Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

 

Na podstawie art. 111 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.      W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)punkt 3.5.1. ppkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„3)       właściwości elektrostatycznych - rezystancji powierzchniowej dla obniżenia prawdopodobieństwa możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów,”

2) punkt 3.5.2.1. otrzymuje brzmienie:

„3.5.2.1.          Średni czas palenia się i żarzenia próbek łącznie, wyznaczający trudnopalność metodą płomieniową, powinien wynosić dla:

1)         taśm PCW i PWG:

a)         z okładkami - maksymalnie 5,0 s,

b)         bez okładek - maksymalnie 5,0 s;

2)         taśm gumowych:

a)         z okładkami - maksymalnie 5,0 s,

b)         bez okładek - maksymalnie 10,0 s.”

3)         punkt 3.5.2.2. otrzymuje brzmienie:

„3.5.2.2.          Wymaganie trudnopalności metodą cierną powinno charakteryzować się:

1)         brakiem płomienia i żarzenia;

2)         temperaturą bębna:

a)         dla taśm PCW i PWG - maksymalnie 325°C,

b)         dla taśm gumowych - maksymalnie 500°C.”

4)         uchyla się punkt 3.5.2.6.,

5)         punkt 3.5.3.1. otrzymuje brzmienie:

„3.5.3.1.          Średni czas palenia się próbek, wyznaczający trudnopalność metodą płomieniową, powinien wynosić dla:

1)         taśm z okładkami - maksymalnie 5,0 s;

2)         taśm bez okładek - maksymalnie 10,0 s.”

6)         uchyla się punkt 3.5.3.4. i punkt 3.5.3.6.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

1)         Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.

 

Uzasadnienie

Celem projektowanego rozporządzenia jest dokonanie zmian w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) i weszło w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Na potrzebę dokonania zmian wskazywała znaczna liczba kierowanych przez producentów taśm przenośnikowych (m. in. Fabryki Taśm Transportowych STOMIL WOLBROM S.A.) wniosków o zmianę przepisów dotyczących dopuszczania przedmiotowych taśm do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych. Przyczyną uzasadniającą dokonanie zmian jest potrzeba wyeliminowania nieścisłości, jakie dostrzeżono w praktyce stosowania powołanego rozporządzenia poprzez dokonanie następujących zmian:

 • w pkt. 3.5.1. ppkt.3) po zwrocie „rezystancji powierzchniowej” uchylenie zwrotu „i skrośnej”;
 • w pkt. 3.5.2.1. po zwrocie “Średni czas palenia się i żarzenia próbek” dodanie wyrazu “łącznie”;
 • w pkt. 3.5.2.1. ppkt 2) i w pkt. 3.5.2.2. pkt.2b) zastąpienie wyrazu “chloroprenowych” wyrazem “gumowych”;
 • w pkt. 3.5.2.2. ppkt.1) po zwrocie ”brakiem płomienia” dodanie zwrotu “i żarzenia”;
 • uchylenie pkt. 3.5.2.6. i 3.5.3.6.;
 • w pkt.3.5.3.1 po zwrocie ”Średni czas palenia się” uchylenie zwrotu “i żarzenia”;
 • uchylenie pkt.3.5.3.4.

 

Ad. 1) i 5)

Rezygnacja z wymagań dotyczących rezystancji skrośnej podyktowana jest tym, iż dla bezpieczeństwa użytkowania taśm przenośnikowych określanie tego parametru nie ma znaczenia. Producenci taśm przenośnikowych sygnalizowali również wątpliwości co do wymogu dotyczącego rezystancji skrośnej w przypadku, gdy polska norma nie przewiduje prowadzenia badań tego parametru.

 

Ad. 2) i 4)

Wymagania dotyczą taśm przenośnikowych stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopalinę palną w których występuje metan i/lub pył węglowy. Żarzenie się taśmy w warunkach występowania zagrożenia metanowego i/lub pyłowego jest równie niebezpieczne jak palenie się taśmy. Wobec powyższego czas palenia się i żarzenia powinien być oceniany łącznie.

 

Ad. 3)

Producenci taśm przenośnikowych sygnalizowali wątpliwości dotyczące pominięcia w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów taśm trudnopalnych produkowanych z innych kauczuków niż chloroprenowe oraz problemy związane z uczestniczeniem w przetargach na dostawy do zakładów górniczych takich taśm.

Zwrot “taśmy chloroprenowe” obejmuje tylko taśmy wyprodukowane z kauczuków chloroprenowych, natomiast określenie “taśmy gumowe” obejmuje taśmy wykonane z kauczuków chloroprenowych, nitrylowych, silikonowych, butylowych. Pozostawienie dotychczasowego wymogu wymusza stosowanie w produkcji taśm wyłącznie kauczuków chloroprenowych, natomiast proponowana zmiana umożliwi produkcję taśm zawierających tańsze komponenty (kauczuki nitrylowe, silikonowe, butylowe) bez pogorszenia jakości.

 

Ad. 6) i 7)

Rezygnacja z określania czasu żarzenia (ograniczenie do oznaczania wyłącznie czasu palenia) spowodowana jest tym, iż oznaczanie tego parametru nie ma zastosowania dla oceny taśm przenośnikowych stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopalinę niepalną, gdzie nie występuje pył węglowy (np. kopalnie rud metali).

 

Ocena skutków regulacji

Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt normatywny:Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia oddziałują, stosownie do brzmienia § 2 nowelizowanego aktu normatywnego, w szczególności na:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wydobywania ze złóż kopalin w podziemnych zakładach górniczych;
 • producentów taśm przenośnikowych przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych;
 • podmioty prowadzące roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej, określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;
 • jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych;
 • Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, wydającego decyzje o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w zakładach górniczych.

Konsultacje społeczne:Proponowane zmiany są w znaczącej części efektem prac działającej w Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych, powołanej decyzją nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 września 2002 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 23). W skład tej komisji wchodzą przedstawiciele urzędów administracji rządowej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz innych instytucji działających w górnictwie.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego:Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

Wpływ regulacji na rynek pracy:Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

Wpływ regulacji na bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo osób zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych:Projekt nie spowoduje niekorzystnego wpływu na stan bezpieczeństwa w omawianym zakresie.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:Ocenia się, że nie wystąpi podwyższenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z wdrożeniem nowych regulacji do stosowania w podziemnych zakładach górniczych .

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny:Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanego aktu: Projektowana regulacja nie wymaga pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania.

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii EuropejskiejProjekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych powstał jako odpowiedź na praktyczne problemy zgłaszane Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego przez producentów wyrobów objętych dopuszczeniami, stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Projektowane zmiany nie wpłyną na stan wykonania polskich zobowiązań akcesyjnych w omawianym zakresie. Należy stwierdzić, że projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 16.12.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry