Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wraz z załącznikami

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  (Dz. U. Nr 67, poz. 623, z 2003 r. Nr 56, poz. 506, z 2004 r. Nr 127, poz. 1333) wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy określone w załącznikach, o których mowa w § 1, stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 października 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

w porozumieniu: Minister Gospodarki i Pracy

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz  z 2003 r. Nr 52, poz. 451,  Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609 i Nr 199, poz.1939 i Nr 210, poz.. 2036.

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 67, poz. 623), wydanego w wykonaniu upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Zmiana rozporządzenia podyktowana jest postanowieniami art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167). Zgodnie z  dyspozycją art. 48 uruchomione zostały dodatkowe środki finansowe przeznaczone na wzmocnienie motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy. Na ten cel Biuru Ochrony Rządu przyznana została kwota 196 tys. zł.

Wzrost stawek uposażeń z dniem 1 października 2004 r. obejmie grupy uposażeń o najniższych stawkach, tj.  z przedziału od U-31 do U-19. Stanowiska zaszeregowane do wyżej wymienionych grup uposażeń zajmują obecnie jedynie podoficerowie i chorążowie.

Wzrost przeciętnego uposażenia funkcjonariusza w wyżej wymienionym przedziale wyniesie 38,98 zł .

Natomiast zmiana załącznika nr 1 ma charakter porządkujący.

            Wejście w życie powyższej zmiany spowoduje wydatki, które znajdują pokrycie  w budżecie Biura Ochrony Rządu na 2004 r.

            Z uwagi na retroaktywne skutki regulacji przewidziane w § 2, przy określaniu momentu wejścia w życie rozporządzenia zrezygnowano z vacatio legis.

            Przedmiotowy projekt aktu nie był poddany konsultacjom społecznym z uwagi na fakt, iż zakres stosowania przedmiotowych przepisów dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

            Projektowane rozporządzenie nie wywoła skutków społecznych i ekonomicznych, w szczególności mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.      

Projektowany akt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Metryczka

Data publikacji 17.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry