Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ..... 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji,

w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)

z dnia ...... 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)     ustawa - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2)     przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego - Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;

3)     kandydat - osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w Policji, w tym osobę nie posiadającą wykształcenia średniego, która ubiega się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji;

4)     komórka organizacyjna do spraw doboru – komórkę organizacyjną właściwą
w sprawach doboru kandydatów, przeprowadzającą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednio w Komendzie Głównej Policji oraz komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

5)     jednostki szkoleniowe – Wyższą Szkołę Policji oraz szkoły policyjne;

6)     postępowanie sprawdzające - postępowanie przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.3));

7)     centralny rejestr – elektroniczny system ewidencji osób ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji, w tym również poborowych do służby kandydackiej.

§ 2. 1. Postępowanie kwalifikacyjne poprzedza się rozpoznaniem potrzeb kadrowych przez komórki organizacyjne do spraw doboru oraz opublikowaniem ogłoszenia przez Komendanta Głównego Policji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 określa, w szczególności terminy i liczbę osób przyjmowanych do służby w Policji. Ogłoszenie jest publikowane w prasie i na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

§ 3. 1. Na podstawie ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przełożeni właściwi w sprawach postępowań kwalifikacyjnych, zgodnie z właściwością, publikują ogłoszenia o rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w prasie, na stronie internetowej: Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych Policji oraz umieszczają ogłoszenia w siedzibie tych komend, a także w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej ogłoszeniem, zawiera, w szczególności:

1)     wskazanie jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci;

2)     wymagania określone w ustawie;

3)     preferencje i predyspozycje  kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych;

4)     określenie wymaganych dokumentów oraz miejsca i terminu ich składania.

§ 4. 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone
w ustawie warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji
i przydatności do służby.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w sposób otwarty i ma charakter konkursowy.

§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w:

1)     Komendzie Głównej Policji - wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji;

2)     komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji - wobec kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji podległych właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.

2. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata prowadzi jeden przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego, przy pomocy komórki organizacyjnej do spraw doboru oraz jednostki szkoleniowej.

3. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się lub zlecić przeprowadzenie czynności z zakresu tego postępowania kierownikowi innej jednostki organizacyjnej Policji.

§ 6. 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)     oceny złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;

2)     rozmowy wstępnej;

3)     sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2;

4)     sprawdzenia wiedzy ogólnej kandydata, w szczególności w zakresie wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, na podstawie materiałów przygotowanych przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw egzaminów Komendy Głównej Policji;

5)     oceny sprawności fizycznej kandydata według kryteriów, które określa Komendant Główny Policji;

6)     testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Testy psychologiczne oraz kryteria selekcyjne kandydatów określa Komendant Główny Policji;

7)     postępowania sprawdzającego;

8)     wywiadu zorganizowanego mającego na celu, w szczególności ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji kandydata oraz motywacji kandydata do podjęcia służby w Policji. Wzór kwestionariusza wywiadu zorganizowanego określa Komendant Główny Policji;

9)     ustalenia przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do podjęcia służby w Policji.

2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 przeprowadzają jednostki szkoleniowe.

§ 7. 1. Wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 - 6 i 8 oceniane są w systemie punktowym, który określa Komendant Główny Policji.

2. W stosunku do poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej ocenia się w systemie punktowym, o którym mowa w ust. 1, preferencje określone w ogłoszeniu.

3. Niespełnienie wymagań zawartych w ogłoszeniu lub negatywny wynik jednego z etapów postępowania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 - 9, skutkuje przerwaniem i zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia o tym pisemnie kandydata.

4. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego może przerwać postępowanie w każdym czasie zawiadamiając o tym kandydata pisemnie bez podania przyczyn.

5. Kolejne przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego przerwania i zakończenia, z zastrzeżeniem § 14.

§ 8. 1 Poborowy ubiegający się o przyjęcie do służby kandydackiej przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 - 3, 5, 7 i 9.

2. Etap, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, może być przeprowadzany na polecenie przełożonego właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

3. Policjant w służbie kandydackiej, który wystąpił z raportem o przyjęcie do służby w Policji przystępuje do etapów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 8, a także do etapu wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 6, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 9. 1. Kandydat składa w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu następujące dokumenty:

1)     pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji;

2)     wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa Komendant Główny Policji, wraz z trzema aktualnymi fotografiami;

3)     odręcznie napisany życiorys;

4)     świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

5)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
w tym specjalistyczne;

6)     wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w ustawie, o której mowa w § 1 pkt. 6;

7)     informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;

8)     inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.

2. Kandydata, który złożył wymagane dokumenty i spełnia pozostałe wymogi określone w ogłoszeniu, zawiadamia się o terminie rozmowy wstępnej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

3. Rozmowę, o której mowa w ust. 2, przeprowadzają osoby wyznaczone przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10. W stosunku do poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej, którzy nie mają średniego wykształcenia, bierze się pod uwagę, jako preferencje, w szczególności:

1)     ukończenie kursów specjalistycznych, zwłaszcza kursu strzeleckiego;

2)     uprawianie dyscyplin sportowych, zwłaszcza sportów walki, motorowych, strzeleckich, spadochroniarstwa, technik wysokościowych;

3)     posiadanie prawa jazdy kategorii „C”;

4)     wzrost co najmniej 175 cm.

§ 11. 1. Wywiad zorganizowany przeprowadza komisja selekcyjna powołana przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, składa się z:

1)     przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru;

2)     psychologa;

3)     przedstawicieli właściwych merytorycznie służb funkcjonujących w Policji.

3. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel związku zawodowego policjantów.

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja selekcyjna wykonuje swoje czynności przy pomocy komórki organizacyjnej do spraw doboru.

§ 12. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego jego wyniki oraz uzyskaną liczbę punktów wpisuje się do arkusza oceny kandydata. Wzór arkusza oceny kandydata określa Komendant Główny Policji.

§ 13. 1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja selekcyjna, na podstawie uzyskanej przez kandydata liczby punktów, sporządza listę kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji. Kolejność na liście ustala się w zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów, od najwyższej do najniższej.

2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 3 komisja selekcyjna umieszcza kandydata na liście kandydatów, którą sporządza komórka organizacyjna do spraw doboru.

3. Listę, o której mowa w ust. 1 i 2, zatwierdza przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

4. Zatwierdzone listy przekazuje się właściwym przełożonym, o których mowa w art. 32 ustawy, zwanych dalej przełożonymi, z wyłączeniem komendantów jednostek szkoleniowych. Listy te przekazuje się w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji.

5. Przełożony, który podejmuje decyzję o nawiązaniu stosunku służbowego, wybiera kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów na liście, o której mowa w ust. 3.

6. W przypadku równej liczby punktów decyzję o wyborze kandydata do służby w Policji podejmuje przełożony.

§ 14. 1. Kandydat, który po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego został umieszczony na liście, o której mowa w § 13 ust. 3, lecz nie został przyjęty do służby w Policji, może ponownie ubiegać się o przyjęcie, jeżeli spełni wymagania określone w ogłoszeniu oraz jeżeli termin przyjęcia do służby w Policji nie przypada później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. Kandydat spełniający kryteria zawarte w ust. 1 przechodzi etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 3, i 7.

§ 15. 1. Komórka organizacyjna do spraw doboru w Komendzie Głównej Policji prowadzi centralny rejestr kandydatów.

2. Komórki organizacyjne do spraw doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz jednostki szkoleniowe na bieżąco wprowadzają dane do centralnego rejestru.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia centralnego rejestru i sposobu korzystania z danych zawartych w rejestrze w zakresie postępowania kwalifikacyjnego przez komórki organizacyjne do spraw doboru oraz jednostki szkoleniowe określa Komendant Główny Policji.

§ 16. Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia
w życie rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 17. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego (Dz. U. Nr 50, poz. 515).

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302,  Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171. poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

 

3)Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462,
z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

 

 

Uzasadnienie

            Przedmiotowy projekt jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 roku o Policji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). Na podstawie art. 25 ust. 3 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

            Potrzeba zmiany dotychczasowego rozporządzenia z dnia 24 maja 1999 roku, wynika
z procesu doskonalenia organizacji oraz dążenia do zapobiegania zjawiskom korupcjogennym, co stanowi realizację zaleceń zawartych w rządowym programie Strategii Antykorupcyjnej. W ramach tego programu Policja została zobowiązana do wprowadzenia rozwiązań,
w tym legislacyjnych, mających na celu zmianę niektórych aktów prawnych regulujących obszary potencjalnie zagrożone korupcją. Za taki obszar został uznany dobór do służby
w Policji, w szczególności w zakresie organizacji postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby.

            Przedstawiony projekt różni się istotnie od obowiązującego rozporządzenia następującymi rozwiązaniami:

  1. Wprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego o charakterze otwartym i konkursowym. Umożliwienie ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji, na równych prawach, wszystkim osobom spełniającym określone kryteria. Dobór osób objętych postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki.
  2. Wyodrębnienie struktur organizacyjnych do przeprowadzania doboru do służby w Policji. Zapewnienie wyższego standardu obsługi kandydatów do służby w Policji, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wymianę informacji oraz koordynacji doboru w skali całego kraju.
  3. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na szczeblu komend wojewódzkich  (Stołecznej) Policji wobec kandydatów do tych jednostek oraz jednostek usytuowanych na obszarze właściwości terytorialnej danego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Realizacja dwóch etapów postępowania kwalifikacyjnego przez wskazane jednostki szkoleniowe (sprawdzian wiedzy ogólnej i ocena sprawności fizycznej).
  4. Przeprowadzanie wywiadu zorganizowanego przez komisję selekcyjną w składzie: przedstawiciele komórki organizacyjnej do spraw doboru, psycholog, przedstawiciele rodzajów służb lub jednostki organizacyjnej Policji, a także umożliwienie udziału w niej przedstawiciela związku zawodowego policjantów.
  5. Sporządzanie przez komisję selekcyjną listy kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji. Przełożeni nawiązują stosunek służbowy z kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
  6. Prowadzenie centralnego rejestru osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Przedstawiony w projekcie rozporządzenia tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wpłynie korzystnie na dobór kadr do Policji.

Jawność rekrutacji do służby w Policji realizowana poprzez publikacje prasowe, internet oraz umieszczanie ogłoszenia w siedzibie jednostek organizacyjnych Policji, a także w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy, zapewni wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji nt. doboru.

Upublicznienie informacji o doborze do służby w Policji i przeniesienie na szczebel KWP postępowania kwalifikacyjnego będzie miało szczególne znaczenie w przypadku obsady stanowisk w jednostkach Policji szczebla powiatowego. Generalnie w małych środowiskach nie ma anonimowości. Uwzględniając dodatkowo występujące bezrobocie, przedstawiona procedura doboru kadr do Policji pozwoli wyeliminować przypadki protekcji, nepotyzmu, czy ewentualnych zarzutów dotyczących braku obiektywizmu.

Projekt zawiera także przepis przejściowy umożliwiający zakończenie, na podstawie dotychczasowych przepisów, postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia.

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Zarządowi Głównemu  NSZZ Policjantów.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa. Nie wpłynie także na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, ani na sytuację i rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji 22.12.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry