Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej

oraz sposobu obliczania wysokości czynszu za te lokale

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)
z dnia ..... 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wysokości czynszu za te lokale

 

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. oStraży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2)zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wysokości czynszu za te lokale (Dz. U. Nr 122, poz. 1048), § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Czynsz najmu lokalu w budynku, o którym mowa § 1, wynosi 0,50 zł. za 1 m2 powierzchni lokalu.”.

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

w porozumieniu

 

Minister Finansów

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz.257, Nr 171, poz.1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, czynsz najmu za lokale pozostające w zarządzie Straży Granicznej oblicza się wg zasad obowiązujących dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zaproponowana w projekcie rozporządzenia zmiana sposobu obliczania czynszu ma na celu odejście od zasady uzależniania jego wysokości od sposobu jego obliczania w danej gminie a tym samym przyjęto zasadę, że wysokość czynszu w wyżej wymienionych lokalach określana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wprost.

Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej w wyżej wymienionych lokalach będzie wynosiła 0,50 zł.

Projekt rozporządzenia przyczyni się do obniżenia należności związanych z zajmowaniem lokali, jakie muszą ponosić funkcjonariusze posiadający mieszkania w zarządzie Straży Granicznej. Bardzo często stawka za czynsz za 1 m2 ustalana przez gminy jest wysoka,
co przy dość dużych powierzchniach lokali, stanowi znaczne obciążenie dla budżetu rodzinnego funkcjonariusza.

Obecnie w zarządzie Straży Granicznej znajduje się blisko 90 lokali niezasiedlonych.
W wielu przypadkach funkcjonariuszy nie stać na zamieszkanie w tych lokalach. Sytuacja taka powoduje z kolei konieczność utrzymywania pustostanów i tylko w bieżącym roku Straż Graniczna przeznaczy środki finansowe w wysokości 208 000 zł. Zmiana obecnie obowiązującego rozporządzenia i określenie częstokroć niższych stawek niż te ustalane przez gminy może wpłynąć na zasiedlenie wielu niezasiedlonych lokali i tym samym obniżyć wysokość środków finansowych przeznaczanych na ich utrzymanie.

 

Ocena skutków regulacji

 

Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Został uzgodniony z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia spowoduje skutki finansowe polegające na zmniejszeniu wpływów środków finansowych do budżetu państwa w wysokości ok. 584 000 zł.

Metryczka

Data publikacji 17.11.2004
Data modyfikacji 10.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry