Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
z dnia ..... 2004 roku

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.)2) zarządza się co następuje:

 

§ 1.     W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz.U. Nr 61, poz. 547) w załączniku w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku, w tym co najmniej jednego gorącego, napojów w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia tej osoby – diety według wskazań lekarza przy czym:

wartość energetyczna posiłków powinna wynosić nie mniej niż 2600 kcal, według normy Sz w wymiarze 60% ustalonej w przepisach o normach żywienia policjantów, a dla kobiet w ciąży i osób, które nie ukończyły 18 lat - nie mniej niż 3200 kcal, według normy Sz w wymiarze 75%,

normy wymienione w literze a podwyższa się o 50%, gdy osoby zatrzymane są w konwoju trwającym ponad 6 godzin,

 

w przypadku zamawiania dla osób zatrzymanych posiłków sporządzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, stosuje się normy określone w przepisach obowiązujących w zakresie żywienia osób osadzonych w tych jednostkach,

 

posiłki wydaje się po upływie minimum 6 godzin od chwili zatrzymania w następujących godzinach:

 

śniadanie            7.00 –   8.00,

obiad               12.00 – 14.00,

kolacja 18.00 – 19.00,

 

nie otrzymuje posiłku osoba zatrzymana w stanie nietrzeźwości, której pobyt w pomieszczeniu nie przekracza 12 godzin,

 

osoba doprowadzona w celu wytrzeźwienia otrzymuje tylko napój do zaspokojenia pragnienia, na przykład: herbatę, kawę lub wodę;”.

 

§ 2.      Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436).

2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz.185, Nr 74, poz.676, Nr 81, poz.731, Nr 113, poz.984, Nr 115, poz.996, Nr 153, poz.1271,Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

 

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 61, poz. 547) stanowi delegację ustawową do art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).

Przedmiotowy akt reguluje zakres żywienia osób zatrzymanych w jednostkach podległych i podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Kwestię wyżywienia osób zatrzymanych należy obecnie nowelizować, bowiem przedmiotowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wyczerpało dyrektyw dotyczących zakresu żywienia osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i norm wyżywienia dla tych osób, przy określonym czasookresie pobytu.

Ponadto, istnieje pilna potrzeba dostosowania przepisu do zmian dotyczących zakresu żywienia i warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, jak również potrzeba uwzględnienia obecnego stanu prawa.

Wprowadzone do w/w rozporządzenia zmiany uzupełniają dotychczasowe uregulowania dotyczące żywienia przedmiotowej grupy osób o wysokości norm wyżywienia według których przygotowywane są posiłki dla poszczególnych grup zatrzymanych.

Wejście w życie projektowanej zmiany do rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego, rynek pracy, konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki, a także na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie Policji.

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.11.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry