Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ... 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ..... 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

 

Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno - rozpoznawczych, zwanych dalej "czynnościami";

2) sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności;

3) warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do  przeprowadzania czynności;

4) zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania strażaków do prowadzenia czynności;

5) sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności oraz wzory zestawień tych wyników.

 

§ 2.

1. Roczny plan czynności sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej do końca roku poprzedzającego rok objęty planem, na podstawie:

1) analizy stanu bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczącej poszczególnych grup obiektów budowlanych i terenów, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

b) terenów leśnych;

2) wykazu zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien określać: obiekty, tereny i urządzenia, w których przewiduje się przeprowadzenie czynności, zakres czynności oraz termin ich przeprowadzenia, z dokładnością co najmniej do kwartału.

3. W planie powinien być wskazany zamiar wykonania prób - potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych - stanowiących niezbędny warunek przeprowadzenia czynności, jeżeli próby te uznaje się za konieczne.

 

§ 3.

Protokół z czynności powinien zawierać:

1) podstawę prawną przeprowadzonych czynności;

2) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;

3) nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego;

4) informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach;

5) wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń;

6) określenie zakresu czynności na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i opis stanu faktycznego, będącego przedmiotem czynności, sporządzony tak, aby uwzględniał odpowiednio:

a) niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi,

b) niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

c) niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - pod względem ochrony przeciwpożarowej,

d) warunków wpływających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa, w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

e) wyników rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

f) wyników rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,

g) przyczyn powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,

h) przyczyn powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutków poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;

7) opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru;

8) opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia.

 

§ 4.

1. Do przeprowadzania czynności można upoważnić:

1) strażaka Państwowej Straży Pożarnej, który ma co najmniej trzymiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz:

a) wyższe wykształcenie, lub

b) stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia;

2) inną osobę z wyższym wykształceniem, posiadającą wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie obiektu.

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. b oraz osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być upoważnieni do przeprowadzania czynności wyłącznie pod kierownictwem strażaka Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w  ust. 1 pkt 1 lit. a.

 

§ 5.

1. Do przeprowadzania czynności upoważnia:

1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych Państwowej Straży Pożarnej;

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej - strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej może być upoważniony do przeprowadzania czynności poza terenem działania komendy Państwowej Straży Pożarnej, w której pełni służbę, przez:

1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - na terenie kraju;

2) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - na terenie województwa.

 

§ 6.

1. Wyniki czynności przeprowadzonych na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) gromadzi właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w postaci:

1) wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2) wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

3) katalogu zagrożeń.

2. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:

1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych grupach obiektów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:

1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych zakładach w zakresie wymaganych częstotliwości analiz, ocen i ćwiczeń oraz wprowadzania zmian w programach zapobiegania awariom, systemach bezpieczeństwa, raportach o bezpieczeństwie oraz wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych;

2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Katalog zagrożeń obejmuje:

1) wykaz zakładów, zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, z podziałem na:

a) zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

b) zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

c) inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem;

2) wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami, zawierający:

a) nazwy budowli wraz z adresami,

b) określenie charakteru zagrożeń;

3) wykaz tras kolejowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne, zawierający:

a) przebieg tras,

b) rodzaje materiałów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;

4) wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne, zawierający:

a) przebieg tras,

b) rodzaje materiałów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;

5) wykaz parkingów dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych, zawierający:

a) szczegółowe miejsca lokalizacji,

b) ilości miejsc parkingowych;

6) wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane, zawierający:

a) nazwy i przeznaczenie obiektów wraz z adresami,

b) informacje o urządzeniach przeciwpożarowych (system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, stałe urządzenia gaśnicze -  rodzaj), zakres ochrony, podstawy obowiązku wyposażenia - kryterium (lub wskazanie braku obowiązku),

c) informacje o stanie systemu sygnalizacji pożarowej - funkcjonujący (F), w trakcie realizacji (R), brak systemu (B), włączony do sieci monitoringu pożarowego (P), spełniający warunki umożliwiające dokonanie podłączenia (W);

7) charakterystykę zagrożenia powodziowego terenu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, uzupełnioną dodatkowo o:

a) ogólną charakterystykę terenu województwa, powiatu (miasta na prawach powiatu),

b) ocenę zaistniałych zdarzeń powodziowych,

c) ocenę miejscowych zagrożeń powodziowych,

d) mapę zagrożenia powodziowego w skali nie mniejszej niż 1:100 000;

8) inne informacje istotne dla analizy zagrożeń rozpatrywanego terenu.

 

§ 7.

1. Zestawienia, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, dla terenu powiatu (miasta na prawach powiatu), sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje właściwemu miejscowo komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:

1) za I półrocze - do dnia 20 lipca;

2) za II półrocze - do dnia 20 stycznia.

2. Zestawienia, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, dla terenu województwa, sporządza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:

1) za I półrocze - do dnia 10 sierpnia;

2) za II półrocze - do dnia 10 lutego.

3. Katalog zagrożeń, o którym mowa w § 6 ust. 4, jest sporządzany i przekazywany odpowiednio przez komendantów powiatowych (miejskich) oraz komendantów wojewódzkich w terminach wskazanych w ust. 1 i 2.

4. Dopuszcza się przekazywanie wykazów i informacji zawartych w katalogu zagrożeń, o którym mowa w § 6 ust. 4, w postaci informacji o zmianach w stosunku do stanu z poprzedniego półrocza.

 

§8

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem §4 ust.2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej -sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.

3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121).

 

Uzasadnienie

 

1. Istniejący stan rzeczy i cel wprowadzenia regulacji.

 

Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 23 ust. 17 znowelizowanej w dniu 6 maja 2005 r. ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Zagadnienia będące przedmiotem niniejszego projektu były dotychczas uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121), wydanym na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703).

Ustawy te w zakresie wyżej wymienionych przepisów upoważniających zostały zmienione. Ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836) uchylono art. 10 i 11 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz przeniesiono do art. 23 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej przepisy dotyczące podstaw, zakresu i sposobu przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz praw i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych, a także treści upoważnienia do przeprowadzania tych czynności. Uwzględniono przy tym wymagania określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Zmieniono również treść przepisu upoważniającego, zamieszczonego obecnie w art. 23 ust. 17 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie rodzaju spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu. Sprawy te obejmują sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, sposób sporządzania i zakres protokołów, warunki, jakie powinny spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do przeprowadzania czynności kontrolno - rozpoznawczych, zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania strażaków do przeprowadzania  tych czynności oraz sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych.

Celem przedmiotowego aktu jest dostosowanie regulacji dotyczących czynności kontrolno - rozpoznawczych do aktualnego zakresu działania i obowiązków Państwowej Straży Pożarnej.

 

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

W projektowanym rozporządzeniu:

a) doprecyzowano sposób planowania czynności kontrolno-rozpoznawczych, uwzględniając przy tym zagadnienia poważnych awarii przemysłowych;

b) zmodyfikowano warunki, którym powinny odpowiadać osoby upoważnione do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawcze, uwzględniając znaczny wzrost skomplikowania tych czynności, wynikający między innymi z wprowadzenia nowych zadań, wymagających wysokich kwalifikacji;

c) zamieszczono przepisy dotyczące sposobów gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych, zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311 ze zm.);

 

Pozostałe zagadnienia dotyczące trybu i zakresu wykonywania czynności  kontrolno - rozpoznawczych nie uległy istotnym zmianom.

 

3. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji.

 

1. podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

            rozporządzenie dotyczy Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzającej czynności kontrolno - rozpoznawcze oraz właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych i terenów;

 

2. konsultacje społeczne:

            z uwagi na zakres merytoryczny projekt nie powoduje następstw w rozwoju społeczno - gospodarczym; w ramach konsultacji społecznych projekt przekazany został do: Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz Business Centre Club - Związek Pracodawców. Żadna z wymienionych organizacji pracodawców nie wyraziła opinii do projektu, co oznacza jego akceptację, zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w pismach przewodnich do tych organizacji;

            ponadto projekt umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

 

3. wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych:

            wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa;

 

4. wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

            projekt nie będzie miał wpływu na wymienione obszary.

 

Projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 01.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry