Projekt rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia.....2004 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r. wraz z uzasadnieniem

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) oraz Obrony Narodowej z dnia ....... 2004 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r.

 

            Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz.205, z późn.zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

            § 1. 1. W okresie od dnia 7 lutego do dnia 29 kwietnia 2005 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1986 r.

 

            2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust.1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1981 – 1985, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

           

3. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

 

4. Do poboru nie wzywa się mężczyzn, o których mowa w ust. 1, jeżeli stawali do poboru.

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, mogą zgłosić się do poboru w trybie ochotniczym.

 

            § 2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1977 – 1985, którzy:

zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;

złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

§ 3. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1977 – 1985, którzy złożyli wnioski o odroczenie zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

 

§ 4. Do poboru wzywa się także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej urodzone w latach 1981 – 1987, które w roku szkolnym 2004/2005 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.

 

§ 5. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 24 stycznia 2005 r.

 

            § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Obrony Narodowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz.1436).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 74, poz.676, Nr 81, poz.732, Nr 113, poz.984 i 985, Nr 156, poz.1301, Nr 166, poz.1363, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679 i 1687, z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr 90, poz.844, Nr 96, poz.874, Nr 139, poz.1326, Nr 179, poz.1750, Nr 210, poz.2036 i Nr 223, poz.2217 oraz z 2004r. Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135.

 

 

Uzasadnienie

 

            Zarządzenie poboru należy do kompetencji Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej, na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz.205, z późn.zm.).

 

            Rozporządzenie określa czas trwania i termin ogłoszenia poboru oraz kategorie osób podlegających stawiennictwu do poboru na podstawie przepisów powołanej ustawy.

 

            Obowiązek zgłoszenia się do poboru osób wymienionych:

w § 1 ust.1 – wynika z art.32 ust.1 ustawy,

w § 1 ust.2 – wynika z art.32 ust.7 ustawy,

w § 1 ust.3 – wynika z art.32 ust.3 ustawy,

w § 2 pkt 1 – wynika z art.32 ust.7 w związku z art.46 ust.3 i art.45 ust.1 ustawy,

w § 2 pkt 2 – wynika z art.28 ust.4 ustawy,

w § 3 pkt 1 – wynika z art.40 ust.2 w związku z art.39 ust.1 pkt 3 oraz art.46 ust.2 i 3 ustawy,

w § 4 – wynika z art.48 ust.1 ustawy w związku z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz.U. Nr 86, poz.802).

 

Określenie terminu (daty) ogłoszenia poboru wynika z § 2 ust.3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz.U. Nr 150, poz.1592).

 

            Ze względu na przedmiot regulacji uznano, że poddanie projektowanego aktu normatywnego konsultacji społecznej jest niecelowe.

 

            Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

            Wydanie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny; nie spowoduje również dodatkowych skutków prawnych i nie naruszy wewnętrznej spójności systemu prawa; nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Metryczka

Data publikacji 14.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry