Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wraz z uzasadnieniem

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 1,83.

 

§ 2.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2004 r.

 

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 40, poz. 467 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1173).

 

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz., 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.).

Niniejszy projekt zstępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 40, poz. 467 i Nr 110, poz. 1173) i wynika z realizacji postanowień art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167). Na podstawie tego artykułu Minister Finansów – w ramach oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa – przeznaczył kwotę 50 mln zł na wzmocnienie w 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej.

Z powyższej kwoty dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono środki umożliwiające wzrost od 1 października 2004 r. wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie strażaków z 1,75 do 1,83.

            Określony w rozporządzeniu wskaźnik w wysokości 1,83 powoduje wzrost dotychczasowego przeciętnego miesięcznego uposażenia (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) o 112 zł, tj. 4,6 %. Przeciętne miesięczne uposażenie po podwyżce wyniesie 2 555 zł.

            Skutki finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia w 2004 r. wynoszą 9,9 mln zł, a wydatki Państwowej Straży Pożarnej na ten cel zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r. Całoroczne skutki finansowe z tego tytułu na rok przyszły wynoszą 42,1 mln zł i zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005.

            Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

            Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji z centralami związków zawodowych działających w strukturach PSP. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa oraz Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” – projekt zaopiniowały pozytywnie, natomiast propozycja Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w przedmiocie podniesienia wskaźnika do wysokości 2,02 nie mogła zostać uwzględniona z uwagi na ograniczone środki finansowe.

            Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 15.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry