Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia ..... 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 1a w związku z art. 84a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 z późn. zm.2), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

sposób i szczegółowe warunki:

gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, kwaterach zastępczych, kwaterach internatowych i internatach oraz ich zwalniania,

wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych,

napraw lokali mieszkalnych w zakresie obciążającym Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

szczegółowy tryb postępowania w sprawach przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów tych czynności;

wzory dokumentów stanowiących podstawę do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej lub internacie oraz ich zwalniania i rozliczania.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

osobach uprawnionych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art.84a ust.1 ustawy, spełniające warunki określone w art. 21 lub art. 23 ust. 1 – 3 ustawy.

 

§ 2.

Zasób mieszkaniowy Zarządu stanowią lokale mieszkalne, będące w trwałym zarządzie, administracji lub dyspozycji Zarządu, w tym również znajdujące się w zasobach:

towarzystw budownictwa społecznego, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały albo partycypuje w kosztach budowy mieszkań w tych towarzystwach;

spółdzielni mieszkaniowych;

pozyskanych w drodze najmu lub na podstawie innego tytułu prawnego.

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

wydawaniu decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, kwaterach zastępczych, kwaterach internatowych oraz ich zwalniania i skierowań do zamieszkiwania w internatach,

wynajmie lokali mieszkalnych,

pobieraniu należności z tytułu:

opłat za używanie lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy,

opłat pośrednich, o których mowa w art. 1a pkt 13 ustawy,

odszkodowań za używanie lokalu bez tytułu prawnego, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy.

Organem właściwym do wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, a także do   wynajmu lub zamiany lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Zarządu jest Dyrektor Zarządu.

Wnioski osób, o których mowa w art. 29 ustawy, rozpatruje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Dyrektor Zarządu sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykazy wolnych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Zarządu, celem ich zasiedlenia przez wskazane jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Z osobą skierowaną do lokalu mieszkalnego oddanego do dyspozycji innej jednostki organizacyjnej wskazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Dyrektor Zarządu zawiera umowę najmu na zasadach określonych w skierowaniu oraz ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.3)).

 

§ 3.

Dyrektor Zarządu, na wniosek osoby uprawnionej, w ramach zamiany może jej wynająć inny lokal mieszkalny, jeżeli zajmowany przez nią lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową podstawową większą lub równą powierzchni przysługującej tej osobie.

 

§ 4.

Osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego może dokonać, za zezwoleniem Dyrektora Zarządu zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny.

Zezwolenia na zamianę lokalu mieszkalnego nie udziela się w przypadku, gdy:

zamiana dotyczy kwatery, o której mowa w art. 1a pkt 3 ustawy, a osoba ubiegająca się o zamianę nie spełnia warunków wymaganych do zajmowania takiej kwatery;

o zamianę ubiega się osoba, która na podstawie art. 41 ustawy jest obowiązana do zwolnienia lokalu mieszkalnego;

w wyniku zamiany osoba uprawniona uzyskałaby lokal mieszkalny mniejszy od minimalnej przysługującej jej powierzchni użytkowej podstawowej.

 

§ 5.

Podstawę zajęcia lokalu mieszkalnego, kwatery zastępczej lub kwatery internatowej stanowi decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub umowa najmu oraz protokół przyjęcia – zdania.

Wzór decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej stanowi załącznik nr 1.

Wzór protokołu przyjęcia – zdania lokalu mieszkalnego, kwatery zastępczej lub kwatery internatowej stanowi załącznik nr 2.

Podstawą do zamieszkania w internacie jest skierowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

 

§ 6.

W budynkach będących w trwałym zarządzie lub administracji Zarządu Zarząd jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń technicznych związanych z budynkiem, umożliwiających osobom uprawnionym i najemcom lokali mieszkalnych korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wind, anteny zbiorczej lub telewizji kablowej oraz innych urządzeń należących do wyposażenia lokali mieszkalnych lub budynku.

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

utrzymywanie w należytym stanie oraz porządku i czystości pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń technicznych związanych z budynkiem służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne;

dokonywanie napraw budynków oraz pomieszczeń, instalacji i urządzeń, o których mowa w pkt 1, a także przywracanie poprzedniego stanu budynków uszkodzonych;

dokonywanie napraw lokali mieszkalnych, napraw lub wymiany instalacji i urządzeń technicznych związanych z budynkiem w zakresie nie obciążającym osobę uprawnioną lub najemcę, a w szczególności:

napraw i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, bez urządzeń odbiorczych, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej, z wyjątkiem osprzętu,

wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, wbudowanych mebli oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych stanowiących standardowe wyposażenie lokalu mieszkalnego,

dokonywanie napraw polegających na usuwaniu usterek wynikłych z niewłaściwego wykonawstwa budowlanego lub wad materiałów budowlanych.

 

§ 7.

Osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego są obowiązani utrzymywać zajmowany lokal mieszkalny oraz pomieszczenia do nich przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Obowiązani są także dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak windy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów oraz inne pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w budynku oraz otoczenie budynku.

Do obowiązków osób uprawnionych i najemców lokali mieszkalnych należą naprawy i konserwacje elementów i urządzeń technicznych, które zgodnie z dokumentacją techniczną stanowią stałe wyposażenie kwatery lub lokalu mieszkalnego, w tym w szczególności:

podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych;

okien i drzwi;

wbudowanych mebli;

trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, łącznie z ich wymianą;

osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyjątkiem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

pieców węglowych i akumulacyjnych;

etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy zostało ono zainstalowane na koszt osoby uprawnionej lub najemcy – także jego wymiana;

przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

tynków wewnętrznych ścian i sufitów, poprzez ich malowanie lub tapetowanie oraz naprawę powstałych uszkodzeń;

stolarki okiennej i drzwiowej oraz przewodów instalacji sanitarnych i grzewczych wraz z grzejnikami, poprzez ich malowanie i zabezpieczenie przed korozją.

Poza naprawami, o których mowa w ust.2, osoba uprawniona i najemca lokalu mieszkalnego są obowiązani do naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód powstałych z ich winy.

Osobie uprawnionej i najemcy lokalu mieszkalnego, bez zgody Dyrektora Zarządu, nie wolno dokonywać żadnych zmian naruszających strukturę, konstrukcję lub instalacje wewnętrzne lokalu mieszkalnego lub budynku.

Ulepszenie standardu technicznego kwatery lub lokalu mieszkalnego wymaga zgody Dyrektora Zarządu. Sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej między osobą uprawnioną lub najemcą, a Dyrektorem Zarządu przed dokonaniem robót podnoszących standard techniczny kwatery lub lokalu mieszkalnego.

 

§ 8.

Osoba zajmująca kwaterę lub lokal mieszkalny jest obowiązana używać ich zgodnie z przeznaczeniem i z należytą starannością oraz stosować się do regulaminu porządku domowego.

Regulamin porządku domowego ustala Dyrektor Zarządu.

Osoby zamieszkujące kwaterę lub lokal mieszkalny są obowiązane udostępnić je Zarządowi, w uzgodnionym terminie, w celu dokonania przeglądu technicznego lub odczytu urządzeń pomiarowych oraz wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych lub napraw i robót remontowych obciążających Zarząd.

Jeżeli zamieszkujący odmawiają udostępnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego, Dyrektor Zarządu podejmuje czynności, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy.

Osoby zamieszkujące kwaterę lub lokal mieszkalny są obowiązane powiadomić Zarząd o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłat z tytułu zamieszkiwania w kwaterze lub lokalu mieszkalnym, w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia tych zmian.

 

§ 9.

Decyzję o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego na cele niemieszkalne podejmuje Dyrektor Zarządu, za zgodą Dyrektora Biura Administracyjno – Gospodarczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

§ 10.

W budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa, na rzecz których Zarząd wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe Zarząd wykonuje kontrole okresowe, konserwacje i remonty.

Budynki, instalacje i elementy infrastruktury technicznej związane z budynkiem w czasie ich użytkowania Zarząd poddaje okresowym kontrolom, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.4)).

Osoby przeprowadzające kontrolę okresową budynku powinny przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek i wad oraz uszkodzeń i zniszczeń elementów budynku.

W toku kontroli, o których mowa w ust. 2, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

pokryć dachowych,

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

instalacji elektrycznych,

urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,

przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Niezależnie od kontroli okresowych, o których mowa w ust. 2, Zarząd winien przeprowadzać robocze przeglądy techniczne mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

 

§ 11.

Protokoły z kontroli okresowych, o których mowa w § 10 ust. 2, powinny określać stan techniczny poszczególnych elementów budynku, instalacji i urządzeń technicznych oraz stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych w budynku.

Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać podział robót na:

roboty konserwacyjne,

naprawy bieżące,

naprawy główne.

Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.

Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu:

eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich,

zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

spełnienie wymagań ochrony środowiska,

zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

Przy remontach budynku należy zapewnić:

realizację robót w kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów,

bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót,

stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających uciążliwość użytkowania lokali oraz podnoszących walory użytkowe budynku.

Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich.

 

§ 12.

W razie zwolnienia lokalu mieszkalnego przedstawiciele Zarządu, w obecności osoby uprawnionej lub najemcy lokalu mieszkalnego, dokonują komisyjnej oceny procentowego zużycia urządzeń technicznych, które zgodnie z dokumentacją techniczną stanowią stałe wyposażenie kwatery lub lokalu mieszkalnego.

Osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego zwalniający kwaterę lub lokal mieszkalny są obowiązani pokryć koszty:

zużycia urządzeń technicznych, o których mowa w ust. 1, w wysokości wynikającej z różnicy ich stanu technicznego na dzień zajęcia i zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego, według ich wartości na dzień zwolnienia i ustalonego procentowego zużycia;

wykonania robót malarskich.

Wartość robót malarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2 ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389).

Za elementy wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną stanowią stałe wyposażenie lokalu mieszkalnego i zostały wymienione przez osobę uprawnioną lub najemcę w okresie użytkowania lokalu mieszkalnego, należy się zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości według stanu w dniu ich wymiany oraz w dniu zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego.

Za ulepszenia standardu technicznego lokalu mieszkalnego dokonane przez osobę uprawnioną lub najemcę za zgodą Dyrektora Zarządu, należy się zwrot kwoty odpowiadającej ich wartości na dzień zwolnienia lokalu mieszkalnego.

Kwoty należne osobie uprawnionej lub najemcy lokalu mieszkalnego, o których mowa w ust. 4 i 5, oblicza się według cen obowiązujących w dniu zwolnienia lokalu mieszkalnego.

Dyrektor Zarządu może żądać przywrócenia stanu poprzedniego i usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez osobę uprawnioną lub najemcę lokalu mieszkalnego, jeżeli nie uzyskali oni zgody na ich dokonanie oraz jeżeli nie naruszy to konstrukcji kwatery lub lokalu mieszkalnego.

 

§ 13.

W przypadkach, o których mowa w art. 41 i art. 44 ustawy, Dyrektor Zarządu wzywa do dobrowolnego opróżnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego, ustalając termin 14 dni od daty doręczenia wezwania, powiadamiając jednocześnie o wszczęciu postępowania zmierzającego do opróżnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego.

Po upływie terminu określonego w ust.1 Dyrektor Zarządu wydaje decyzję, o której mowa w art. 42 ust. 1, określając ostateczny termin zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego.

Po uprawomocnieniu się decyzji o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, jeżeli osoba zajmująca ten lokal nie zwolni go, Dyrektor Zarządu występuje do właściwego organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.5)).

 

§ 14.

Umowę najmu lokalu mieszkalnego będącego w trwałym zarządzie lub administracji Zarządu, bez względu na miejsce położenia lokalu, wypowiada Dyrektor Zarządu.

Jeżeli pomimo upływu terminu wypowiedzenia najemca lokalu mieszkalnego nie zwolnił tego lokalu, Dyrektor Zarządu, wnosi do sądu pozew o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego.

 

§ 15.

Dyrektor Zarządu, który podjął czynności określone w § 13 ust. 2 albo § 14 ust. 2, niezależnie od kosztów postępowania egzekucyjnego, ustala koszty przekwaterowania.

Koszty przekwaterowania, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Zarząd wydatków związanych z przekwaterowaniem, w szczególności wydatkowanych na:

przymusowe otwarcie lokalu mieszkalnego oraz przynależnych mu pomieszczeń;

przewóz, załadowanie, rozładowanie, przechowanie, utrzymanie i dozór zwierząt oraz ruchomości usuniętych z opróżnionego lokalu mieszkalnego oraz przynależnych pomieszczeń;

asystę organów porządkowych;

pokrycie kosztów wynikających z § 12.

 

§ 15.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 141, poz. 1377).

 

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596.

 

3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

 

4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z  2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

 

5)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz.1203.

 

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji wynikającej z art. 83 ust. 1 i 1a w związku z art. 84a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.368 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596), zobowiązującej ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia szczegółowych warunków gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aktualnie sprawy związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 141, poz. 1377), przy czym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596), rozporządzenie to pozostaje w mocy do czasu zastąpienia go nowym, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2005 roku.

Projektowane rozporządzenie określa sposób i szczegółowe warunki gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, wydawanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej oraz wydawanie skierowań do internatu, a także zwalniania tych lokali, wykonywania przeglądów technicznych, remontów i konserwacji lokali mieszkalnych, zakres napraw lokali mieszkalnych obciążających ZZM MSWiA oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów tych czynności.

Projekt rozporządzenia określa również zasady i tryb dokonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA oraz warunki, jakie powinny spełniać osoby kontrolujące.

W ramach ww. delegacji ustawowej określono również wzory dokumentów stanowiących podstawę do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej lub internacie.

 

Ocena skutków regulacji.

 

Podmioty, na które oddziaływuje projektowana regulacja:Projektowane rozporządzenie zakresem regulacji obejmuje Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zgodnie z art.84a ust.1 znowelizowanej ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.368 z późn. zm.) wykonuje zadania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w stosunku do osób, o których mowa w ww. art.84a ust.1 ustawy, pełniących uprzednio zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, albo zajmujących lokale mieszkalne w zasobie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ponadto obejmuje ono również osoby fizyczne zamieszkujące lokale mieszkalne w zasobach Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.

 

Wpływ regulacji na podmioty wskazane w pkt 1 oceny skutków regulacji:Projektowane rozporządzenia, z uwagi na duże zróżnicowanie osób zamieszkujących lokale mieszkalne w zasobach ZZM MSWiA i ich uprawnienia, w zakresie technicznego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych nakłada pewne obowiązki zarówno na Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, jak i osoby użytkujące poszczególne kwatery i lokale mieszkalne.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji: Projekt rozporządzenia, skierowano do konsultacji i uzgodniono z Komedą Główną Policji, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Główną Straży Granicznej i Biurem Ochrony Rządu.

 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego:Projektowane rozporządzenie nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów sektora przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wpływ regulacji na rynek pracy:Wejście w życie projektu omawianego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

 

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:Nie przewiduje się wpływu projektowanych regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

 

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów:Projektowane rozporządzenie i zawarte w nim regulacje nie wywierają bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ROZORZĄDZENIA

Metryczka

Data publikacji 22.12.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry