Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ......... 2005 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej polskiej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia ......... 2005 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej polskiej

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.     Członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej "komisjami", przysługują w związku z udziałem w pracach w tych komisjach diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 i z 2004 r. Nr 271, poz. 2686), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2.     Dieta dla członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

3.     Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania.

§ 2.

1.     Członkom komisji w związku z udziałem w pracach tych komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.

2.     W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 1ust. 1.

§ 3.

Członkom komisji w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951 i z 2004 r. Nr 271, poz. 2687).

§ 4.

Należności, o których mowa w § 1-3 są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 5.

1.     Członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:

1)    członkom okręgowych komisji wyborczych                          380 zł,

2)    przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych                        165 zł,

3)        zastępcom przewodniczących

        obwodowych komisji wyborczych                                                    150 zł.

4)    członkom obwodowych komisji wyborczych                        135 zł.

2.     Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

3.     Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

§ 6.

1. Należności, o których mowa w § 1-3 oraz § 5, wypłacają:

1)     członkom Państwowej Komisji Wyborczej - dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

2)     członkom okręgowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

3)     członkom obwodowych komisji wyborczych - właściwy miejscowo wójt, (burmistrz, prezydent miasta) i konsul, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)     członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich - dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej miejscowo dla siedziby armatora.

2.   Należności są pokrywane z budżetu państwa ze środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 848).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 i z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawartego w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr  47, poz. 544, z późn. zm.).

Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają na celu zapewnienie spójnego z innymi aktami wyborczymi sposobu obliczania wysokości zryczałtowanej diety przysługującej członkom komisji wyborczych.

            Zróżnicowanie wysokości diety zryczałtowanej w obwodowych komisjach wyborczych tj.: 165 zł - dla przewodniczących komisji, 150 zł - dla zastępców przewodniczących i 135 zł - dla członków komisji zostało zaproponowane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie opinii i postulatów zgromadzonych w praktyce wcześniejszych wyborów.

            Środki finansowe na wypłatę należności pieniężnych członkom komisji wyborczych są zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu państwa, zaś proponowane zróżnicowanie wysokości diet nie spowoduje zwiększenia wydatków, gdyż podwyższenie wysokości diet dla przewodniczących komisji i ich zastępców zostanie zrównoważone obniżeniem diet dla członków komisji.

 Ewentualne koszty korzystania z niepublicznych środków komunikacji przez członków obwodowych komisji wyborczych stanowią zupełnie marginalną część wydatków i nie spowodują zwiększenia wydatków z budżetu państwa, gdyż wydatki na ten cel pokrywane będą przez gminy ze środków przeznaczonych na zadania zlecone związane z wyborami, a ich wysokość zostanie utrzymana na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie w projekcie zostały uaktualnione - względem dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 848) - odwołania prawne oraz nazewnictwo organów.

Zaproponowany termin wejścia w życie tj. z dniem ogłoszenia niniejszej regulacji związany jest z terminem wyborów Prezydenckich zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Zakłada się poddanie projektu procedurze konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ocena skutków regulacji

 

Projektowana regulacja nie powoduje następstw w odniesieniu do rynku pracy, konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki oraz sytuacji i rozwoju regionalnego.

Z uwagi na tematykę projektowanego rozporządzenia oraz jego zakres odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.

            Wejście w życie projektowanego aktu normatywnego nie spowoduje zwiększenia wydatków sektora finansów publicznych.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry