Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ...2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa

, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub któremu wydano decyzję o wydaleniu albo decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ...2005 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub któremu wydano decyzję o wydaleniu albo decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca:

            1)         na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą";

            2)         zatrzymanego na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy;

3) któremu wydano decyzję o wydaleniu na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy;

4) któremu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy

- stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.3

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

3 Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z jego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub któremu wydano decyzję o wydaleniu (Dz. U. Nr 146, poz. 1429).

 

Pouczenie

* Niewłaściwe skreślić

** W rubryce należy podać przyczyny daktyloskopowania zgodnie z:

 

ustawą z dnia 13 czerwca 203 r. o cudzoziemcach:

art. 14 ust. 2 - zatrzymanie w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,

art. 93 ust. 1 - wydanie decyzji o wydaleniu,

art. 98 ust. 4 - wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,

art. 101 ust. 3 - zatrzymanie w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w związku z uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu;

ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

art. 24 ust. 1 pkt 3 - wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

art. 92 ust. 1 - wniosek o udzielenie azylu w Rzeczypospolitej Polskiej,

art. 105 ust. 1 - zgoda na pobyt tolerowany,

art. 114 ust. 1 - ochrona czasowa.

 

W rubryce należy czytelnie wpisać jedną z przyczyn wymienionych powyżej oraz podkreślić ją w POUCZENIU

 

Uzasadnienie

 

            Projekt rozporządzenia jest konsekwencją dokonanej nowelizacji w treści art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.), gdzie ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788) w art. 1 pkt 48 lit. d wprowadziła nowe brzmienie delegacji do wydania przedmiotowego rozporządzenia w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca na podstawie ust. 3, art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1 lub art. 98 ust. 4, uwzględniając przyczynę pobrania odcisków linii papilarnych.". W odniesieniu do aktualnej treści rozporządzenia nastąpiła zmiana w postaci uzupełnienia podstaw daktyloskopowania o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także doprecyzowano podstawy daktyloskopowania zgodnie z treścią zmienionej delegacji ustawowej. Ponadto wzorzec karty daktyloskopijnej został dostosowany do wymogów systemu Eurodac stosowanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, co przejawiło się w uzupełnieniu jego treści o zwiększenie liczby pól, gdzie wpisywany jest numer Eurodac (z 17 do 21) oraz dodanie pola umożliwiającego wpisanie numeru sprawy.

Projekt nie był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkiem zawodowym działającym w ramach Policji z uwagi na wąski zakres adresatów (wyłącznie cudzoziemcy i służby zajmujące się obsługą tej kategorii osób) i zakres tematyczny nie wchodzący w przedmiot zainteresowania tej organizacji.

Poza wskazanymi zmianami projekt nie odbiega w swej treści merytorycznej od aktualnie obowiązującego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.

Projekt jest objęty prawem Unii Europejskiej ze względu na realizację obowiązku daktyloskopowania istniejącego w ramach systemu Eurodac.

Data wejścia w życie rozporządzenia skorelowana jest z datą wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o cudzoziemcach - 1 października 2005 r.

 

Ocena skutków regulacji.

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Metryczka

Data publikacji 04.08.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry