Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ..... 2004 r. w  sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

Na podstawie art. 44 ust. 2 w związku z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40)2), zarządza się co następuje:

§ 1

Cywilni nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, zwanej dalej „oceną”.

Przedmiotem oceny  są wyniki  pracy cywilnego nauczyciela akademickiego w zakresie wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 31 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym, po upływie terminu określonego w ust. 4,  liczonego od momentu zatrudnienia lub od daty ostatniej oceny.

Podstawowe kryteria oceny  określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 4.    Ocenę przeprowadza się w następujących terminach:

1)  co dwa lata - asystenta, lektora, instruktora;

2)  co trzy lata - adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy; 3)  co pięć lat - profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego.

Oceny, o której mowa w ust. 1, można dokonać w innych terminach niż określone w ust. 4, na  wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest cywilny nauczyciel akademicki.

Oceny dokonuje się także przed upływem okresu, na który cywilny nauczyciel akademicki został zatrudniony.

6. W przypadku otrzymania przez cywilnego nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, ponowną ocenę przeprowadza się po upływie roku.

§ 2

Oceny  dokonują:

1)   komisje wydziałowe wybrane przez rady wydziałów;

2)   komisja uczelniana wybrana przez radę naukową dla nauczycieli akademickich zatrudnionych    

      poza wydziałami oraz w szkołach wyższych bezwydziałowych  lub jednowydziałowych,

zwane dalej „komisjami”.

Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego.

Członkami komisji mogą być nauczyciele akademiccy-członkowie rad wydziałów i rady naukowej.

 W skład komisji oceniającej cywilnego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

W posiedzeniu komisji bierze udział bezpośredni przełożony ocenianego nauczyciela akademickiego; przełożony nie uczestniczy w głosowaniu.

Komisja wydaje ocenę na podstawie „Arkusza działalności i oceny cywilnego nauczyciela akademickiego", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona uogólnioną oceną końcową w skali;  wyróżniająca, dobra, zadowalająca lub negatywna.

Uchwałę o ocenie końcowej, o której mowa w ust. 7, komisja podejmuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków komisji.

Komisja przedstawia swoją ocenę ocenianemu nauczycielowi akademickiemu i jego bezpośredniemu przełożonemu.

§ 3

1. Od oceny komisji, o której mowa w § 2 ust. 7, cywilnemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje, w terminie czternastu dni od dnia zapoznania go z treścią oceny, odwołanie do komisji odwoławczej, powołanej przez radę naukową szkoły wyższej na najbliższym posiedzeniu. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie nie później niż w ciągu 14 dni od jej powołania.  Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna.

2.  W skład komisji odwoławczej nie mogą wchodzić członkowie komisji, o których mowa w  § 2 ust. 1.

4

Arkusz działalności i oceny cywilnego nauczyciela akademickiego, zatwierdzony przez komendanta - rektora, włącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. 134, poz.1436).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688,  Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750

 

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 44 ust 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U z 1992 r. Nr 10, poz. 40, zm. Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96 poz. 590, Nr 107, poz. 668, Nr 121, poz. 770 i Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,  z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750).

Projekt rozporządzenia określa zasady i tryb dokonywania oceny cywilnych nauczycieli akademickich w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych tj. w chwili obecnej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia jest niezbędne, gdyż poprzednio obowiązujące zarządzenie Nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1988 r w sprawie szczegółowego trybu postępowania związanego z zatrudnianiem cywilnych nauczycieli akademickich i innych pracowników cywilnych w szkołach wyższych nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz zasad i trybu oceniania tych nauczycieli (Dz. Urz. MSW Nr 7, poz.25)  jako niekonstytucyjne nie może być stosowane nawet odpowiednio.

Zgodnie z projektem rozporządzeniem oceny cywilnych nauczycieli akademickich dokonują komisje wybrane przez kolegialne organy doradcze uczelni (radę naukową lub radę wydziału).

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią wielowydziałową, dlatego oceny dokonują komisje wydziałowe, natomiast Wyższa Szkoła Policji jest uczelnią jednowydziałową, dlatego, zgodnie z ustawą o wyższym szkolnictwie wojskowym, rada naukowa pełni funkcję rady wydziału. Jest to jedyna różnica w trybie oceniania cywilnych nauczycieli akademickich w obu uczelniach.

Usprawnieniu i zobiektywizowaniu procesu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich służą formularze, określone w załącznikach do rozporządzenia:

podstawowe kryteria oceny cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

arkusz działalności i oceny cywilnego nauczyciela akademickiego.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.

Rozporządzenie oddziałuje na funkcjonujące w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji szkoły wyższe: Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Konsultacje społeczne.

Projekt rozporządzenia był konsultowany z radami naukowymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uzyskał pozytywne opinie.

Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w szczególności nie przewiduje się wpływu na wydatki i dochody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływ rozporządzenia na rynek pracy.

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie ma bezpośredniego związku z konkurencyjnością gospodarki.

Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia   (poz. .....)

Załącznik nr 1

Podstawowe kryteria oceny cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez Ministra Właściwego Do Spraw Wewnętrznych

 

Ocena cywilnego nauczyciela akademickiego, zwana dalej „oceną”, dokonywana jest w zakresie jego obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Ocena powinna obejmować całokształt dorobku cywilnego nauczyciela akademickiego ocenianego po raz pierwszy, a następnie za okres, który upłynął od ostatniej oceny.

Ocenie podlega całokształt pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej ze szczególnym uwzględnieniem prac wynikających z działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej szkoły wyższej oraz wynikającej z potrzeb służby, której jednostką organizacyjną jest szkoła wyższa.

Przy ocenie działalności dydaktycznej  bierze się pod uwagę:

poziom i aktualność przekazywanych treści nauczania,

rzetelność w realizowaniu obowiązków dydaktycznych,

umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami,

osiągnięcia przy opracowywaniu nowych programów nauczania, programów i treści nowych przedmiotów, konstrukcji nowych stanowisk laboratoryjnych, dydaktycznych, programów komputerowych itd.,

publikacje dydaktyczne (podręczniki, skrypty, artykuły, referaty i instrukcje),

opiekę indywidualną nad studentami, kierowanie pracami dyplomowymi i prowadzenie projektów przejściowych,

recenzje prac dyplomowych, skryptów, podręczników itp.

W przypadku oceny działalności dydaktycznej  cywilnego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora albo posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego, bierze się pod uwagę efekty w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,

Przy ocenie działalności naukowej bierze się  pod uwagę:

zaawansowanie pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

wyniki badań naukowych własnych i zespołowych,

publikacje naukowe, w tym monografie i artykuły w czasopismach naukowych,

referaty na kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach,

opracowania naukowe wykonane na zamówienie instytucji naukowych i gospodarczych oraz administracji publicznej (sprawozdania, ekspertyzy, programy badań eksperymentalnych, prognozy, programy komputerowe itd.),

recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych,

recenzje książek naukowych, artykułów i referatów.

Przy ocenie działalności naukowej uwzględnia się rangę kongresów, konferencji i sympozjów, w których oceniany nauczyciel akademicki brał udział oraz rangę i zasięg czasopism i innych wydawnictw, w których prace ocenianego były publikowane lub cytowane. Uwzględnia się również opinie o poziomie i wartości opracowań, publikacji i referatów.

Przy ocenie działalności naukowej bierze się także pod uwagę osiągnięcia inżynierskie i zawodowe (projekty konstrukcji, technologii, uzyskane patenty itp.),

Przy ocenie działalności w zakresie organizacji dydaktyki, badań naukowych i życia szkoły wyższej bierze się pod uwagę:

sprawowanie funkcji organów jednoosobowych,

sprawowanie funkcji członka organów kolegialnych,

pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych,

sprawowanie innych funkcji kierowniczych (komisje, rady itp.),

uczestniczenie w pracach komisji, rad i innych zespołów  w szkole wyższej,

sprawowanie funkcji opiekuna studiów, praktyk, specjalności, roku, grupy studenckiej, koła naukowego itd.,

udział w organizowaniu kursów podyplomowych, dokształcających itp.

W przypadku oceny cywilnego nauczyciela akademickiego sprawującego funkcje kierownicze, bierze się  pod uwagę także osiągnięcia kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej lub zespołu oraz umiejętności organizatorskie, a w szczególności dotyczące organizacji i badań naukowych, umiejętność współpracy z podwładnymi i inne predyspozycje kierownicze.

 

W ocenie mogą być uwzględnione inne specyficzne kryteria związane z charakterem specjalności, którą reprezentuje oceniany.

Ocena cywilnego nauczyciela akademickiego uwzględnia uzyskane przez niego nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności w szkole wyższej i poza nią.

 

Załącznik nr 2

Wzór

 

 

nazwa szkoły wyższej

 

Wydział/Katedra/Studium..............................

 

Zakład ...........................................................

 

Pracownia ....................................................

 

                                                                                                   .......................................................

                                                                                                                            imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

                                                         ARKUSZ DZIAŁALNOŚCI I OCENY

                                               CYWILNEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 

A.  DANE OGÓLNE

Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................

Ukończone studia wyższe:

uczelnia .............................................................................................................................

wydział i rok ukończenia ...................................................................................................

reprezentowana specjalność naukowa..............................................................................

tytuł zawodowy ..................................................................................................................

 

Ukończone kursy, studia podyplomowe, studia magisterskie, studia doktoranckie, staże (wymienić kolejno, podając czas trwania i rok ukończenia):

a).....................................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................................

c) ..................................................................................................................................................

d) ....................................................................................................................................................

e) ....................................................................................................................................................

 

       4. Posiadane odznaczenia:...................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

5.Przebieg pracy zawodowej:

Lp. 

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zakładu pracy

_____________________________________

Okres zatrudnienia

________________

Stanowisko

____________________

 

          6.    Data nadania stopnia doktora lub wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk i

                 dyscyplinie naukowej .........................................................................................................

7.  Data wszczęcia przewodu habilitacyjnego lub data uzyskania   stopnia doktora 

     habilitowanego w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej................................................................

8.  Data nadania tytułu naukowego profesora: ......................................................................................

             9.  Data  wyznaczenia lub zatrudnienia na stanowisko profesora (zwyczajnego, nadzwyczajnego):            

                  ........................................................................................................................................................

         10. Urlopy (zdrowotne, naukowe, itp.)......................................................................................................

     ...........................................................................................................................................................

           11. Stypendia naukowe ............................................................................................................................

                 .............................................................................................................................................................       

 

          B. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
(informacje podać ze szczególnym uwzględnieniem okresu od ostatniej oceny)

1. Rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych w Szkole

a) ..........................................................................................................................:.......................

b) .......................................................................................................................................

c) .......................................................................................................................................

d) ......................................................................................................................................

e) ........................................................................................................................................

     2. Wymienić formy prowadzonych zajęć i stosowane pomoce dydaktyczne:                    

          .........................................................................................................................................................

     3. Wymienić publikacje dydaktyczne (podręczniki, skrypty, referaty, instrukcje, programy komputerowe    itp.):.................................................................................................................................................................

           .......................................................................................................................................................

           .......................................................................................................................................................

     4. Wymienić osiągnięcia dydaktyczne (opracowanie nowych programów, wprowadzone nowe  

         treści do przedmiotów , opracowanie nowych stanowisk laboratoryjnych itp.):

        .........................................................................................................................................................

        .........................................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................................

     5.Pełnienie funkcji promotora, kierowanie bądź recenzje prac dyplomowych, skryptów,    

       podręczników  itp. (podać liczbę):

       .....................................................................................................................................................................

      .............................................................................................................................................................

    6.Wymienić inne formy udziału w procesie dydaktyczno-wychowawczym:

      .............................................................................................................................................................

      .............................................................................................................................................................

7.Wymienić nagrody i wyróżnienia uzyskane za działalność dydaktyczno-wychowawczą:

       .......................................................................................................................................................................

       ............................................................................................................................................................

    8.Udział w kształceniu młodej kadry  naukowej:

       ............................................................................................................................................................

       ............................................................................................................................................................

   9.Ocena działalności dydaktyczno-wychowawczej i postawy etycznej dokonana przez bezpośredniego 

      przełożonego:

      ...................................................................................................................................................................

      ...................................................................................................................................................................

 

                                                                                                          ..........................................

                                                                                                          (podpis przełożonego)

 

    C. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA l ZAWODOWA

Prace naukowo - badawcze i zawodowe opublikowane (wymienić tytuł, wydawnictwo, rok wydania, współautorów, udział własny  itd.):..........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Prace naukowo-dydaktyczne i zawodowe ukończone i nie publikowane (wymienić poszczególne                   tematy prac, podać liczbę stron opracowania, sposób wykorzystania lub wdrożenia wyników, miejsce przechowywania, udział własny gdy praca jest zespołowa itp., wskazać na prace zgodne z polityką  naukowo-badawczą Szkoły: ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................  

Prace naukowo-badawcze i zawodowe w toku (podać wykaz tematów i ich stopień zaawansowania oraz przewidywany termin zakończenia, wskazać na prace zgodne z polityką naukowo-badawczą jednostki)..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Wymienić kolejno uzyskane patenty, wzory użytkowe, wykonane ekspertyzy .........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Recenzje książek naukowo – badawczych, artykułów, referatów, opinie o pracach doktorskich itp.: ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Udział w zjazdach i sympozjach naukowych (podać nazwę i tytuły wygłaszanych referatów, komunikatów itp. o okresie od ostatniej oceny): ............................................................................

.......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Wymienić nagrody i wyróżnienia uzyskane za działalność naukowo – badawczą (rodzaje i rok uzyskania): .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................

.........................................................................................................................

Podać informację dotyczącą przygotowywanej rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej (temat, promotor lub opiekun naukowy, stopień zaawansowania – wymienić artykuły, referaty i opracowania z zakresu badań objętych rozprawą): ........................................................................

.....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

Podać ewentualne inne rodzaje działalności naukowo – badawczej , np. członkostwo i działalność w organizacjach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem członkostwa z wyboru z podaniem kadencji:..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ocena działalności naukowo – badawczej i zawodowej dokonana przez bezpośredniego przełożonego lub inną osobę, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy: ........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

                                                                                              ........................................

                                                                                               (podpis przełożonego)

 

     D. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNA.

 

      1.Wymienić sprawowane funkcje kierownicze organów jednoosobowych, organów kolegialnych,  

         jednostek organizacyjnych Szkoły lub pracujących na rzecz służby: ................................................

         ............................................................................................................................................................

         ............................................................................................................................................................  

      2.Wymienić uczestnictwo w pracach komisji , rad i innych zespołów powoływanych w ramach  

        uczelni lub pracujących na rzecz służby: ............................................................................................

         ............................................................................................................................................................

      3.Podać udział w organizacji: obozów, wycieczek dydaktycznych, praktyk, kursów dokształcających, 

         podyplomowych itp.: ..........................................................................................................................

      4. Wymienić inną działalność organizacyjną na rzecz uczelni lub na rzecz służby:

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

 

.....................................                                                                                                          podpis przełożonego

     

E. WNIOSKI I PROPOZYCJE

     Scharakteryzować trudności i przeszkody napotkane przez ocenianego w swej pracy w zakresie:

 

dydaktyki

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................

b) badań naukowych

...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..................................................

c) organizacji

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

   Propozycje usprawnień

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

   Warszawa, dnia....................................200  r.

                                                                                       ......................................................

                                                                                    podpis ocenianego nauczyciela akademickiego                  

                                                          

 

Stanowisko bezpośredniego przełożonego w odniesieniu do propozycji i napotkanych przeszkód w prawidłowej pracy:

 

                                                                       ...............................................................

                                                                                    (podpis przełożonego)

 

F. WNIOSKI I OCENA KOMISJI.

Ocena końcowa ( w skali uogólnionej, o której mowa w § 2 ust. 7 rozporządzenia)

      ........................................................................................................................................................

Wnioski i zalecenia...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................ Podpisy Komisji

Przewodniczący.......................................................................................

Członkowie...............................................................................................

...............................................................................................................

...................................................................................................................

 

G. Z przedstawioną wyżej oceną mojej pracy, w okresie objętym tą oceną zapoznałem (łam) się w dniu..................................  .

Zostałem (łam) również powiadomiony (na) o możliwości i trybie wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty zapoznania się z oceną.

 

 

Warszawa, dnia........................200   r.

                                                                       ...............................................................

                                                                       (podpis ocenianego nauczyciela akademickiego

 

H. DECYZJA KOMENDANTA – REKTORA

 

.............................................................................................................................................................

Warszawa, dnia.......................200   r.

                                                                       .........................................................

                                                                       (podpis Komendanta -Rektora)

Metryczka

Data publikacji 13.12.2004
Data modyfikacji 05.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry