Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ......... 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ......... 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej2)

 

Na podstawie art. 84a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życiez dniem 1 października 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu:

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia załącznika do decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994).

3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788 i Nr 132, poz. 1105.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego wart. 84a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 orazz 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788). Przepis ten zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

Przepis upoważniający do wydania przedmiotowego rozporządzenia został wprowadzony do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w drodze ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788).

W art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach przewidziano, że cudzoziemcy uczniowie szkoły pochodzący z państw trzecich, którzy uczestniczą w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych przez przepisy Unii Europejskiej, tj. decyzję Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994), mogą być objęci listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej sporządzaną przez dyrektora szkoły.

            Określając w rozporządzeniu wzór formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej uwzględniono postanowienia załącznika do ww. decyzji Rady. Sporządzenie przez dyrektorów szkół listy cudzoziemców uczniów szkół pochodzących z państw trzecich, w przypadku uczestniczenia uczniów w wycieczkach szkolnych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwolni uczniów z obowiązku posiadania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w związku z wycieczką szkolną.

Listy sporządzone przez dyrektorów szkół mających siedzibę w Polsce będą uznawane za dokumenty podróży, jeżeli będą zawierać aktualną fotografię każdego wymienionego w niej ucznia, który nie może wylegitymować się dokumentem tożsamości z fotografią. Wymagane będzie także potwierdzenie prawdziwości danych dotyczących cudzoziemców objętych listą oraz ich prawa do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, przedmiotowy wzór formularza listy zawiera miejsce na potwierdzenie ww. informacji przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę szkoły, a także miejsce na zamieszczenie fotografii cudzoziemców uczniów szkół, którzy nie posiadają dokumentu tożsamości zawierającego fotografię.

W przypadku gdyby sporządzona w Polsce lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej miała zostać uznana za dokument podróży, Rzeczpospolita Polska będzie obowiązana poinformować inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, że uznaje sporządzane na jej terytorium listy podróżujących za dokumenty podróży.

Wprowadzając wzór przedmiotowego formularza listy do prawa krajowego państwa członkowskie Unii Europejskiej są związane treścią załącznika do ww. decyzji Rady, który zawiera dane, jakie powinny się znaleźć w formularzu listy podróżujących dla wycieczek Unii Europejskiej. Ustalony w rozporządzeniu wzór formularza listy został przetłumaczony na język angielski oraz język francuski.

W projekcie jako termin wejścia w życie rozporządzenia przewidziano 1 października 2005 r. Jest to ten sam termin, w którym wchodzi w życie ustawa zawierająca przepis upoważniający do wydania przedmiotowego aktu wykonawczego.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Załącznik do rozporządzenia jest zgodny z załącznikiem do decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

                                                                                                                          

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, będzie oddziaływaćna dyrektorów szkół oraz wojewodów.

 

2.     Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

 

Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W procesie uzgodnień międzyresortowych zostanie przekazany do zaopiniowania przez członków Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz wojewodów. W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie umieszczony nastronie internetowej Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (www.uric.gov.pl).

 

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów.

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

Metryczka

Data publikacji 02.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry