Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ..... 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla SG, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewideencji oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)
z dnia ..... 2004 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji oraz wzorów odpowiednich dokumentów

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz.U. Nr....., poz. ......) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.       Wniosek o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej, zwanego dalej “Medalem", Komendant Główny Straży Granicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki Medalu.

2.       Wzór wniosku o nadanie Medalu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 2

Medal nadaje się z okazji Święta Straży Granicznej lub z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, a w uzasadnionych przypadkach również w innych terminach.

 

§ 3

1.       Odznakę Medalu wraz z legitymacją stwierdzającą jego nadanie, wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba przez niego upoważniona, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

2.       Odznakę Medalu wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

 

3.     Wręczenie odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji o nadaniu Medalu i wypowiedzeniem formuły “wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej lub “w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal za Zasługi dla Straży Granicznej".

4.     Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 rozporządzenia.

 

§ 4

1.       Odznakę Medalu nosi się na lewej stronie piersi, bezpośrednio po orderach i odznaczeniach państwowych, chyba że przepisy państwa, którego obywatelem jest osoba wyróżniona stanowią inaczej.

2.       W miejsce odznaki Medalu można nosić baretkę. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

Ewidencje osób wyróżnionych Medalem, a także osób, które zostały go pozbawione są
prowadzone przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwą w sprawach osobowych, w formie wykazów osób wyróżnionych Medalem oraz osób pozbawionych Medalu, które mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

§ 6

W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Medalu lub legitymacji, na wniosek osoby wyróżnionej wydaje się wtórny egzemplarz. Ponowne wydanie odznaki Medalu lub legitymacji następuje za zwrotem kosztów ich wytworzenia.

 

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436)

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz.U. Nr ..., poz. ..) Zgodnie z przepisem upoważniającym minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu, sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu, a także prowadzenia ewidencji oraz wzory odpowiednich dokumentów.

Zgodnie z projektem Komendant Główny Straży Granicznej występuje z wnioskiem o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej nie później niż na dwa miesiące przed planowanym wręczeniem Medalu. Medal nadawany będzie z okazji Święta Straży Granicznej oraz Narodowego Święta Niepodległości, w wyjątkowych sytuacjach  nadanie może nastąpić w innym terminie. Odznakę Medalu wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych lub osoba przez niego upoważniona. Ze względu na okoliczności, iż ustawa o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej przewiduje nadanie Medalu także cudzoziemcom zasłużonym dla Straży Granicznej, przewiduje się możliwość wręczenia odznaki Medalu przez kierowników polskich urzędów dyplomatycznych lub konsularnych.

Regulacja dotycząca noszenia odznaki Medalu lub baretki oparta jest na rozwiązaniach zwartych w przepisach wykonawczych dotyczących m.in. Medalu za Zasługi dla Policji (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów – Dz.U. Nr 90, poz. 1012) oraz Medalu Wojska Polskiego (rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie nadawania Medalu Wojska Polskiego – Dz.U. Nr 98, poz. 1146). Podmiotem zobowiązanym do prowadzenia ewidencji w sprawach nadawania i pozbawiania Medalu będzie jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwa w sprawach osobowych.

Materia regulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

1.       Określenie podmiotów, na które oddziaływuje rozporządzenie.

Rozporządzenie oddziaływuje na organy państwowe, na które nałożone zostały obowiązki związane z nadawaniem Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

2.       Konsultacje społeczne.

Projekt rozporządzenia był opiniowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Zarząd Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA Komendy Głównej Straży Granicznej, przyjęte rozwiązania nie były kwestionowane przez związki zawodowe.

3.       Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.

Przewiduje się że wejście w życie przepisów dotyczących Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (ustawa z dnia 8 października 2004 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze) wiązać się będzie  z wydatkami w wysokości około 112 tys. zł. Rzeczywiste koszty określone będą po przeprowadzeniu procedury przetargowej określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). Koszty wejścia w życie rozporządzenia zostaną pokryte ze środków finansowych zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Granicznej i zostaną przeznaczone na wytworzenie odznak Medalu oraz legitymacji stwierdzających ich nadanie.

4.       Wpływ rozporządzenia na rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5.       Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzną gospodarki.

Rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

6.       Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.12.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry