Projekt Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ........ 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia........ 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 847) wprowadza się następujące zmiany:

1)     użyte w §2 ust. 1, § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1-3, § 8, § 9 ust. 1 i 2, § 10, § 11 ust. 3, 4, 6 i 8 w różnych przypadkach wyrazy "zarząd gminy" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "wójt (burmistrz, prezydent miasta)";

2)     §12 otrzymuje brzmienie:

"§12. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć powołanie obwodowych komisji wyborczych i wykonanie czynności związanych z ich powołaniem zarządom dzielnic m.st. Warszawy.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie §1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz.1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19,  poz. 164).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawartego w art.16 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 200 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.).

Przedmiotowym rozporządzeniem dokonuje się -na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej -nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 847). Zainicjowanie stosownej procedury legislacyjnej wynika z potrzeby dostosowania obowiązujących przepisów rozporządzenia w zakresie używanej terminologii do postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.). Projekt rozporządzenia uwzględnia także zmiany dokonane w zakresie ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Pewną wskazówką przy opracowywaniu projektu były - obowiązujące już akty wykonawcze dotyczące analogicznej materii spraw [np. wydane w oparciu o upoważnienie zawarte w ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.) - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 38, poz. 352).Przewiduje się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dziedziny, o których mowa w § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.), tj. rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Zakłada się poddanie projektu procedurze konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry