Proj. rozp. graniczne przejscia morskie - 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Proj. rozp. graniczne przejscia morskie

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

 

z dnia ................................ 2004 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych

przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia.

 

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2220) zarządza się, co następuje:                                    

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz.U. Nr 62, poz. 632) w § 1 pkt 2 po lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. i – k w brzmieniu:

„i) Bydgoszcz – ruch osobowy i towarowy,

j) Kielce – Masłów – ruch osobowy i towarowy,

k) Łódź – Lublinek – ruch osobowy i towarowy.”

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Podstawę  do  wydania  rozporządzenia  Rady  Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia stanowi art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz.  461 z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2003 r. Nr 223,
poz. 2220).

 

II.  Ocena Skutków Regulacji

 

l.   Skutki wprowadzenia rozporządzenia

            Konieczność dokonania nowelizacji wskazanego rozporządzenia związana jest  z  rozwojem   ruchu   lotniczego   i   planami   uruchomienia   stałych, międzynarodowych połączeń lotniczych w portach lotniczych w Bydgoszczy i Kielcach - Masłowie oraz uruchomieniem z dniem 29 marca 2004 r. stałego połączenia lotniczego w Łodzi - Lublinku.

W celu zapewnienia sprawnej i skutecznej kontroli granicznej w ww. portach  lotniczych  niezbędne  jest  utworzenie  granicznych  placówek kontrolnych Straży Granicznej, które będą powołane na bazie Wydziałów Zamiejscowych Zarządu Operacyjno - Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej. Istnieje jednak konieczność uzupełnienia etatów i pozyskania limitów przyjęć na zatrudnienie ok. 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 3 pracowników korpusu Służby Cywilnej. Koszt zatrudnienia l funkcjonariusza w pierwszym roku wynosi ok. 25.000 zł, natomiast w okresie późniejszym ok. 21.000 zł.      

Nieodzowne jest również zapewnienie w ww. lotniczych przejściach granicznych obsady Służby Celnej. Roczne koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania lotniczych przejść granicznych będą następujące: Bydgoszcz - w początkowym okresie (obsada kadrowa 4 funkcjonariuszy) 236 141 zł natomiast docelowo (obsada kadrowa 11 funkcjonariuszy) wyniosą 649 388 zł Łódź - Lublinek (obsada kadrowa 9 funkcjonariuszy) 311 760 zł. Służba Celna nie przewiduje obecnie stałej obsady w Kielcach - Masłowie. Kontrola celna będzie realizowana przez funkcjonariuszy dojeżdżających, w razie potrzeby z Kielc.

Stosownie do przepisów art. 17 przywołanej ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej środki finansowe na zapewnienie stałego utrzymania lotniczych przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzanie skutecznej kontroli granicznej, celnej, sanitarnej weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej będą pochodzić z budżetu Ministerstwa Infrastruktury.

 

2.     Wpływ wprowadzenia rozporządzenia na rynek pracy

 

Wprowadzenia rozporządzenia będzie miało wpływ na zwiększenie liczby miejsc pracy w   związku z potrzebą zapewnienia stałej obsługi międzynarodowego ruchu lotniczego, osobowego i towarowego w tych portach lotniczych.

 

 

 

3.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki orazrozwój regionalny

 

Regulacja powinna przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki poszczególnych regionów związanych z  portami lotniczymi w Bydgoszczy, Kielcach - Masłowie i Łodzi -Lublinku oraz przyczynić się do ich rozwoju.

 

4.     Skutki prawne regulacji

 

Wejście  w  życie  projektowanego  rozporządzenia  będzie  wymagało wprowadzenia zmian do rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1965) związanych z przejściami granicznymi w Bydgoszczy, Kielcach - Masłowie i Łodzi - Lublinku.

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry