Projekt rozp. z sprawie nadania osobow. praw. ACH - 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt rozp. z sprawie nadania osobow. praw. ACH

projekt

 

 

                      ROZPORZĄDZENIE

                     MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

                                               z dnia ................................... 2004 r.

                            w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych

                                                        z siedzibą w Katowicach.

                                                                           

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

    § 1. Nadaje  się  osobowość  prawną  jednostce organizacyjnej  Kościoła  Katolickiego                       w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Apostolstwo Chorych” z siedzibą w Katowicach, erygowanej przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                              Minister

                                                                                         Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).             

 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z.z  1990 r. Nr 51, poz. 297,  Nr 55, poz. 321 i Nr  86, poz. 504, z  1991 r. Nr 95,  poz. 425 i  Nr 107, poz. 459,  z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,  Nr  90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004r. Nr 68, poz. 623.

                                                                           

                                                   UZASADNIENIE

 

 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, jako organ wyżej wspomnianej Konferencji, dekretem z dnia 7 kwietnia 2004 r. nadał Apostolstwu Chorych status organizacji kościelnej o zasięgu krajowym. Statut Apostolstwa Chorych zatwierdzony został przez 327 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w dniu             1 maja 2004 r. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski pismem z dnia 7 maja 2004 r. zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie wyżej wymienionej instytucji kościelnej osobowości prawnej w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. Należy również podkreślić, iż art. 4 ust. 3 Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998r. Nr 51, poz. 318) przewiduje możliwość uzyskania osobowości prawnej przez instytucje kościelne.

Siedzibą Apostolstwa Chorych są Katowice, terenem działania obszar Polski.

Celem Apostolstwa Chorych jest udzielanie duszpasterskiego i ludzkiego wsparcia chorym i cierpiącym oraz świadczenie pomocy ubogim i samotnym.

Cele te realizowane będą w szczególności poprzez wydawanie i nieodpłatne dostarczanie miesięcznika, prowadzenie korespondencji z chorymi o osamotnionymi, kontakt z chorym przez telefon, organizowanie wolontariuszy wspierających chorych, prowadzenie działalności charytatywnej jak np. wykup leków itp.

Na czele Apostolstwa Chorych stoi Dyrektor powoływany przez Konferencję Episkopatu Polski. Dyrektor reprezentuje Apostolstwo Chorych na zewnątrz i dysponuje jego  majątkiem.

Środki na realizację celów statutowych pochodzą z ofiar pieniężnych, zapisów, spadków, darowizn i dotacji. Dyrektor Apostolstwa Chorych składa Konferencji Episkopatu Polski, raz w roku sprawozdanie z działalności, w tym z przychodów i wydatków.

Apostolstwo Chorych może być rozwiązane przez Konferencję Episkopatu Polski, mocą dekretu jej Przewodniczącego. Konferencja decyduje również o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Apostolstwa Chorych.

Nadanie osobowości prawnej w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.            o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) usprawni działalność Apostolstwa Chorych.

Rozporządzenie to nie spowoduje żadnych skutków dla budżetu Państwa.

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry