Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ........... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia ........... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu mówi się o numerze domu, rozumie się przez to numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji porządkowej nieruchomości.";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Spis wyborców w gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań."

3) w § 10 ust. 1 pkt 1) otrzymują brzmienie:

"1) zostały wpisane do rejestru wyborców w trybie art. 11 ust 6 lub art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219),"

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

 

Uzasadnienie

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ma charakter porządkowy i została przygotowana  na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej.

Zmiana zaproponowana w pkt 1 projektu polega na uzupełnieniu § 2 o wyraz "porządkowej" w odniesieniu do numeracji nieruchomości, co wynika z rozdziału 8a -Numeracja porządkowa nieruchomości w miejscowościach - ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).

W pkt 2 projektu dokonano korekty polegającej na wykreśleniu z § 6 ust. 1 rozporządzenia wyrazów "oraz w gminach warszawskich", gdyż gminy warszawskie zostały zniesione ustawą z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 127, poz. 1087). Aktualnie miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu.

Porządkowy charakter ma także zmiana zaproponowana w pkt 3 projektu, polegająca na zastąpieniu nieaktualnego przywołania art. 16 ust. 3 i 4 ustawy dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiednimi przepisami ( tj. 11 ust. 6 i art. 12) aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.).

Ocena skutków regulacji

 

Projektowana regulacja nie powoduje następstw w odniesieniu do rynku pracy, konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki oraz sytuacji i rozwoju regionalnego.

Z uwagi na tematykę projektowanego rozporządzenia oraz jego zakres odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.

            Wejście w życie projektowanego aktu normatywnego nie spowoduje zwiększenia wydatków sektora finansów publicznych.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry