Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)z dnia ..... 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka

 

Na podstawie art. 83 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U z 2002r. Nr  11, poz. 109, Nr 58, poz. 542 oraz z 2003r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217) zarządza się co następuje:

 

§ 1.      W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (Dz.U. Nr 10, poz.104) wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. 1.           Nieletni w czasie pobytu w izbie otrzymuje:

całodzienne wyżywienie i napoje według norm i zasad określonych w ust.2,

czystą bieliznę pościelową i osobistą, piżamę, dresy i obuwie,

środki służące do utrzymania higieny osobistej.

 

2.         Nieletni w czasie pobytu w izbie otrzymuje napoje w ilości niezbędnej do zaspokojenia pragnienia i całodzienne wyżywienie – o wartości energetycznej nie mniejszej niż 3200 kcal. - według normy wyżywienia Sz w wymiarze 75%, ustalonej w przepisach o normach wyżywienia i równoważniku pieniężnym w zamian za wyżywienie.

 

3.         Normę wyżywienia powiększa się:

o 50% wymiaru – na wniosek lekarza lub gdy nieletni przebywa w konwoju trwającym ponad 6 godzin,

o 70% normy DU - w dniach świątecznych, ustawowo wolnych od pracy, oraz w dniu 1 czerwca (Dzień Dziecka).”

 

§ 2.      Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

W porozumieniu

Minister Sprawiedliwości

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436).

 

 

Uzasadnienie

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 104) stanowi delegację ustawową do art. 83 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.).

Przedmiotowy akt reguluje zakres żywienia nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

Kwestię wyżywienia nieletnich należy obecnie znowelizować, bowiem przedmiotowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wyczerpało dyrektyw dotyczących zakresu żywienia nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

Wprowadzone do w/w rozporządzenia zmiany uzupełniają dotychczasowe uregulowania dotyczące żywienia nieletnich, o wysokość norm wyżywienia, według których przygotowywane są posiłki dla tej grupy osób.

Dotychczasowy zapis § 4 pkt 1 „całodzienne wyżywienie według ustalonych norm.....” należało znowelizować o normy wyżywienia określone dotychczas w decyzji Nr 103 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1993r. w sprawie korzystania z wyżywienia w jednostkach podległych i podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z opiniami Rządowego Centrum Legislacji oraz Biura Administracyjno-Gospodarczego MSWiA określono szczegółowo zasady wyżywienia nieletnich w policyjnych izbach dziecka, uzupełniając zapis § 4 przedmiotowego rozporządzenia o kwestie dotyczące wysokości norm wyżywienia.

Wejście w życie projektowanej zmiany rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego, rynek pracy, konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki, a także na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie powyższego projektu nie spowoduje skutków finansowych w budżecie Policji.

Metryczka

Data publikacji 07.12.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry