Ustawa z dnia ..... 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia ..... 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.[1]) wprowadza się następujące zmiany:

 

w art. 50a.:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną (miejską) lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.”,

 

b) po ust. 1  dodaje się ust. 1a – 1f w brzmieniu:

„1a. W przypadku niemożności ustalenia przez właściwe organy właściciela lub posiadacza pojazdu określonego w ust. 1, koszty wynikające z usunięcia pojazdu z drogi przez straż gminną (miejską) lub Policję oraz z umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym ponosi gmina.

1b. W przypadku określonym w ust. 1 pojazd jest usuwany przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.

1c. Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat ustala rada powiatu.

1d. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1c.

1e. Starosta wyznacza jednostki usuwające pojazdy lub prowadzące parkingi strzeżone, stosując odpowiednio przepisy w zakresie przetargu nieograniczonego, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych.

1f. Koszty postępowania, o którym mowa w ust. 1e, ponosi starosta.”,

 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy .”,

 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.”;

 

w art. 130a.:

w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela lub posiadacza w przypadku:",

w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela lub posiadacza, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:",

 

po ust. 2 dodaje się ust. 2a  w brzmieniu:

„2a. W przypadku niemożności ustalenia właściciela lub posiadacza pojazdu określonego w ust. 1 – 2, koszty wynikające z usunięcia pojazdu oraz z umieszczenia  pojazdu na parkingu strzeżonym ponosi Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.”,

 

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.”,

 

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Usunięty pojazd umieszcza się na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat ustala rada powiatu.”,

 

po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Starosta wyznacza jednostki usuwające pojazdy lub prowadzące parkingi strzeżone, stosując odpowiednio przepisy w zakresie przetargu nieograniczonego, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych.

6b. Koszty postępowania, o którym mowa w ust. 6a, ponosi starosta.”,

 

ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Pojazd  usunięty w trybie określonym w ust. 1 lub 2 i nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy.".

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

            Zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808) wynika z potrzeby dostosowania przepisów do trybu i warunków współdziałania podmiotów zaangażowanych w proces usuwania pojazdów z drogi, wydawania pojazdu z parkingu oraz postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.

Dotychczasowe uregulowanie przedmiotowej tematyki, choć wskazywało wprost podmiot, na którym ciąży obowiązek ponoszenia kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi (właściciel lub posiadacz pojazdu) – nie stwarzało podstawy do jednoznacznego określenia kto powinien ponosić koszty holowania i parkowania usuniętego z drogi pojazdu, w sytuacjach gdy nie został on w ciągu sześciu miesięcy od dnia usunięcia z drogi odebrany z parkingu przez osobę uprawnioną, a osoby tej nie można ustalić. Regulacja ww. problematyki wymagała zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ przedmiotowa ustawa nie zawiera delegacji uprawniającej do określenia powyższego problemu w aktach normatywnych niższego rzędu – w szczególności za delegację taką nie może zostać uznany art. 130a ust. 11 oraz art. 50a ust. 5 na podstawie których wydano rozporządzenie MSWiA z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133, z 2002 r. Nr 176, poz. 1451 oraz z 2004 r. Nr 32, poz. 283).

            Kolejny problem dotyczył właściwości organu uprawnionego do wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy lub prowadzącej parking strzeżony oraz do ustalenia opłaty za parkowanie na nich pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Art. 50a – w przeciwieństwie do art. 130a ust. 6 przedmiotowej ustawy – nie określał ani organu zobowiązanego do wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi lub prowadzenia parkingu strzeżonego, ani organu uprawnionego do ustalenia opłaty za parkowanie pojazdów. Wprawdzie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 i § 3 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie usuwania pojazdów starosta wyznacza jednostki usuwające pojazdy lub prowadzące parkingi strzeżone, jednak wzorem art. 130a zasadnym wydawało się uregulowanie tej kwestii w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.

Dodany do art. 50a ust. 1a określa jednoznacznie podmiot (gminę), na którym ciąży obowiązek ponoszenia kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi w przypadku niemożliwości ustalenia przez właściwe organy właściciela lub posiadacza pojazdu określonego w art. 50a ust. 1. Proponowane brzmienie art. 50a ust. 1b –1f porządkuje kwestię podmiotu zobowiązanego do wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdu określonego w  art. 50a ust. 1, a także umieszczenia go na odpowiednim parkingu, ustalenia wysokości opłat oraz wydania pojazdu.

Zmiana art. 50a w ust. 2 skraca z sześciu miesięcy do trzech, okres uznania za porzucony z zamiarem wyzbycia się pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ust. 1. Ww. zmiana podyktowana jest potrzebą przyspieszenia procedury przejmowania pojazdu na własność gminy – w tej kwestii potrzebę sygnalizowali przedsiębiorcy zajmujący się holowaniem pojazdów, a także posłowie w licznych interpelacjach. Wprowadzenie tej zmiany znacznie wpłynie na obniżenie kosztów wynikających z procedury art. 50a.

            Zmiany art. 130a w ust. 1 i 2 rozszerzają zakres podmiotów zobowiązanych do pokrycia kosztów wynikających z usunięcia pojazdu – na posiadacza i właściciela. Dodany do art. 130a ust. 2a, analogicznie jak art. 50a ust. 1a, określa jednoznacznie podmiot (Skarb Państwa), na którym ciąży obowiązek ponoszenia kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi, w przypadku niemożliwości ustalenia przez właściwe organy właściciela lub posiadacza pojazdu określonego w art. 130a ust. 1 i 2. W ust. 10 art. 130a, także analogicznie do art. 50a ust. 2 skrócono z sześciu do trzech miesięcy okres po którym uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się pojazd usunięty w trybie art. 130a ust. 1 i 2.

            W celu ujednolicenia trybu organizowania przez starostów przetargu na holowanie pojazdu oraz na prowadzenie parkingu strzeżonego, wskazano w art. 50a ust. 1e oraz w art. 130a ust. 6a jako właściwe do odpowiedniego stosowania przepisy w zakresie przetargu nieograniczonego, o których mowa w ustawie o zamówieniach publicznych. Na podstawie art. 50a ust. 1f oraz art. 130a ust. 6b koszty ww. postępowania przetargowego każdorazowo będzie ponosił starosta. Ustalenie jednego trybu zamówienia publicznego właściwego dla takich przypadków umożliwi osiągnięcie w skali kraju jednolitości postępowania starostów w tego typu sprawach.

 

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

Podmioty, na które oddziałuje projekt:

Projekt oddziałuje na sytuację wyznaczonych przez starostę jednostek usuwających pojazdy lub prowadzących parkingi strzeżone oraz na gminę, powiat i Skarb Państwa.

 

Konsultacje społeczne:

W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie przekazany do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich. Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz umieszczony na stronie internetowej MSWiA.

 

3) Wpływ regulacji na dochody i wydatki z budżetu Państwa:

Wejście w życie ustawy spowoduje skutki finansowe dla budżetu gminy oraz budżetu Państwa.

 

4) Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną         gospodarki, rozwój regionów:

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie zatrudnienia, konkurencyjność gospodarki, a także nie spowoduje skutków dla sytuacji i rozwoju regionów. Zlikwiduje natomiast ponoszenie kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi (tzn. kosztów holowania i parkowania usuniętego z drogi pojazdu), przez wyznaczone przez starostę jednostki usuwające pojazdy lub prowadzące parkingi strzeżone – w sytuacji gdy pojazd nie został w ciągu trzech miesięcy od dnia usunięcia z drogi odebrany z parkingu przez osobę uprawnioną, a osoby tej nie można ustalić.

 

5)  Źródła finansowania:

Koszty wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia będą  obciążać budżet jednostek samorządu terytorialnego oraz budżet Skarbu Państwa.

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 24.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry