Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)  z dnia ..... r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 124, poz. 1062) §30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy umundurowania według wzorów obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP do dnia 31 grudnia 2008 r.”

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na     podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 124, poz. 1062), wydanego w  wykonaniu upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Zmiana przedmiotowego aktu normatywnego ma na celu wydłużenie terminu, w którym dopuszczone jest noszenie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu umundurowania według wzorów obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP; termin te upłynie w dniu 31 grudnia 2004 r. Z uwagi jednak na posiadane znaczne zapasy umundurowania według wzorów obowiązujących w Siłach Zbrojnych uzasadnione wydaje się przesunięcie tego terminu tak, by możliwe było korzystanie z tego umundurowania jeszcze do 31 grudnia 2008 r.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotowy projekt aktu nie był poddany konsultacjom społecznym z uwagi na fakt, iż zakres stosowania przedmiotowych przepisów dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Projektowane rozporządzenie nie wywoła skutków społecznych i ekonomicznych, w szczególności mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Projektowany akt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 27.12.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry