Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach, erygowanej przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

§2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

 

Uzasadnienie

 

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, pismem z dnia 24 listopada 2004 r., zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie rozporządzenia nadającego osobowość prawną Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych Stowarzyszenie to powołane zostało przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 1 grudnia 2003 r.

Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych zrzesza archiwistów Kościoła Katolickiego w Polsce i Polaków – archiwistów z kościelnych archiwów za granicą.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów, reprezentowanie archiwistów kościelnych w kontaktach z państwową służbą archiwalną, a także integracja środowiska i dbałość o wysoki poziom etyki środowiska.

Cele powyższe realizowane są poprzez działalność edukacyjną, badawczą, wymianę doświadczeń w formie spotkań, konferencji i działalność wydawniczą. Stowarzyszenie gromadzić będzie środki materialne na komputeryzację i wdrożenie postępu technicznego w archiwach kościelnych.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków, a organem reprezentującym je – Zarząd. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny i subwencje oraz dochody z działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych jest organizacją kościelną spełniającą wymogi art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadanie osobowości prawnej w trybie art. 10 w/w ustawy ułatwi tej organizacji prowadzenie działalności statutowej.

Rozporządzenie to nie spowoduje żadnych skutków dla budżetu Państwa.

Metryczka

Data publikacji 29.12.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry