Projekt Zarządzenie Nr ...... Prezesa Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zarządzenie Nr ...... Prezesa Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 16, poz. 272), w załączniku do zarządzenia w § 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu :

"15a) Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych;".

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

Prezes Rady Ministrów

Marek BELKA

 

 

Uzasadnienie

 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza do struktury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Powyższa zmiana w statucie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wiąże się z przeniesieniem zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonywanych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do struktury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ocena skutków regulacji

 

Zgodnie z założeniami systemu oceny skutków regulacji (OSR) zawartymi w uchwale Rady Ministrów Nr 49 z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia ocenę skutków regulacji :

 

Podmioty, na które oddziałuje zarządzenie: Przepisy projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów odnoszą się wyłącznie do organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i z tego względu - poza urzędem Ministerstwa i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z której Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zostanie przejęte w związku z przeniesieniem zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - nie oddziałują na inne podmioty niż wyżej wymienione.

 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji: W ramach konsultacji społecznych projekt umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze względu na zakres przedmiotowy regulacji dalsze konsultacje społeczne projektu nie wydają się konieczne.

 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych: W związku z decyzją o przeniesieniu Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. zostały przeniesione etaty oraz wydatki dot. Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do części 42 - Sprawy wewnętrzne.

Przeniesienie dotyczy 27 etatów członków korpusu służby cywilnej oraz kwoty 2.459 tys. zł. (przyszłoroczne koszty działalności Biura), która została ujęta w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny: Projektowane zarządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji 17.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry