Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r . w sprawie sposobu i trybu finansowania ze środków publicznych kosztów częściowej lub całkowitej odpłatności za leki wydawane poborowym pełniącym służbę (...)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ..... 2004 r . wsprawie sposobu i trybu finansowania ze środków publicznych kosztów częściowej lub całkowitej odpłatności za leki wydawane poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 

Na podstawie art. 56b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.             Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa kosztów częściowej lub całkowitej odpłatności za leki wydawane poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o których mowa w art. 56a ustawy o z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „poborowymi”.

 

§ 2.            Koszty częściowej lub całkowitej odpłatności za leki wydawane poborowym są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

§ 3.             1.Receptę dla poborowego może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer nie będący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

2. Do oznaczenia recepty dla osób uprawnionych obowiązuje kod uprawnień dodatkowych ,,MSWiA”.

3.  Recepta powinna zawierać informacje o rodzaju formacji uzbrojonej i miejscu stałego pełnienia służby przez poborowego.

4.  Poborowy zobowiązany jest do okazania lekarzowi lub felczerowi wystawiającemu receptę książeczki wojskowej.

5. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 4.

§ 4.           1.Leki są finansowane na podstawie miesięcznego zbiorczego zestawienia zrealizowanych recept podlegających całkowitej lub częściowej refundacji z budżetu państwa,  sporządzanego według wzoru, określonego w załączniku do rozporządzenia, które zawiera:

1)  numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece,

2)  oznaczenie typu recepty,

3)  rodzaj formacji w której pełni służbę poborowy,

4)  miejsce stałego pełnienia służby przez poborowego,

5)  liczbę pozycji leków,

6)  wartość leków zrealizowanych na podstawie recept,

7)  kwotę podlegającą refundacji.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane jest przez aptekę w formie pisemnej i przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust.1, apteka składa za okres 3 miesięcy – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

 

§ 5.            Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje środki finansowe aptece w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w § 4. ust.1.

 

§ 6.            Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu:

 

Minister Zdrowia

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156 poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036, Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135.

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzeniew sprawie sposobu i trybu finansowania ze środków publicznych kosztów częściowej lub całkowitej odpłatności za leki wydawane poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,stanowi wykonanie delegacji zawartej w art.56b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm).

Zgodnie z przepisem art. 56b ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, koszty całkowitej lub częściowej odpłatności za leki wydawane poborowym pełniącym służbę w Policji, Straży Granicznej oraz Biurze Ochrony Rządu, pokrywane są z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Poborowi zaopatrywani są w leki na zasadach ogólnie obowiązujących, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), z tym, iż koszt odpłatności za leki (w części lub w całości - w sytuacji gdy lek nie jest refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia) pokrywany jest z budżetu państwa.

W projekcie niniejszego rozporządzenia przyjęto, iż poborowy, w celu uzyskania recepty uprawniającej do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, zobowiązany jest do okazania lekarzowi (felczerowi) ważnej książeczki wojskowej. Dokument ten należy również przedstawić aptekarzowi realizującemu receptę. Przyjęto również, iż koszty leków wydanych poborowym, refundowane będą aptece na podstawie zbiorczego zestawienie zrealizowanych recept.

 

Ocena skutków regulacji

 

      Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego:Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na: apteki, lekarzy i felczerów wystawiających recepty oraz poborowych pełniących służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, którymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 10, poz. 94), są: oddziały prewencji Policji, Straż Graniczna oraz Biuro Ochrony Rządu.

Konsultacje społeczne:W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia przekazany został do zaopiniowania Komisji Koordynacyjnej Związków Zawodowych MSWiA.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa:Na podstawie analizy danych zebranych z Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu (w strukturze których funkcjonują oddziały prewencji Policji) wydatki związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia oszacowano na kwotę 25 tys. zł. Komenda Główna Straży Granicznej oszacowała wydatki związane z realizacją świadczeń objętych przedmiotowym rozporządzeniem na kwotę 300 tys. zł.

Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej:Projekt nie dotyczy prawa Unii Europejskiej.

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,  rozwój regionów:Regulacja nie wywiera wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji 27.12.2004
Data modyfikacji 07.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry