Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ... 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej, a także wzoru tablicy określającej zasięg (...)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ......... 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej, a także wzoru tablicy określającej zasięg strefy nadgranicznej oraz sposobu utrzymywania tablic przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wykaz gmini innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 2.

Ustala się wzór tablicy określającej zasięg strefy nadgranicznej, z napisem "Strefa nadgraniczna", stanowiący załącznik nr 2 dorozporządzenia.

 

§ 3.

Utrzymywanie tablic informacyjnych z napisem "Strefa nadgraniczna" polega na ich ustawianiu w dobrze widocznych miejscach, wymianie w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz bieżącej konserwacji.

 

§ 4.

Wykonanie prac związanych z utrzymywaniem tablic, o których mowa w § 3, organizuje komendant właściwego terytorialnie oddziału Straży Granicznej.

 

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działaniem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  (Dz.U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną (Dz.U. Nr 93 poz. 1031 oraz z 2002 r. Nr 63 poz. 576), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757).

 

Uzasadnienie

 

Podstawę prawną do wydania przedmiotowego rozporządzenia stanowi art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej, a także wzoru tablicy określającej zasięg strefy nadgranicznej zastąpi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną (Dz.U. Nr 93 poz. 1031).

Przedmiotowy projekt został przygotowany w związku z koniecznością dostosowywania przepisów wykonawczych do zmienionej ustawy o ochronie granicy państwowej, zgodnie z którą minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobligowany do uregulowania przedmiotowej materii w drodze rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe, przy opracowywaniu projektowanego aktu wykonawczego  oparto się na rozwiązaniach przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 tego rozporządzenia, dotyczących  włączenia do wykazu dodatkowych gmin, których granice znajdują się w obszarze strefy nadgranicznej, wyznaczonej w sposób określony w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz.461, z późn. zm.).

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

1.                 Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej, a także wzoru tablicy określającej zasięg strefy nadgranicznej będzie oddziaływać na następujące podmioty:

1)     komendantów właściwych terytorialnie oddziałów Straży Granicznej,

2)     na obywateli RP

3)     nai cudzoziemców.

2.   Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

Przedmiotowy projekt został uzgodniony z komendantami oddziałów Straży Granicznej i ze względu na zakres zawartych w nim regulacji nie wymaga przeprowadzenia konsultacji z innymi podmiotami.

3.                 Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

Skutki finansowe związane z wejściem w życie rozporządzenia obejmują minimalne nakłady finansowe związane z kosztem wymiany i bieżącej konserwacji tablic. Wskazane wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa, z części 42 sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w części  przeznaczonej na funkcjonowanie Straży Granicznej.

4.   Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność  wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny:

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także rozwój regionalny podmiotów, o których mowa w treści rozporządzenia.

 

Metryczka

Data publikacji 29.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry