Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ..... 2004 r. w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)
z dnia ..... 2004 r.
w sprawie utworzenia poradni przyzakładowych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.    Nr 91, poz. 408 z póżn. zm.2)) zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

1. Ambulatoria oraz ambulatoria z izbą chorych, utworzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stają się odpowiednio poradniami przyzakładowymi – publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz poradniami przyzakładowymi z izbą chorych – publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „ zakładami”. Zakłady te są częścią jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

 

2.  Nazwę zakładu stanowi nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w skład której dany zakład wchodzi, poprzedzona wyrazami „Poradnia Przyzakładowa – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”, a w przypadku poradni przyzakładowej z izbą chorych „ Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

 

3. Siedzibę zakładu stanowi miejscowość, w której zlokalizowana jest siedziba jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w skład której dany zakład wchodzi.

 

4. Wykaz zakładów, o których mowa w ust. 1, ich nazw i siedzib, stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2

 

Obszarem działania zakładów jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Zakłady są finansowane w formie właściwej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

§ 4

 

1. Podstawowe kierunki działalności zakładów polegają na:

 

1)     udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej, specjalistycznej i stomatologicznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej;

2)     wykonywaniu zadań z zakresu medycyny pracy;

3)     wykonywaniu zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej i kandydatów do służby w Straży Granicznej;

 

4)     organizacji pomocy medycznej w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną.

 

2. Zakłady mogą uczestniczyć w przygotowywaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej do podejmowania działań z zakresu pierwszej pomocy.

 

§ 5

 

Nadzór nad zakładami sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

§ 6

 

Podległość organizacyjną zakładu określa etat jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o której mowa w § 1 ust.1.

 

§ 7

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca ..... 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 35, poz.325 i Nr 58, poz. 533.)

2)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

3)     Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy Straży Granicznej (Dz. Urz. MSWiA  Nr 2, poz.15), zachowane w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... r.

 

 

Wykaz poradni przyzakładowych i poradni przyzakładowych z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

1.       Poradnia Przyzakładowa nr 1 i Poradnia Przyzakładowa  nr 2 w Warszawie – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie;

 

2.       Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych nr 1 w Nowym Sączu i Poradnia Przyzakładowa  nr 2 w Sanoku –  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu;

 

3.       Poradnia Przyzakładowa nr 1 w  Raciborzu i Poradnia Przyzakładowa  z Izbą Chorych nr 2 w Cieszynie – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  z siedzibą w Raciborzu;

 

4.       Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Kłodzku – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku;

 

5.       Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Lubaniu Śląskim – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu Śląskim;

 

 

6.       Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Krośnie Odrzańskim – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim;

 

7.       Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Kętrzynie – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie;

 

8.       Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Białymstoku – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku;

 

9.       Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Przemyślu– Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu;

 

10.    Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Chełmie – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie;

 

11.    Poradnia Przyzakładowa  nr 1  w Gdańsku i Poradnia Przyzakładowa  nr 2  w Świnoujściu – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku;

 

12.    Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Szczecinie – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie;

 

13. Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Koszalinie – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia tworzy publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Straży Granicznej na bazie dotychczas działających ambulatoriów oraz ambulatoriów z izbą chorych, które zostały utworzonezarządzeniem nr 6  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy Straży Granicznej. Konieczność funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej wynika z realizowanych przez tą formację ustawowych zadań związanych z potrzebą obejmowania opieką zdrowotną zatrzymanych przy nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej, wykonywania szerokiego zakresu zadań z dziedziny medycyny pracy dla potrzeb pracodawcy, zadań związanych ze specyfiką służby w tej formacji mundurowej, obejmującej oprócz katalogu typowych zagrożeń dla formacji uzbrojonej, także zagrożenia związane ze służbą na morzu, służbą w powietrzu, a także narażenie na promieniowanie jonizujące.

 

Zadaniem zakładów jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zatrzymanym przy nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej przebywającym w izbach zatrzymań lub w aresztach w celu wydalenia oraz cudzoziemcom ubiegającym się o status uchodźcy, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 , poz. 1399 z póżn. zm.) i art. 117 ust. 1 pkt 4, w związku z  art. 101 ust. 2, 4 i 5, art. 113 i art. 118 ustawy z dnia ..... 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz.1175 z późn. zm.) oraz w związku z art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 i § 4 ustawy z dnia dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.    Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) i art. 12 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) oraz zgodnie ..... z art. 26 ust. 1, pkt 2, w związku z art. 19, 58 ust.1 i 59 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 128, poz. 1176) oraz wykonywanie zadań z zakresu służby medycyny pracy dla pracodawcy zgodnie z art. 5 ust. 2, pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, ..... poz. 1317).

 

Biorąc pod uwagę cele działania zakładów przyjęto w projekcie, że będą one prowadzone  w formie jednostki budżetowej, zgodnie z art. 35c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z póżn. zm.).

 

Wejście w życie rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych.

 

Ocena skutków regulacji

 

Projekt rozporządzenia, z uwagi na zakres, nie był przedmiotem konsultacji społecznych.

 

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu.

Metryczka

Data publikacji 02.12.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry