Projekt Ustawy z dnia ..........2005 r. o Funduszu Budowy Systemów Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego

Ustawa z dnia ..........2005 r. o Funduszu Budowy Systemów Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Art. 1.

 

Ustawa reguluje utworzenie Funduszu Budowy Systemów Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Funduszem", zasady gromadzenia środków Funduszu oraz zasady finansowania realizacji zadań ze środków Funduszu.

 

Art. 2.

 

Fundusz tworzy się w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Art. 3.

 

Fundusz

1)     gromadzi środki finansowe na budowę i modernizację, w latach 2005-2015, systemów teleinformatycznych wspomagających pracę służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, w tym na:

a)     rozwój infrastruktury numeru ratunkowego "112",

b)     budowę zintegrowanych centrów ratownictwa i zarządzania kryzysowego,

c)     wyposażenie pojazdów i ludzi w urządzenia komunikacyjne, lokalizacyjne i dostępowe niezbędne do przeprowadzania akcji ratowniczych,

d)     rozwój infrastruktury krytycznej,

e)     integrację i rozwój rządowych systemów łączności niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie, w tym budowę systemu łączności specjalnej w oparciu o standard TETRA;

2)     finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1.

 

Art. 4.

 

Środki przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1, mogą być przekazywane jedynie na rzecz ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra.

 

Art. 5.

 

Środki Funduszu pochodzą z:

1)     przetargów na rezerwację częstotliwości radiokomunikacyjnych, w tym:

a)     z przetargu na częstotliwość UMTS oraz GSM, w tym również za odłożone raty wpływów z przetargu przeprowadzonego w 2000 r. oraz przetargu z roku 2005,

b)     z przetargów za udostępnienie częstotliwości radiowych za dostęp do Internetu, w tym WiFi, WiMax;

2)     z opłat za użytkowanie częstotliwości radiowych;

3)     z opłaty telekomunikacyjnej pokrywającej koszty funkcjonowania usługi powszechnej, jaką jest usługa numeru alarmowego 112.

 

Art. 6.

 

1.     Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować obligacje w kraju i za granicą, na rzecz Funduszu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu, zwanego dalej "Programem".

2.     W celu realizacji zadań wynikających z Programu na zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.1)).

3.     Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 2, są zwolnione z opłat prowizyjnych.

4.     Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji zawartej pod warunkiem przeznaczenia kredytu, pożyczki lub środków pochodzących z emisji obligacji na realizację zadań wynikających z Programu, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem art. 43 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.     Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub części.

 

Art. 7.

 

1.     Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować:

1)     w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowego Banku Polskiego;

2)     w papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa;

3)     w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919);

4)     w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719);

5)     na rachunkach lokat terminowych w bankach posiadających fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10.000.000 EURO przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem, że suma lokat w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 10% okresowo wolnych środków Funduszu.

2.     Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych środków Funduszu.

3.     Wysokość środków Funduszu przeznaczonych na lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

 

Art. 8.

 

1.     Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ustala, w drodze rozporządzenia, Program, na okres od roku do lat dziesięciu, kierując się zasadą efektywności ekonomicznej.

2.     Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

3.     Program określa:

1)     wykaz zadań w zakresie budowy systemów teleinformatycznych wspomagających pracę służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

2)     wykaz poszczególnych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu oraz pozostałych źródeł finansowania tych projektów.

 

Art. 9.

 

Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu, zadań polegających na:

1)     budowie, wdrażaniu, eksploatacji i utrzymaniu ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego według standardu TETRA dla służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego - są określone w "Programie wieloletnim System TETRA;

2)     projektów rozwoju połączeń ratunkowych nr 112 oraz pozostałych - są określone w programach przedkładanych do akceptacji Radzie Ministrów.

 

Art. 10.

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą:

1)     szczegółowy sposób i termin dokonywania wypłat ze środków Funduszu;

2)     sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

 

Art. 11.

 

Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

Art. 12.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego:

1)     wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu, opracowany zgodnie z Programem w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

2)     sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzących w skład sprawozdania finansowego tego banku;

3)     składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informacje o realizacji planu finansowego Funduszu.

 

Art. 13.

 

1.     Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje wynagrodzenie prowizyjne z tytułu prowadzenia Funduszu. Wynagrodzenie finansowane jest ze środków Funduszu.

2.     Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku Gospodarstwa Krajowego ponoszone w związku z prowadzeniem Funduszu.

 

Art. 14.

 

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 oraz z dnia 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w art. 81w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

"7) połączenia do numeru alarmowego "112" oraz udostępnianie informacji, o których mowa w art. 78 ust. 1.";

2)     art. 186 otrzymuje brzmienie:

"Art. 186. Opłaty, o których mowa w art. 183-185, są pobierane przez URTiP i stanowią dochód budżetu państwa, z wyjątkiem opłat telekomunikacyjnych pokrywających koszty funkcjonowania usługi powszechnej, jaką jest usługa numeru alarmowego "112" oraz opłat za użytkowanie częstotliwości radiowych, które stanowią przychód Funduszu Budowy Systemów Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego.";

3)     po art. 186 dodaje się art. 186a w brzmieniu:

"Art. 186a. 1. URTiP przekazuje kwoty opłat telekomunikacyjnych pokrywających koszty funkcjonowania usługi powszechnej, jaką jest usługa numeru alarmowego "112" oraz opłat za użytkowanie częstotliwości radiowych, na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od ich pobrania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, na rachunek Funduszu Budowy Systemów Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego.".

 

Art. 15.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 oraz Nr 281, poz. 2785.

 

Uzasadnienie

 

            Obowiązkiem państwa jest zapewnienie adekwatnych rozwiązań prawnych i narzędzi stwarzających warunki dla realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa obywateli, w tym budowę zintegrowanych centrów ratownictwa i zarządzania kryzysowego, niezbędnych systemów teleinformatycznych, rozwoju infrastruktury jednolitego europejskiego numeru alarmowego "112", ochrony infrastruktury krytycznej, inwestycji na rzecz wyposażenia służb w urządzenia komunikacyjne, lokalizacyjne i dostępowe niezbędne dla realizacji zadań ratowniczych, a także na potrzeby służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, w tym reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

            Podstawowym celem budowy systemów teleinformatycznych jest m.in. zapewnienie wspomagania pracy stanowisk kierowania w zakresie codziennych czynności interwencyjnych służb oraz prowadzenia długotrwałych i wielkoobszarowych działań ratowniczych lub masowo występujących zdarzeń, a także zapewnienie prawidłowego przepływu informacji z terenu działań do wszystkich szczebli organizacyjnych służb wiodących i współdziałających. Systemy te mają zapewnić skuteczne działanie służb oraz stanowić podstawę dostarczania informacji ośrodkom zarządzania kryzysowego różnych szczebli.

            Szereg przedsięwzięć realizowanych przez kolejne rządy i parlamenty Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli jednoznacznie wskazują potrzebę stworzenia nowoczesnych mechanizmów finansowania działań inwestycyjnych związanych z budową systemów teleinformatycznych, na rzecz ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

            Ustawa reguluje utworzenie Funduszu Budowy Systemów Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, zasady gromadzenia środków funduszu oraz zasady finansowania zadań ze środków funduszu.

            Propozycja tworzenia funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego nie jest przypadkowa, bowiem od początku jego powołania w 1924 r. z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego, bank ten zarządzał funduszami celowymi, a obecnie zarządza wieloma programami rządowymi.

            Przyjęte w ustawie rozwiązanie, że środki przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową systemów teleinformatycznych na potrzeby ustawowo powołanych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą być przekazywane za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzasadnia fakt, że minister ten kieruje działem sprawy wewnętrzne, w tym m.in. z zakresu: ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców; obrony cywilnej; ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu; a także nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym. Ponadto sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju i Biura Ochrony Rządu.

            Ustawa przewiduje, że środki funduszu pochodzić będą z przetargów na udostępnienie częstotliwości radiokomunikacyjnych, a także z opłaty telekomunikacyjnej w ramach pokrywania kosztów funkcjonowania usługi powszechnej określoną ustawą z dnia ...... Prawo telekomunikacyjne. Ponadto ustawa dopuszcza okresowe przeznaczenie wolnych środków funduszu na lokaty i określa warunki jakie muszą być zachowane w tym względzie. Ustawa przewiduje także ustalanie przez Radę Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków funduszu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawować będzie nadzór nad gospodarowaniem środkami funduszu.

            Ustawa ustala dla Banku Gospodarstwa Krajowego prawo do wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu prowadzenia funduszu, ze środków tego funduszu. Wysokość wynagrodzenia określać będzie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje:

Podmiotem, do którego bezpośrednio jest adresowana przedmiotowa regulacja jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, któremu środki gromadzone na rachunku Funduszu pozwolą na finansowanie budowy systemów teleinformatycznych na potrzeby ustawowo powołanych służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto ustawa bezpośrednio skierowana jest do Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie gromadził środki finansowe na rachunku Funduszu oraz będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki na rzecz Funduszu.

Ponadto uregulowania projektowanej ustawy wpłyną pozytywnie na wzmocnienie techniczne służb powołanych do prowadzenia działań ratowniczych.

2.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

Wejście w życie ustawy nie pociąga za sobą wprost skutków finansowych dla budżetu państwa. Zmienia jedynie sposób wydatkowania środków uzyskiwanych z opłat telekomunikacyjnych pokrywających koszty funkcjonowania usługi powszechnej, jaką będzie usługa numeru alarmowego "112" oraz opłat za użytkowanie częstotliwości radiowych.

Obecnie stanowią one dochód budżetu państwa. Po wejściu w życie projektowanej ustawy będą przekazywane na rachunek bankowy powoływanego Funduszu.

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

3.     Konsultacje społeczne:

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przesłany do zaopiniowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów:

Projektowana ustawa, nie wywiera wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i rozwój regionalny.  Ma natomiast bezpośredni i pozytywny wpływ na sferę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa poprzez stworzenie mechanizmu finansowania działań inwestycyjnych związanych z budową systemów teleinformatycznych, na rzecz ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry