Projekt ustawy z dnia ...... 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wraz z uzasadnieniem

Ustawa z dnia ...... 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

 

Art. 1

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 169, poz. 1387 i Nr 170, poz. 1660) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43;

1)                             poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez pocztę,

2)                             pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczenia pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia.

§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.”;

2)                             art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

 

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 98 z późn. zm.) reguluje tzw. zastępcze doręczenie i została podjęta na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (zmiana ujęta w pkt 1 projektu) oraz uzupełniona o zmianę ujętą w pkt 2 z inicjatywy Ministerstwa Finansów.

Przepis art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego w dotychczasowym brzmieniu przewiduje, że - w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 (przepis ten przewiduje doręczenie pisma osobie fizycznej w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy) lub art. 43 (który stanowi, że w przypadku nieobecności adresata pisma doręcza się dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozory domu) – 1) poczta przechowuje pismo przez okres siedmiu dni, w przypadku doręczenia pisma przez pocztę, 2) pismo składa się w urzędzie właściwej gminy na okres siedmiu dni, w przypadku doręczenia pisma przez pracownika lub upoważnioną osobę lub organ.

Projektowana zmian polega na wydłużenia z 7 do 14 dni terminu przechowywania pisma odpowiednio przez pocztę lub urząd gminny.

Uzasadniając potrzebę nowelizacji art. 44 Kpa Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że§9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 62, poz. 697) w zakresie jakim ustanowił tylko 7- dniowy termin przechowywania w pocztowej placówce oddawczej przesyłek – pism sadowych, a tym samym uniemożliwił powtórne zawiadomienie adresata o tym piśmie, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Powołując się na powyższy przykład Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o nowelizację art. 44 Kpa z uwagi na to, że w obecnym kształcie może on zostać skutecznie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana ujęta w pkt 2 projektu stanowi, że zastępczy tryb doręczania określony w nowoprojektowanym art. 44 będzie miał zastosowanie również do jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych.

Wprowadzenie projektowanej regulacji jest zasadne, z uwagi na niejednokrotnie występujące sytuacje, w których adres siedziby jednostki organizacyjnej jest znany, jednak nie jest możliwe doręczenie pism tym jednostkom z uwagi na brak osoby uprawnionej do odbioru pisma. Analogiczny przepis został zawarty w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na:

1)                 rynek pracy;

2)                  konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki;

3)                  sytuację i rozwój regionalny.

Ponadto - z uwagi na wąski zakres nowelizacji oraz biorąc pod to, że projektowane przepisy polepszają sytuację obywatela – odstąpiono od przeprowadzania konsultacji społecznych.

Metryczka

Data publikacji 15.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry