Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  ..... 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712; Nr 210, poz. 2135)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, ustala się na 2,07.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 19, poz.187).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2004 r.

 

Prezes  Rady  Ministrów

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712; Nr 210, poz. 2135).

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 19, poz.187) i wynika z realizacji postanowień art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167). Na podstawie tego artykułu Minister Finansów - w ramach oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa - przeznaczył kwotę 50 mln zł na wzmocnienie w 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej.

Z powyższej kwoty dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu przeznaczono środki umożliwiające wzrost od 1 października 2004 r. wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy BOR z 2,05 do 2,07.

Określony w rozporządzeniu wskaźnik w wysokości 2,07 powoduje wzrost dotychczasowego przeciętnego miesięcznego uposażenia (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) o 28 zł, tj. o 1%.

Wydatki Biura Ochrony Rządu na 2004 rok na ten cel zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r., a całoroczne skutki finansowe z tego tytułu na rok przyszły zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r.

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 17.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry