proj.rozp. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej

                                            Projekt 27maja2004r.

 

                                                   

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1])

 

z dnia .............................. 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.[2])), zarządza się, co następuje:

 

§1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 109, poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 2:

a)     pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) kierownik - kierownika jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej i komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej,",

 

b)     pkt 9 otrzymuje brzmienie:

 

„9) przesiedlenie się do określonej miejscowości - zmianę miejsca pobytu, przewóz urządzeń domowych i zameldowanie się w tej miejscowości na pobyt:

a)     stały,

b)     czasowy ponad 2 miesiące - jeżeli funkcjonariuszowi została przydzielona kwatera tymczasowa na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy.";

 

2)     w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Funkcjonariuszowi, który wykonuje czynności służbowe na obszarze powiatu, w szczególności pełni służbę graniczna lub dokonuje kontroli ruchu granicznego, w przypadku odbywania podróży służbowej granicach administracyjnych tego powiatu lub powiatu sąsiedniego, trwającej nie dłużej niż 12 godzin, przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Na odbycie takiej podróży służbowej nie wydaje się polecenia wyjazdu służbowego.";

 

3)     po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

 

„§ 2a. Podmiot, o którym mowa w § 23, może uznać, dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej, miejscowość zamieszkania za stałe miejsce pełnienia służby, jeżeli spowoduje to zmniejszenie kosztów podróży służbowej albo funkcjonariusz wykonuje stale lub głównie czynności służbowe poza stałym miejscem pełnienia służby.";

 

4)     w § 3:

a)     ust. 2 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„b) od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2,”,

 

b)     ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) w przypadkach, w których funkcjonariusz otrzymuje bezpłatne wyżywienie w naturze albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.",

 

c)     ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

 

„4. Sumę diet przysługujących funkcjonariuszowi za czas podróży służbowej zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnie wyżywienia, przyjmując, że każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:";

 

5)     w § 5:

a)     dotychczasową, treść § 5 oznacza się jako ust. 1,

b)     b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

 

„2. W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem wspólnie przez kilku funkcjonariuszy, zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie jego posiadaczowi, w wysokości jaka by mu przysługiwała gdyby indywidualnie odbywał podróż tym pojazdem.";

 

6)     § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 6. Czas podróży służbowej, określony w poleceniu wyjazdu służbowego, obejmuje czas pomiędzy wyjazdem ze stałego miejsca pełnienia służby i powrotem do tego miejsca.";

 

7)     w § 8:

a)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

 

„2a W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

 

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Funkcjonariuszowi, któremu nie zapewniono noclegu lub zakwaterowania i nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt w wysokości 150% diety za każdy nocleg.",

 

c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Ryczałt za nocleg przysługuje funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 3, jeżeli nocleg obejmuje co najmniej 6 godzin przypadających pomiędzy godzinami 2100 i 700, z zastrzeżeniem § 9.",

 

8)     w § 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

 

„§ 9. Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej lub ryczałt za nocleg nie przysługuje funkcjonariuszowi:";

 

9)     § 11 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 11. 1. Funkcjonariuszowi odbywającemu podróż służbową, na jego wniosek przyznaje się zaliczkę na niezbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

2. Funkcjonariusz rozlicza koszty podróży służbowej oraz pobrane zaliczki w terminie 14 dni po powrocie z podróży służbowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmioty, o których mowa w § 23 mogą wyrazić zgodę na przedłużenie okresu przewidzianego do rozliczenia pobranych zaliczek.

3. Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi będącemu w podróży służbowej noclegu lub zakwaterowania albo wyżywienia odnotowuje na poleceniu wyjazdu służbowego kierownik realizujący te świadczenia lub osoba przez niego upoważniona, wskazując czy świadczenie było odpłatne czy nieodpłatne.

4. Wypłata należności z tytułu podróży służbowej odbytej przez funkcjonariusza następuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w ust. 2.";

 

10)   w § 12:

a)     w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

 

„1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu służbowo, z zastrzeżeniem ust. 1a, przysługują:",

 

b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 

„1a. Funkcjonariuszowi przeniesionemu na własną prośbę przysługują wyłącznie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 13.";

 

11)   § 16 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 16. 1. Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje w przypadku przesiedlenia się funkcjonariusza do miejscowości, do której został on przeniesiony, z wyłączeniem przesiedlenia się do tej miejscowości z miejscowości pobliskiej.

2. Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje również funkcjonariuszowi, który w związku z brakiem możliwości otrzymania lokalu mieszkalnego w miejscowości, do której został służbowo przeniesiony przesiedlił się do miejscowości pobliskiej, z wyłączeniem przypadku przesiedlenia się funkcjonariusza z miejscowości pobliskiej do innej miejscowości pobliskiej. W razie przesiedlenia się (powrotu) do stałego miejsca pełnienia służby nie przysługuje prawo do drugiego ryczałtu.";

 

12)   § 20 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 20. Należności, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, § 16 i § 18, nie przysługują w razie przeniesienia służbowego funkcjonariusza do:

1)     poprzedniego miejsca pełnienia służby, w którym on sam lub członek jego rodziny . nadal posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny;

2)     miejscowości, w której członkowie jego rodziny zameldowani sa na pobyt stały.";

 

13)   § 23 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 23. Decyzje w sprawie podróży służbowej obejmujące w szczególności wydanie polecenia odbycia podróży służbowej, przyznanie zaliczki na niezbędne koszty podróży służbowej oraz przyznanie należności z tytułu podróży służbowej odbytej przez funkcjonariusza podejmuje:

1)     minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2)     Komendant Główny Straży Granicznej - w stosunku do zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej, kierowników i funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej;

3)     kierownik - w stosunku do podległych funkcjonariuszy.";

 

14)   uchyla się § 24.

 

§ 2.

Do należności z tytułu podróży służbowej, przeniesienia służbowego i delegowania służbowego, niewypłaconych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

 

 

 

 

W porozumieniu:

MINISTER GOSPODARKI I PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 109, poz. 964) został opracowany w związku z potrzebą doprecyzowania oraz uzupełnienia obecnego stanu prawnego.

Projekt przewiduje wprowadzenie następujących zmian w obowiązującym stanie prawnym:

1) w § 1 pkt 1 projektu zmienia się pojęcie „kierownika" - w celu ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawie odbywania podróży służbowych, do podmiotów będących dysponentami środków budżetowych. Podmioty te mogą upoważnić inne osoby do podejmowania decyzji w tych sprawach.

2) w § 1 pkt 2 projektu - wprowadza się rozwiązanie, które ma na celu ograniczenie kosztów podróży służbowej odbywanej na obszarze powiatu jedynie do kosztów przejazdów, w przypadku podróży służbowej trwającej mniej niż 12 godzin; wprowadzenie tej regulacji wynika ze specyfiki służby pełnionej na granicach państwa oraz z istniejącego zasięgu terytorialnego działania terenowych organów Straży Granicznej, który nie pokrywa się z administracyjnym podziałem kraju.

3) w § 1 pkt 3 projektu - przywraca się przewidzianą dawniej możliwość uznania, dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej, miejscowości zamieszkania za stałe miejsce pełnienia służby. Projektowane rozwiązanie ma na celu zmniejszenie kosztów podróży służbowych w uzasadnionych z tego punktu widzenia przypadkach. Uwzględniając także trudności komunikacyjne na obszarach przygranicznych, projektowane rozwiązanie przyspieszy realizację zadań, umożliwiając rozpoczęcie podróży służbowej z miejsca zamieszkania,

4) w § 1 pkt 4 projektu - doprecyzowuje się § 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ­w zakresie należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze powiatu, trwającej nie dłużej niż 12 godzin, określonych w § 2 ust. 2. Dodatkowo doprecyzowuje się § 3 ust. 3 rozporządzenia, poprzez wyraźne wskazanie przypadków, w których dieta nie przysługuje. Jedynie otrzymanie bezpłatnego wyżywienia wyklucza przyznanie diety,

5) w § 1 pkt 5 projektu - wprowadza się rozwiązanie przewidujące, że w przypadku odbywania podróży służbowej jednym pojazdem przez kilku funkcjonariuszy, zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie jego posiadaczowi, w wysokości jaka by mu przysługiwała gdyby indywidualnie odbywał podróż tym pojazdem,

6) w § 1 pkt 6 projektu - rezygnuje się z zawartego w § 6 odesłania do stosowania przepisu § 2 ust. 3 w celu zapewnienia większej przejrzystości tekstu rozporządzenia,

7) w § 1 pkt 7 projektu - proponuje się zmiany mające na celu jednoznaczne określenie przypadków, w których funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt za nocleg. Projektowana zmiana ma na celu ograniczenie wydatków budżetowych poprzez przyjęcie zasady, że funkcjonariusz powinien korzystać przede wszystkim nieodpłatnie z noclegu w obiektach Straży Granicznej, natomiast wypłata ryczałtu za nocleg może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach. Zmiana ma na celu wyeliminowanie przypadków odpłatnego korzystania z noclegu w obiektach SG (po kosztach własnych), a następnie ubiegania się o wypłatę ryczałtu,

8) w § 1 pkt 8 projektu - rezygnuje się z dookreślenia kiedy ryczałt za nocleg nie przysługuje - wobec zmiany redakcji § 8 rozporządzenia,

9) w § 1 pkt 9 projektu - proponuje się nowe brzmienie § 11 rozporządzenia. W projekcie odstąpiono od określania podmiotu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawie ustalania wysokości i wypłaty należności z tytułu podróży służbowej, ze względu na określenie go w § 23 zmienianego rozporządzenia. Projektowana zmiana ma na celu zwiększenie spójności regulacji w taki sposób, aby ten sam podmiot – będący dysponentem środków budżetowych - przyznawał zaliczkę na koszty podróży i podejmował decyzje w sprawie ustalenia należności z tytułu odbytej podróży służbowej. Projektowana zmiana ust. 2. Nadanie nowego brzmienia ust. 3 ma na celu wykluczenie praktyki korzystania przez funkcjonariuszy będących w podróży służbowej z odpłatnego wyżywienia (po kosztach własnych ponoszonych przez jednostki SG), a następnie ubiegania się o wypłatę diety, która powinna stanowić zwrot zwiększonych kosztów wyżywienia w podróży służbowej,

10) w § 1 pkt 10 projektu - doprecyzowuje się § 12 ust. 1 poprzez wskazanie, że należności, o których mowa w tym paragrafie, przysługują funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu. Projektowana zmiana ma na celu zróżnicowanie świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu i na własną prośbę. Ponadto wprowadza się przepis stanowiący, że funkcjonariuszowi przeniesionemu na własna prośbę przysługują, wyłącznie należności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 13 rozporządzenia; projektowana zmiana różnicująca uprawnienia funkcjonariuszy przenoszonych na własną prośbę w stosunku do funkcjonariuszy przenoszonych z urzędu wynika z ograniczonych możliwości finansowych Straży Granicznej,

11) w § 1 pkt 11 projektu - wprowadza się zmiany mające na celu wykluczenie możliwości przyznawania funkcjonariuszowi ryczałtu z tytułu przeniesienia w przypadkach gdy wiąże się ono z jego przesiedleniem z miejscowości pobliskiej oraz do miejscowości pobliskiej z innej miejscowości pobliskiej. Projektowane zapisy wynikają z potrzeby ograniczenia wydatków budżetowych w kontekście przewidywanych zmian organizacyjnych, związanych z wstąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,

12) w § 1 pkt 12 projektu - proponuje się zmianę § 20 rozporządzenia - w celu jednoznacznego określenia, że należności, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, § 16 i § 18 nie przysługują funkcjonariuszowi, również w razie przeniesienia służbowego tego funkcjonariusza do miejscowości, w której członkowie jego rodziny zameldowani są na pobyt stały,

13) w § 1 pkt 13 projektu - proponuje się zmianę § 23 rozporządzenia, która stanowi konsekwencję wprowadzenia nowego znaczenia pojęcia „kierownik",

14) uchyla się § 24 zmienianego rozporządzenia. Proponowana zmiana wynika z potrzeby odstąpienia od przyznawania należności funkcjonariuszom na podstawie nieobowiązującego zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji ze wszystkim jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, a także NSZZ Funkcjonariuszy SG. NSZZ FSG wypowiedział się na temat proponowanych zmian negatywnie.

2. Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków społecznych i ekonomicznych, w szczególności mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

3. Projektowane rozporządzenie spowoduje zmniejszenie ponoszonych przez budżet państwa kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, jednakże dokładne oszacowanie tych oszczędności nie jest możliwe

Metryczka

Data publikacji 15.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry