Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej wraz z uzasadnieniem

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje:

 

§ 1.

 

            W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. Nr 119, poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 3:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, bez nakrycia głowy, wpisuje się stopień, imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną Straży Granicznej oraz numer i kod ewidencyjny funkcjonariusza, a także określa się datę ważności legitymacji.”,

b)     uchyla się ust. 2;

 

2)     w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legitymację komórce właściwej do spraw kadr jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, w przypadku:

1)     otrzymania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,

2)     zawieszenia w czynnościach służbowych,

3)     zwolnienia ze służby.”;

 

3)     § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1)     zmiany danych w niej zawartych,

2)     uszkodzenia lub zniszczenia,

3)     upływu okresu jej ważności.”;

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Organem właściwym do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji jest Komendant Główny Straży Granicznej.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może wykonywać osoba upoważniona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.”;

 

5)     § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1 Znak wydają:

1)     kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw kadr funkcjonariuszom, dla których Komendant Główny Straży Granicznej jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych zgodnie z przepisami w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach;

2)     komendant oddziału i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej funkcjonariuszom, dla których są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

2. Do znaku stosuje się odpowiednio przepisy § 4, § 6, § 7, § 8 pkt 1 i 2 i § 9.

3. Wzór znaku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”

 

6)     załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2.

 

Dotychczasowy wzór legitymacji służbowej i wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza Straży Granicznej mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

§ 3.

 

Legitymacje służbowe funkcjonariusza Straży Granicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zwraca się przełożonym, którzy je wydali. 

 

§ 4.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.Nr 134, poz. 1436).

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171,poz.1800 i Nr 172, poz.1805.

 

Metryczka

Data publikacji 15.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry