Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu,

Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu

Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu

 

Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.      Rozporządzenie określa:

szczegółowy zakres świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowotnej”, przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”;

warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§ 2.      Świadczenia opieki zdrowotnej obejmują:

świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;

świadczenia rehabilitacji wczesnej;

orzekanie o stanie zdrowia jeżeli jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy lub kontynuowaniem nauki;

świadczenia lekarza dentysty w zakresie określonym na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

 

§ 3.      Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przez zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez Ministra Obrony Narodowej, w warunkach ambulatoryjnych, w szpitalu, lub - za zgodą kierownika zakładu - w warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.

 

§ 4 .     Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)

 

Prezes Rady Ministrów

1)          Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135.

2)            Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielani osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 73, poz. 817), które utraciło moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2004 r.

 

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzeniew sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu, stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym w art. 201 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Zgodnie z przepisem art. 5a ust. 1 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osobom zajmującym najwyższe stanowiska kierownicze w kraju tj.: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, a także małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu, w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego, przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Projekt niniejszego rozporządzenia określa zakres świadczeń opieki zdrowotnej,  o których mowa wyżej oraz warunki ich udzielania.

Proponowany w projekcie rozporządzenia zakres świadczeń opieki zdrowotnej (§ 2) pokrywa się z zakresem świadczeń opieki zdrowotnej (również finansowanych z budżetu państwa), przysługujących osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia                1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 73, poz. 817).

W przedkładanym projekcie rozporządzenia nie zostały zamieszczone regulacje, które zawarte były w cyt. wyżej rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dotyczące:

  • prowadzenia przez jednostkę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych listy osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych,
  • przekazywania ww. listy zakładom udzielającym świadczeń zdrowotnych,
  • wydawania osobom uprawnionym kart identyfikacyjnych.

Przyjęto bowiem, iż kwestie związane z identyfikacją osób uprawnionych do określonych w projektowanym rozporządzeniu świadczeń będą mogły zostać uregulowane w drodze aktów o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez kierowników zakładów opieki zdrowotnej. Wydaje się bowiem, że ich zamieszczenie w przedkładanym akcie mogłoby być zinterpretowane jako przekroczenie upoważnienia ustawowego do jego wydania.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 5a ust. 4 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, przedmiotowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane będą w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Znowelizowany, na mocy art. 201 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepis art. 5a ustawy wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

Ocena skutków regulacji

Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego:Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na: osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.), jak też zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej udzielające świadczeń opieki zdrowotnej.

Konsultacje:Projekt przekazany zostanie do zaopiniowania Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa:Zgodnie z decyzją Rady Ministrów podjętą na posiedzeniu w dniu 28 września br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzyma na cele związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej dla: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, małżonków tych osób oraz członków rodzin będącym na ich utrzymaniu jak też członków personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i ich rodzin – kwotę 100.000 zł.

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,  rozwój regionów:Regulacja nie wywiera wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

Metryczka

Data publikacji 16.12.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry