Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia .... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń,

a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)
z dnia ..... 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 

Na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ l.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 55, poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § l uchyla się ust. 2;

2)     w § 2:

a)     w ust. 1:

-        pkt 14 otrzymuje brzmienie:

 

„14) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosku o przedłużenie kontroli,”,

 

-        po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

 

„14a) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku o przedłużenie kontroli,”,

 

-        pkt 17 otrzymuje brzmienie:

 

„17) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosku, o którym mowa w pkt 16,”,

 

-        po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

 

„17a) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku, o którym mowa w pkt 16,”,

 

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, 8-11, 13-14a, 16-18 i 20 sporządza się według wzorów określonych dla:

1)     formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej, zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o zarządzenie przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej oraz postanowienie sądu okręgowego o zarządzeniu lub przedłużeniu kontroli operacyjnej - w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2)     formularza zawierającego zarządzenie kontroli operacyjnej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki, zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz postanowienie sądu okręgowego o wyrażeniu zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki - w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3)     formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o wyrażenie zgody na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki, w wypadku niewyrażenia przez sąd zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej, zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego z wnioskiem o odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, w wypadku niewyrażenia przez sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli oraz postanowienie sądu okręgowego o zezwoleniu na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, w wypadku niewyrażenia przez sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli - w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

4)     notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli operacyjnej – stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5)     protokołu zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej – stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.”;

 

 

c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1)     w pkt 1-6, 8-11, 13-14a i 16-17a, sporządza się w trzech egzemplarzach;

2)     w pkt 7, 12 i 15, sporządza się w dwóch egzemplarzach;

3)     w pkt 18-20, sporządza się w jednym egzemplarzu.”;

 

3)     załączniki nr l - 5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 - 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POROZUMIENIU: MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, MINISTER INFRASTRUKTURY

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne.na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz.1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.

 

Uzasadnienie

W trakcie stosowania kontroli operacyjnej przez Straż Graniczną stwierdzono, iż klauzule tajności wykonywanych w trakcie kontroli operacyjnej dokumentów są zbyt wysokie. Obowiązek objęcia tych dokumentów tajemnicą państwową – nałożony w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 55, poz. 491) – zamiast tajemnicą służbową, uznać należy za nieuzasadniony.

Analogiczne rodzaje dokumentów w Policji objęte są w zdecydowanej większości tajemnicą służbową. Obecnie, pomimo że Policja ma możliwość stosowania kontroli operacyjnej w sprawach związanych z przestępstwami pospolitymi, zagrożonymi większymi karami pozbawienia wolności i w szerszym zakresie niż SG, dokumenty związane z kontrolą operacyjną objęte są w Policji tajemnicą służbową, zaś w Straży Granicznej państwową.

Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie klasyfikowania informacji uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej, jako stanowiących tajemnicę służbową.

Zgodnie z art. 2 pkt l ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.), informacją niejawną stanowiącą tajemnicę państwową jest tylko taka informacja, która spełnia jednocześnie dwie przesłanki:

a)     została określona w wykazie rodzajów informacji niejawnych stanowiących załącznik nr l do ustawy;

b)     jej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów RP, a w szczególności dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa, obywateli, albo narazić te interesy na co najmniej znaczną szkodę.

Biorąc pod uwagę zakres, w jakim Straż Graniczna – zgodnie z art. 9e ustawy o Straży Granicznej - upoważniona jest do stosowania kontroli operacyjnej, informacje uzyskane od osób objętych kontrolą operacyjną dotyczą spraw związanych z przestępczością pospolitą oraz osobistych. Nieuprawnione ujawnienie tych informacji nie może spowodować istotnych zagrożeń dla międzynarodowej pozycji państwa, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli, innych istotnych interesów państwa albo narazić je na znaczną szkodę, a więc informacje tego rodzaju nie mogą zostać uznane za stanowiące tajemnicę państwową.

Zaklasyfikowanie informacji niejawnych, zawartych w dokumentach dotyczących kontroli operacyjnej, jako stanowiących tajemnicę służbową, a co za tym idzie oznaczanie tych dokumentów klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”, w znaczący sposób uprości i przyspieszy pracę wymiaru sprawiedliwości. W szczególności, decyzję o zwolnieniu z tajemnicy służbowej sąd podejmuje samodzielnie, natomiast w przypadku tajemnicy państwowej, musi zwracać się o zgodę do właściwego naczelnego organu administracji państwowej, co w przypadku kontroli operacyjnej jest niezasadne, gdyż informacje zbierane są właśnie na potrzeby postępowania przed tymi organami.

Zmiany wprowadzone w § 2 poprzez zmianę pkt 14 i 17 oraz dodanie pkt 14a i 17a wynikają z konieczności doprecyzowania, jaki prokurator wyraża zgodę na wnioski organów Straży Granicznej o przedłużenie kontroli i odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli, na przeprowadzenie której nie została wyrażona zgoda przez sąd. Ustawa o Straży Granicznej w odniesieniu do tych dwóch wniosków mówi jedynie o zgodzie „właściwego prokuratora” nie doprecyzowując tej właściwości. Z analogicznych przepisów ustawy wynika, że tak jak w przypadku zgody na zarządzenie kontroli, wnioski Komendanta Głównego Straży Granicznej również w tych sprawach powinny być kierowane do i rozpatrywane przez Prokuratora Generalnego, zaś wnioski komendanta oddziału Straży Granicznej powinny być kierowane i rozpatrywane przez właściwego miejscowo prokuratora okręgowego.

Wzory załączników 1 - 3 uległy zmianie mającej na celu umożliwienie dokonywanie adnotacji przez organy prokuratury i sądu by nie były one zmuszone do wytwarzania dodatkowych dokumentów zawierających merytoryczne decyzje. Podobne rozwiązania stosuje się już przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej kontroli operacyjnej realizowanej przez Policję. Zmiana ta pozwoli na usprawnienie i przyspieszenie czynności technicznych przy podejmowaniu merytorycznych decyzji przez prokuratury i sądy.

Zwiększenie, z dwóch do trzech, liczby egzemplarzy dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6, 8-11, 13-14a oraz 16-17a nowelizowanego rozporządzenia, wynika z konieczności uwzględnienia, że obok dwu obecnie wytwarzanych egzemplarzy (pierwszy dla Sądu Okręgowego, drugi dla właściwego prokuratora) istnieje konieczność wytworzenia egzemplarza, który włączony zostanie do akt sprawy prowadzonej przez organ Straży Granicznej. Analogiczne rozwiązania są stosowane przez inne służby uprawnione do stosowania kontroli operacyjnej. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie z dwóch do jednego liczbę dokumentów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia. Przyjęto, że jeden egzemplarz zarządzenia o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów jest wystarczający.

Ponadto w załączniku 4 i 5 dokonano technicznych zmian w stopce dokumentu związanych z informacjami o wytworzeniu dokumentu zawierającego informacje niejawne.

 

Ocena skutków regulacji:

1.     Podmioty na które będzie oddziaływać projektowany akt prawny: Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na ułatwienie i usprawnienie pracy organom Straży Granicznej sądom i prokuraturze.

2.     Wpływ regulacji na bezpieczeństwo i obronność państwa: Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na bezpieczeństwo i obronność państwa.

3.     Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetowe: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszenie przychodów budżetu państwa.

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy: Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

5.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki; Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6.     Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny: Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7.     Zakres konsultacji społecznej: Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga konsultacji społecznych.

8.     Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej: Wejście w życie rozporządzenia nie narusza przepisów prawa Unii Europejskiej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

Metryczka

Data publikacji 29.11.2004
Data modyfikacji 10.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry