Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia.......... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 

Na podstawie art. 35 ust. 6, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 202, poz. 2076) §6 otrzymuje brzmienie:

"§6.1. Członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za czas uczestnictwa w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyborów  przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:

1)     dla członków okręgowych komisji wyborczych - 380 zł;

2)     dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 165 zł;

3)     dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 150 zł;

4)     dla członków obwodowych komisji wyborczych - 135 zł.

2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek okręgowej albo obwodowej komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy członek okręgowej albo obwodowej komisji wyborczej z przyczyn losowych nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.

4. Zryczałtowana dieta jest wypłaca na podstawie pisemnego potwierdzenia udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji."

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie §1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz.1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154,  poz. 1802, z 2002 r. Nr 14,  poz. 128,  Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawartego w art. 35 ust. 6, art. 40 ust. 3 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr  46, poz. 499, z późn. zm.)

Przedmiotowym rozporządzeniem dokonuje się nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 202, poz.2076). Zainicjowanie danej procedury legislacyjnej jest wynikiem skierowanego do Ministra SWiA wystąpienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, w którym PKW wnosiło o korektę przedmiotowych przepisów, celem zróżnicowania kwot przysługujących diet.

Zgodnie z wnioskiem PKW, zachowując dotychczasową kwotę dla członków okręgowych komisji wyborczych, wprowadza się nowe i zróżnicowane kwoty diet, w wysokości postulowanej przez PKW:

-        dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 165 zł.;

-        dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 150 zł;

-        dla członków obwodowych komisji wyborczych - 135 zł.

Środki finansowe potrzebne na wypłatę należności pieniężnych członkom komisji wyborczych są zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu państwa, przy czym proponowana zmiana wysokości zryczałtowanych diet nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa , gdyż podwyższenie diet dla przewodniczących komisji i ich zastępców zostaje zrównoważone obniżeniem zryczałtowanych diet przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych.

W zmienianym §6 wprowadza się również rozwiązania regulujące zasady ustalania wysokości diety w przypadkach nieuczestniczenia w pracach komisji.

Przewiduje się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dziedziny, o których mowa w § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.), tj. rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Zakłada się poddanie projektu procedurze konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry