Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .....2004 r. w sprawie określenia specjalistycznych dyscyplin naukowych oraz określenia trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu oficera (zatrudnianiu osoby cywilnej)

na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób, nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)
z dnia .....2004 r.
w sprawie określenia specjalistycznych dyscyplin naukowych oraz określenia trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu oficera (zatrudnianiu osoby cywilnej) na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób, nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 w związku z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40 z późn. zm.)2), zarządza się co następuje:

§ 1

W zakresie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie i porządku publicznym, ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz ochronie przeciwpożarowej i ochronie ludności, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w szkole wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, można wyznaczyć oficera lub zatrudnić osobę cywilną posiadającą wybitne, twórcze osiągnięcia w pracy zawodowej poza szkołą wyższą, w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

§ 2

1.  Wyznaczenie oficera lub zatrudnienie osoby cywilnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego może nastąpić  w jednostce organizacyjnej  szkoły  wyższej  nadzorowanej  przez  ministra właściwego  do  spraw wewnętrznych   prowadzącej   kształcenie   w   zakresie   specjalistycznych dyscyplin  naukowych wymienionych w § 1,  po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

1)  postępowania wstępnego przeprowadzanego na wniosek komendanta-rektora przez radę naukową szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw  wewnętrznych, w której ma nastąpić wyznaczenie oficera lub zatrudnienie  osoby cywilnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zwaną dalej „radą naukową”;

właściwego postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez radę jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

 

§ 3

1.    Wstępne postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 obejmuje:

1)  wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,

2)  powołanie  trzyosobowej   komisji   spośród   członków   rady naukowej, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

3) powołanie trzech recenzentów posiadających tytuł naukowy, w tym co najmniej dwóch spoza grona osób zatrudnionych w jednostce   organizacyjnej,   w  której   ma   nastąpić wyznaczenie oficera lub  zatrudnienie  osoby cywilnej na   stanowisku   profesora nadzwyczajnego,

4) stwierdzenie kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Recenzenci oceniają osiągnięcia kandydata w pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym, w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

3.   Komisja po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, przedstawia radzie naukowej swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego.

§ 4

Rada naukowa, po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji, przedstawia komendantowi-rektorowi szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych opinię dotyczącą wstępnego stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania przez kandydata stanowiska profesora nadzwyczajnego w szkole wyższej, w której zamierza się wyznaczyć oficera lub zatrudnić osobę cywilną na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Komendant-rektor szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 1, występuje do rady jednostki organizacyjnej szkoły wyższej  posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w pokrewnej dyscyplinie naukowej z wnioskiem o stwierdzenie kwalifikacji do zajmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego.

 

§ 5

Rada, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, po zapoznaniu się z dokumentacją z przebiegu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia kwalifikacji do zajmowania przez kandydata stanowiska profesora nadzwyczajnego i przekazuje ją komendantowi – rektorowi szkoły wyższej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w której zamierza się wyznaczyć oficera lub zatrudnić osobę cywilną na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

§ 6

Uchwała, o której mowa w § 5, uprawnia do wyznaczenia oficera lub zatrudnienia osoby cywilnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w ciągu trzech lat od jej podjęcia, w trybie określonym w ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

 

§ 7

Recenzentom, o których mowa w § 3 ust.2, przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach o wynagradzaniu za opracowanie recenzji rozprawy habilitacyjnej.

 

§ 8

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr  134, poz. 1436)

2)zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z w  Dz. U. z 1996 r., Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz.688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 , z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia specjalistycznych dyscyplin naukowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu oficera (zatrudnianiu osoby cywilnej) na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,  z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750).

W projekcie rozporządzenia określone zostały specjalistyczne dyscypliny naukowe, w zakresie których, zgodnie z art. 52 ust. 2 i art. 54 b ustawy, prowadzi się studia w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, tj. o bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie i porządku publicznym, ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz ochronie przeciwpożarowej i ochronie ludności oraz zasady i tryb postępowania związany z zatrudnianiem na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, które legitymują się wybitnymi osiągnięciami w pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym.

W szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych kształci się słuchaczy w dyscyplinach naukowych wysoko wyspecjalizowanych, w których doświadczenie praktyczne kadry dydaktycznej jest niezwykle ważnym elementem w kształceniu. Dlatego ustawa zarówno o wyższym szkolnictwie wojskowym, jak i o szkolnictwie wyższym dają upoważnienie do wyznaczenia oficera lub zatrudnienia osoby cywilnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, posiadających takie właśnie kwalifikacje, bez tytułu naukowego.

Ponieważ żadna ze szkół wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie posiada uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, procedura określona w projekcie jest dwustopniowa. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w szkole wyższej, w której ma być wyznaczony oficer lub zatrudniona osoba cywilna na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ponieważ tylko w tej szkole można ocenić kwalifikacje kandydata w odniesieniu do specjalności kształcenia w tej szkole. To wstępne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza rada naukowa w trybie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1. Z tego postępowania wynika również właściwość rady jednostki posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego z pokrewnej dyscypliny, do której następnie ze stosownym wnioskiem, występuje komendant-rektor.

Wynagrodzenie recenzentów ustalane jest w wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 178, poz. 1741). Zgodnie z tym rozporządzeniem za recenzję w przewodzie habilitacyjnym oraz za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.

Rozporządzenie oddziałuje na funkcjonujące w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji szkoły wyższe: Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Konsultacje społeczne.

Projekt rozporządzenia był konsultowany z radami naukowymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uzyskał pozytywne opinie.

Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w szczególności nie przewiduje się wpływu na wydatki i dochody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zatrudnianie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nie posiadających tytułu naukowego nie może być praktyką, a rozwiązaniem stosowanym w szczególnych przypadkach. Z tego względu wynagrodzenie osoby zatrudnionej w tym trybie oraz wynagrodzenie recenzentów zabezpieczone zostanie w ramach środków finansowych uczelni pochodzących z dotacji, a także ze środków własnych.

Wpływ rozporządzenia na rynek pracy.

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma bezpośredniego związku z konkurencyjnością gospodarki.

Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

Metryczka

Data publikacji 13.12.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry