Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 128, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1427, z 2003 r. Nr 177, poz. 1727 oraz z 2004 r. Nr 150, poz. 1575) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

”2) art. 131 pkt 6,10, 12 i 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880);”.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

Uzasadnienie

 

Przepis art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.) upoważnił Prezesa Rady Ministrów do nadania, w drodze rozporządzenia, funkcjonariuszom organów innych niż Policja uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, określając jednocześnie wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze ci uprawnieni są do nakładania grzywien, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich organów, potrzebę szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia oraz potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń. Wykonując powyższe upoważnienie Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1427) zmienione następnie rozporządzeniem z dnia 9 października 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1727) i rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1575).

 Przedłożony projekt kolejnej zmiany ww. rozporządzenia został opracowany
w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., która uchyliła ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r.

W związku powyższą zmianą stanu prawnego, funkcjonariusze Straży Granicznej utracili prawo do nakładania grzywien za wykroczenia określone w przepisach o ochronie przyrody, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Uwzględniając, iż funkcjonariusze Straży Granicznej powinni mieć w dalszym ciągu prawo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby łamiące prawo na terenie objętym ustawowymi uprawnieniami Straży Granicznej za wykroczenia określone w przepisach o ochronie przyrody, przygotowano projekt niniejszego rozporządzenia.

Przedstawione w projekcie propozycje wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, są w większości przypadków powtórzeniem wykroczeń za które Straż Graniczna już posiadała uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Przedkładany projekt przewiduje możliwość nakładania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej grzywien na podstawie:

- art. 131 pkt 6 nowej ustawy o ochronie przyrody – jest to powtórzenie posiadanych wcześniej uprawnień na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 4 uchylonej ustawy polegających na uniemożliwianiu niszczenia roślin, rozszerzone o zapis zakazujący niszczenia roślinności przy pomocy sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych,

- art. 131 pkt 10 nowej ustawy o ochronie przyrody – jest rozszerzeniem posiadanych wcześniej uprawnień o uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za działania polegające na sprowadzaniu do kraju bez zezwolenia zwierząt, roślin i grzybów gatunków obcych mogących być zagrożeniem dla gatunków rodzimych. Rozszerzenie to wydaje się o tyle zasadne, że dokonanie takiego sprowadzenia może być m.in. w pierwszej kolejności wykrywane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a zatem wskazane jest aby niezwłocznie po wykryciu takiego naruszenia ukarać osobę łamiącą przepisy stosowną grzywną,

- art. 131 pkt 12 nowej ustawy o ochronie przyrody – jest to powtórzenie posiadanych wcześniej uprawnień na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 uchylonej ustawy polegających na uniemożliwianiu niszczenia roślin i zapobieganiu pożarom poprzez zakaz wypalania terenów zielonych,

- art. 131 pkt 13 nowej ustawy o ochronie przyrody – jest to powtórzenie posiadanych wcześniej uprawnień na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 4 uchylonej ustawy polegających na uniemożliwianiu niszczenia roślin i zwierząt.

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Na podmioty na które będzie oddziaływać projektowany akt prawny.

Projektowany akt będzie oddziaływał na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz podmioty które naruszają obowiązujące przepisy ustawy o ochronie przyrody.

 

2. Wpływ regulacji na bezpieczeństwo i obronność państwa.

Wejście w życie rozporządzenia nie wpływa na bezpieczeństwo i obronność państwa.

 

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetowe.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa.

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy,

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Wejście w życie rozporządzenia nie wpływa na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia nie wpływa na sytuacje i rozwój regionalny.

 

7. Zakres konsultacji społecznej

Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga konsultacji społecznych.

 

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej

Wejście w życie rozporządzenia nie narusza praw Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 17.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry