Projekt rozp. w sprawie dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Projekt

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI[1])

 

z dnia .............................................................

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 

 

            Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2220) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1965) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1 uchyla się pkt 2, 4 i 6;

2)    § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 – 12 są otwarte codziennie:

1)    w godzinach od 7.00 do 20.00 – wymienione w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 – 9 i 12;

2)    w godzinach od 6.00 do 20.00 – wymienione w § 1 pkt 10;

3)    przez całą dobę – wymienione w pkt 11.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 – 10 i 12 są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym, natomiast dodatkowe lotnicze przejście graniczne, o którym mowa w § 1 pkt 11, jest przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym i towarowym.”.

 

§ 2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

i ADMINISTRACJI

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Podstawę do wydania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych stanowi art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2220).

            Konieczność dokonania nowelizacji wskazanego rozporządzenia związana jest z:

1)     rozwojem ruchu lotniczego i planowanym uruchomieniem stałych międzynarodowych połączeń lotniczych w portach lotniczych w Bydgoszczy i Kielcach-Masłowie oraz uruchomieniem z dniem 29 marca 2004 r. stałego połączenia lotniczego w Łodzi-Lublinku (zmiana ujęta w § 1 pkt 1 projektu),

2)     potrzebą ustalenia czasu otwarcia dodatkowego lotniczego przejścia granicznego w Zielonej Górze-Przylepie z uwagi na brak odpowiedniego przepisu w nowelizowanym rozporządzeniu (zmiana ujęta w § 1 pkt 2 projektu),

3)     planami rozszerzenia zakresu ruchu w dodatkowym lotniczym przejściu granicznym w Zielonej Górze-Babimoście o ruch towarowy i wydłużenia czasu funkcjonowania tego przejścia, (dotyczy to zmiany ujętej również w § 1 pkt 2 projektu).

 

I.       Konsultacje społeczne.

 

Projekt rozporządzenia przygotowany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który jako organ wnioskujący, przekaże projekt do uzgodnień międzyresortowych.

 

II.     Ocena Skutków Regulacji.

 

1.     Skutki wprowadzenia rozporządzenia.

 

Nowelizacja wskazanego rozporządzenia spowoduje rozwój ruchu lotniczego w związku z rozszerzeniem zakresu ruchu w dodatkowym lotniczym przejściu granicznym w Zielonej Górze-Babimoście oraz wydłużeniem czasu jego funkcjonowania, co pozwoli na efektywne wykorzystanie infrastruktury lotniskowej do zwiększenia przychodów ze świadczenia usług lotniskowych.

 

2.     Wpływ wydania rozporządzenia na rynek pracy.

 

Wydanie rozporządzenia powinno przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc pracy w związku z potrzebą zapewnienia obsługi międzynarodowego ruchu towarowego w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost.

 

3.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

Regulacja powinna przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego oraz mieć pozytywny wpływ na jego rozwój.

 

 

 

 

4.     Skutki prawne regulacji.

 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie wymagało wprowadzenia zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 62, poz. 632) poprzez ujęcie w § 1 w pkt 2 tego rozporządzenia przejść granicznych w Bydgoszczy, Kielcach-Masłowie i Łodzi-Lublinku.

 

5.     Skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia.

 

Wydanie projektowanego rozporządzenia spowoduje wzrost kosztów związanych przede wszystkim z zapewnieniem dodatkowych stanowisk pracy w celu zapewnienia obsługi ruchu towarowego w przedmiotowym porcie lotniczym oraz z zakupem sprzętu niezbędnego do kontroli tego ruchu za ok. 700 tys. zł. Koszty te mają być refundowane z budżetu Ministerstwa Infrastruktury.

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry