy w dniu ukończenia szkoły podoficerskiej albo szkoły chorążych funkcjonariusz nie posiada pozytywnej opinii służbowej, mianowanie na stopień następuje z dniem uzyskania przez niego pozytywnej opinii służbowej.

4.     Mianowania funkcjonariusza na stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy,  dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia. Jeżeli mianowanie na wyższy stopień w drodze wyróżnienia następuje w związku z dokonaniem przez funkcjonariusza czynu świadczącego o szczególnym męstwie, wskutek którego funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania dokonuje się pośmiertnie.

5.     Mianowania na stopień w trybie art. 57 ust. 2 ustawy dokonuje się z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej.

6.     Weryfikacji stopnia dokonuje się z dniem mianowania na stanowisko służbowe osoby, której weryfikacja stopnia dotyczy.

7.     W przypadku, gdy weryfikacja stopnia uzależniona została od odbycia przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień, weryfikacji tej dokonuje się z dniem pozytywnego zakończenia tego przeszkolenia.

 

§ 10.

 

1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na wyższy stopień wręcza się akt mianowania na stopień.

2.     Wzór aktu mianowania na:

1)     stopień podporucznika Straży Granicznej, generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej.

2)     stopnie inne niż wymienione w pkt 1.

3.     Akt mianowania na stopień wydają:

1)     kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej w przypadku mianowania funkcjonariusza na:

a)     pierwszy stopień chorążego,

b)     pierwszy stopień oficerski,

c)     stopień generała,

d)     pozostałe stopnie, jeżeli funkcjonariusz pełni służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2)     kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w oddziale albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej w przypadku mianowania na stopnie inne niż wymienione w pkt 1 lit. a - c funkcjonariusza pełniącego służbę w tym oddziale albo w ośrodku szkolenia.

§ 11.

 

1.     Wręczenia aktu mianowania na stopień dokonuje się w sposób uroczysty. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, wręczenie aktu mianowania na stopień następuje w połączeniu z obchodami Święta Straży Granicznej.

2.     Akt mianowania na stopień wręcza funkcjonariuszowi Komendant Główny Straży Granicznej, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej albo przełożony, o którym mowa w § 4.

3.     Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym terminie wręczenia aktu mianowania.

4.     Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania można wręczyć w miejscu jego pobytu.

5.     W przypadku, gdy funkcjonariusz mianowany na stopień zmarł przed otrzymaniem aktu mianowania na ten stopień albo gdy mianowanie na stopień następuje pośmiertnie, akt mianowania na stopień wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza lub najbliższemu krewnemu.

§ 12.

 

1.     W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień, przełożony który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.

2.     Dokonanie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o mianowanie na stopień.

 

§ 13.

 

1.     Mianowanie na stopień, weryfikacja stopnia oraz ogłoszenie o utracie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego.

2.     Formę, w jakiej następuje mianowanie na stopień podporucznika Straży Granicznej, stopień generała brygady (kontradmirała) Straży Granicznej i stopień generała dywizji (wiceadmirała) Straży Granicznej oraz ogłoszenie o utracie stopnia generalskiego określają odrębne przepisy.

3.     Informacje o utracie stopnia przez funkcjonariusza można ogłosić wszystkim lub niektórym funkcjonariuszom, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, które były przyczyną utraty danego stopnia.

4.     W sprawach, o których mowa w ust. 3, właściwy jest:

1)     Komendant Główny Straży Granicznej - w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy;

2)     komendant oddziału albo komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w stosunku do podległych mu funkcjonariuszy.

§ 14.

 

Wnioski o mianowanie na stopień oraz akty mianowań na stopnie mogą być sporządzane na drukach według dotychczasowych wzorów do wyczerpania ich zapasów.

 

§ 15.

 

W zakresie uprawnień do:

 

1)     występowania przez komendantów strażnic i komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej z wnioskami o mianowanie na stopień starszego szeregowego oraz na stopnie podoficerskie;

2)     występowania z wnioskami o mianowanie na stopień i weryfikacji stopnia, oraz mianowania na stopień funkcjonariuszy pełniących służbę w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa - Okęcie

- stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1020), ale nie dłużej niż do dnia 23 sierpnia 2005 r.

 

§ 16.

 

Przepisy rozporządzenia dotyczące weryfikacji stopnia wojskowego stosuje się do osób posiadających stopień wojskowy i przyjętych do służby w Straży Granicznej po dniu 22 czerwca 2005 r.

 

§ 17.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1020), zachowane w mocy na podstawie art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

 

§ 18

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem  § 3 pkt 2 lit. b w zakresie dotyczącym komendanta placówki, które wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr  171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 .

 

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.) w brzmieniu wprowadzonym art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

Projekt rozporządzenie określa:

  1. szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na stopnie Straży Granicznej, w tym również procedurę mianowania osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej;
  2. podmioty uprawnione do składania wniosków o mianowanie na stopień i wzór wniosku o mianowanie na stopień;
  3. kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniających możliwość mianowania na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy;
  4. terminy dokonywania mianowania na stopień;
  5. zasady wydawania i wręczania aktów mianowania na stopień oraz ich wzory;
  6. sposób ogłaszania o utracie stopnia w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej.

Opracowany akt wykonawczy do ustawy wzorowany jest na dotychczas obowiązującym w przedmiotowym zakresie rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1020) i w stosunku do obecnego stanu prawnego wprowadza omówione niżej zmiany o charakterze merytorycznym.

W wyniku zmian wprowadzanych do obecnego stanu prawnego ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, z dniem 24 sierpnia 2005 r. zniesieniu ulegają terenowe organy Straży Granicznej - komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej i podległe im urzędy (tj. strażnice oraz graniczne placówki kontrolne), a ich zadania przejmą nowo tworzone terenowe organy - komendanci placówek Straży Granicznej i podległe im urzędy - placówki Straży Granicznej. Prawodawca wprowadzając przedmiotowe zmiany nie zachował w nowym brzmieniu przepisów ustawy o Straży Granicznej regulacji, które wskazywałyby na wolę przypisania placówce Straży Granicznej tworzonej w miejsce dotychczasowej Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa - Okęcie szczególnej pozycji w strukturach organizacyjnych Straży Granicznej, jak to miało miejsce dotychczas. W tym stanie rzeczy z dniem 24 sierpnia 2005 r. planuje się włączenie wzmiankowanej jednostki organizacyjnej, wzorem innych tego typu jednostek,  w strukturę oddziału Straży Granicznej. Konsekwencją tej zmiany organizacyjnej będzie również zmiana przełożonego właściwego w sprawach osobowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce z Komendanta Głównego Straży Granicznej na komendanta właściwego oddziału Straży Granicznej.

Powyższe warunkuje konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do nowych warunków organizacyjnych w zakresie określenia uprawnień do występowania z wnioskami o mianowanie na stopień (§ 3 i 4 projektu).

Ponadto w projekcie uwzględniono również uprawnienia dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa w zakresie występowania z wnioskami o mianowanie na stopień w drodze wyróżnienia funkcjonariuszy pełniących służbę w tym kontyngencie (§ 6 projektu). Przedmiotowa kwestia nie była dotychczas regulowana z uwagi na fakt, iż instytucja wzmiankowanego kontyngentu została wprowadzona do ustawy pragmatycznej Straży Granicznej dopiero powołaną na wstępie nowelą.

Kolejną zmianą powodowaną wprost powołaną wyżej nowelą ustawy o Straży Granicznej (między innymi w związku z nowym brzmieniem wytycznych w przepisie upoważniającym do wydania niniejszego rozporządzenia) jest wprowadzenie nowego uregulowania w zakresie składania wniosków w sprawie mianowania na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy, zwanego dalej "weryfikacją stopnia" , oraz określenie kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniających możliwość weryfikacji stopnia wojskowego (§ 7 i załącznik nr 2 do projektu). Opracowując wzmiankowany wykaz wzięto pod uwagę zarówno różnorodność trybów w jakich dotychczas stopnie wojskowe były lub są nadawane, co jak wykazują dotychczasowe doświadczenia służb kadrowych Straży Granicznej w istotnym stopniu uzależnia możliwość uznania czy osoba mianowana na stopień w danym korpusie nabyła kwalifikacje i umiejętności o charakterze ogólnym szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej w równorzędnym stopniu, jak też dokonano analizy kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym szczególnie przydatnych do służby w SG, wynikających ściśle ze specyfiki zadań realizowanych przez formację i obowiązujących w tym zakresie standardów.

W § 8 w ust. 3 projektu dotyczącym terminu mianowania na pierwszy stopień podoficera albo pierwszy stopień chorążego, określono sposób postępowania w przypadku gdy w dacie ukończenia szkoły podoficerskiej albo szkoły chorążych funkcjonariusz nie posiada pozytywnej opinii służbowej. W obecnie obowiązującym rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2002 r. kwestia terminu mianowania funkcjonariuszy na wzmiankowane stopnie, którzy w chwili ukończenia ww. szkół, nie spełnia powyższego warunku nie jest regulowana, co wywołuje wątpliwości interpretacyjne.

W projekcie rozporządzenia uregulowano również w sposób bardziej szczegółowy problematykę wręczania aktu mianowania na stopień (§ 9 projektu). Przyjęte w tym zakresie rozwiązania wzorowano na podobnych regulacjach obowiązujących w Biurze Ochrony Rządu (§ 6 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 159, poz. 1321)), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (§ 12 i 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 32, poz. 261)) oraz Agencji Wywiadu (§ 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 95, poz. 869)).

Natomiast w § 11 w ust. 2 projektu w sposób jednoznaczny określono, że czynność powiadomienia właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień przez przełożonego, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, o ujawnieniu faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień, jest równoznaczna z wycofaniem wniosku o mianowanie na stopień. Dotychczasowe bowiem regulacje nie wskazywały dalszej drogi procedowania z wnioskiem o mianowanie w opisanej sytuacji, co jak wykazała praktyka, rodziło istotne wątpliwości interpretacyjne.

            Nadto w § 12 w ust. 3 i 4 dopuszczono możliwość ogłoszenia informacji o utracie stopnia przez funkcjonariusza wszystkim lub niektórym funkcjonariuszom, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami jakie były przyczyną utraty danego stopnia. Regulacja ta w istotny sposób może wpłynąć na kształtowanie właściwych postaw wśród funkcjonariuszy i stanowi istotny czynnik wychowawczy i prewencyjny w służbie.

            W projekcie zawarto także przepis przejściowy dotyczący czasowego stosowania przepisów dotychczasowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2002 r. w zakresie uprawnień komendantów strażnic i granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej do występowania z wnioskami w sprawie mianowań na stopień podległych im funkcjonariuszy (§ 14 projektu). Powyższe ma na celu umożliwienia prawidłowego przejścia właściwości w przedmiotowym zakresie w jednostkach podlegających opisanym wcześniej zmianom organizacyjnym (zniesienie strażnic i granicznych placówek kontrolnych i utworzenie placówek).

Jednocześnie w celu zsynchronizowania wejścia w życie przepisów rozporządzenia w zakresie dotyczącym kompetencji komendantów nowotworzonych placówek Straży Granicznej z określoną przez ustawodawcę datą ich utworzenia, zróżnicowano przepis o wejściu w życie rozporządzenia.

 

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

 

Opracowany projekt rozporządzenia jest spójny i zharmonizowany z innymi aktami prawnym regulującymi pragmatykę służbową funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

Projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rozporządzenie obejmuje swoim działaniem funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego, jak również nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

 

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry