Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia             2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemca, który:

  1)  złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawyz dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą";

  2)  złożył wniosek o udzielenie azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy;

  3)  uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy;

  4)  korzysta z ochrony czasowej na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy

- stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 14 sierpnia 2003 r.w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 151, poz. 1471).

 

§3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

 

Pouczenie

* Niewłaściwe skreślić

** W rubryce należy podać przyczyny daktyloskopowania zgodnie z:

 

ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

art.  24 ust. 1 pkt 3 - wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

art.  92 ust. 1 - wniosek o udzielenie azylu w Rzeczypospolitej Polskiej,

art. 105 ust. 1 - zgoda na pobyt tolerowany,

art. 114 ust. 1 - ochrona czasowa;

 

 

ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach:

art.  14 ust. 2 - zatrzymanie w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,

art.  93 ust. 1 - wydanie decyzji o wydaleniu,

art.  98 ust. 4 - wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

art. 101 ust. 3 - zatrzymanie w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu.

 

W rubryce należy czytelnie wpisać jedną z przyczyn wymienionych powyżej oraz podkreślić ją w POUCZENIU

 

Uzasadnienie

 

            Projekt rozporządzenia jest konsekwencją dokonanej nowelizacji w treści wzorca karty daktyloskopijnej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub któremu wydano decyzję o wydaleniu. Z uwagi na fakt, że oba wzorce kart daktyloskopijnych muszą być tożsame i uwzględniać w sposób analogiczny wymogi systemu Eurodac funkcjonującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wystąpiła konieczność nowelizacji przedmiotowego wzorca w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r.w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 151, poz. 1471).

W odniesieniu do aktualnej treści rozporządzenia nastąpiło dostosowanie do wymogów systemu Eurodac stosowanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, co przejawiło się w uzupełnieniu treści wzorca o zwiększenie liczby pól, gdzie wpisywany jest numer Eurodac (z 17 do 21) oraz dodanie pola umożliwiającego wpisanie numeru sprawy.

Projekt nie był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkiem zawodowym działającym w ramach Policji z uwagi na wąski zakres adresatów (wyłącznie cudzoziemcy i służby zajmujące się obsługą tej kategorii osób) i zakres tematyczny nie wchodzący w przedmiot zainteresowania tej organizacji.

Poza wskazanymi zmianami projekt nie odbiega w swej treści merytorycznej od aktualnie obowiązującego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.

Projekt jest objęty prawem Unii Europejskiej ze względu na realizację obowiązku daktyloskopowania istniejącego w ramach systemu Eurodac.

Data wejścia w życie rozporządzenia skorelowana jest z datą wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o cudzoziemcach - 1 października 2005 r. oraz analogicznego w treści rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub któremu wydano decyzję o wydaleniu.

 

Ocena skutków regulacji.

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

 

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry