Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ..... 2004 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz

sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)
z dnia ..... 2004 r.

w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności

 

Na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 roku Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 roku Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

 

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe czynności wykonywane w kolejnych etapach procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia, podmiot uprawniony do pobierania opłat, a także sposób ustalania ich wysokości.

 

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

Jednostce dopuszczającej - rozumie się przez to jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia;

Wnioskodawcy – rozumie się przez to producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, ubiegającego się o wydanie lub zmianę dopuszczenia.

 

§ 3.1 Proces dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, zwanych dalej wyrobami, obejmuje następujące czynności:

  • wstępną, formalną ocenę wniosku o wydanie lub zmianę dopuszczenia, dokonanie identyfikacji próbek i producenta wyrobu oraz rejestrację wniosku;
  • ocenę warunków techniczno-organizacyjnych producenta;
  • badanie próbki wyrobu przez jednostkę dopuszczającą lub uznane przez tę jednostkę za kompetentne laboratoria, z którymi jednostka dopuszczająca zawarła porozumienie w tym zakresie;
  • analizę dokumentacji wyrobu;
  • uzyskanie opinii komitetu technicznego jednostki dopuszczającej;
  • wydanie lub zmianę dopuszczenia.

2.         Proces zmiany dopuszczenia obejmuje odpowiednio czynności, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem pkt. 2).

3.         Kontrola dopuszczenia jest oceną zgodności wyrobu z wymaganiami technicznych dokumentów odniesienia i obejmuje badania próbki wyrobu w okresie ważności dopuszczenia z uwzględnieniem § 3 ust. 1 pkt 3.

 

§ 4. 1 Opłaty za czynności, o których mowa w § 3, zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów czynności te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podmiotem uprawnionym do pobierania opłat za czynności, o których mowa w § 3, z wyłączeniem opłat za badania przeprowadzane przez laboratoria, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3, jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Za badania wykonywane dla potrzeb czynności związanych z wydaniem, zmianą i kontrolą dopuszczenia, przeprowadzane przez laboratoria, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt.3, wnioskodawca uiszcza opłaty w wysokości i na zasadach określonych przez te laboratoria, na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej, z uwzględnieniem rzeczywiście poniesionych kosztów na czynności badawcze.

4.         Wysokości opłat za czynności o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 ustala jednostka dopuszczająca w cenniku, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

5.         W przypadku równoczesnego wykonywania badań i przeprowadzania czynności związanych z wydaniem lub zmianą dopuszczenia wyrobów o zbliżonych rozwiązaniach technicznych, dostarczonych przez tego samego wnioskodawcę, opłata wydanie lub zmianę dopuszczenia ulega zmniejszeniu stosownie do poniesionych kosztów.

6.         W przypadku przeprowadzania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 związanych z dopuszczeniem, zmianą lub kontrolą dopuszczenia na podstawie dokumentów wystawionych w języku obcym albo w razie konieczności sporządzenia w języku obcym sprawozdania z badań, opłata za badania i czynności związane z dopuszczeniem, zmianą lub kontrolą dopuszczenia zostaje zwiększona o koszt wykonania tłumaczenia.

 

§ 5.1    Przy ustalaniu opłaty za czynności związane z wydaniem lub zmianą dopuszczenia uwzględnia się koszty poszczególnych etapów procesu dopuszczenia lub zmiany dopuszczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

2. Odpłatność za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 wynosi 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o waloryzacji oraz zasadach ustalania emerytur i rent.

3. Odpłatność za czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 - 6 i ust. 2 ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej.

Oprócz opłat za czynności wymienione w § 3 ust.1 i 2 wnioskodawca jest obowiązany do pokrycia kosztów delegacji służbowej pracowników jednostki dopuszczającej w przypadku dokonywania przez nich badań wyrobu w miejscu produkcji lub eksploatacji oraz przeprowadzania oceny warunków techniczno-organizacyjnych u producenta, w wysokości określonej w przepisach dotyczących zasad wypłacania diet i innych należności z tytułu podróży służbowych.

 

§ 6.1 Koszty kontroli dopuszczenia obejmują koszty związane z badaniami wyrobu.

2. Przy ustalaniu wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie  postanowienia § 5 ust. 4 i 5 i § 4 ust. 3.

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz.1436.)

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczania, zmiany i kontroli dopuszczenia, podmiotu  uprawnionego do pobierania opłat oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452.) w brzmieniu określonym w art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do ustalenia szczegółowych czynności wykonywanych procesu dopuszczania, zmiany i kontroli dopuszczenia, sposobu naliczania wysokości opłat za czynności związane z wydaniem oraz zmianą i kontrolą dopuszczenia wyrobów, a także podmiotu uprawnionego do pobierania opłat.

Ocena wyrobów i ich dopuszczanie będzie wykonywane w procesie badań, oceny dokumentacji technicznej na zgodność z Polskimi Normami lub kryteriami techniczno-użytkowymi określonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w rozporządzeniu. Z uwagi na zakres stosowania i użytkowania wyrobów przez jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub służących do ochrony zdrowia i życia, ocenie będzie również poddawany producent pod kątem spełnienia wymagań techniczno-organizacyjnych zapewniających stały, wymagany poziom produkcji i dostaw. Za czynności związane z oceną wyrobu i dostawcy oraz nadzór nad dopuszczeniem, wnioskodawca będzie ponosił koszty na uzasadnionym poziomie. Wysokość opłaty wstępnej ustalono na poziomie.

50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta pokrywa działania jednostki dopuszczającej związane z analizą dokumentacji wyrobu, systemu organizacji produkcji, pobranie i dokonanie identyfikacji próbek do badań oraz rejestrację wniosku. Opłaty będą pobierane przez jednostkę dopuszczającą i laboratoria badawcze uczestniczące w procesie oceny i kontroli wyrobu.

Koszty ponoszone przez wnioskodawcę będą uzasadnionymi kosztami badań, oceny i kontroli, podanymi w cenniku jednostki dopuszczającej i laboratoriów badawczych.

Odpłatność za przeprowadzenie czynności związanych z udzieleniem lub zmianą dopuszczenia z wyjątkiem opłat za czynności wstępne ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej.

Ustalając odpłatność, jednostka dopuszczająca i laboratoria uczestniczące w procesie oceny i badań prowadzonych na potrzeby dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia zobowiązane będą uwzględniać rzeczywiście poniesione koszty za przeprowadzane czynności.

Ponieważ zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (...) w uzasadnionych przypadkach pracownik jednostki wydającej dopuszczenie może przeprowadzać badania wyrobu w miejscu jego produkcji lub eksploatacji przepis § 4 ust. 5 projektowanego aktu przewiduje, że wnioskodawca jest obowiązany do pokrycia kosztów delegacji służbowej pracownika Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (które to Centrum pełni rolę jednostki dopuszczającej) w wysokości określonej w przepisach dotyczących diet i innych należności za podróże służbowe.

 

Ocena skutków regulacji

Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje

Projektowane regulacje oddziałują na producentów i dostawców wyrobów wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Koszty ponoszone przez ww nie ulegają zasadniczo zmianie z uwagi na obowiązujący dotychczas system weryfikacji i certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu sprzed zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959).

Wyniki prowadzonych konsultacji

Projekt konsultowany był z organami Państwowej Straży Pożarnej i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane regulacje nie wpływają na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostka badawczo-rozwojowa Państwowej Straży Pożarnej uzyska z tytułu prowadzenia działalności regulowanej projektowanym rozporządzeniem przychody na poziomie ok. 30 % przychodów z prowadzonej do chwili obecnej działalności certyfikacyjnej w regulowanym obszarze tj. ok. 1 500 000 zł.

Wpływ regulacji na rynek pracy.

Regulacja pozwoli na utrzymanie stanu zatrudnienia w jednostkach badawczych PSP i laboratoriach prowadzących badania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Przepisy rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie projektowanych regulacji nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Metryczka

Data publikacji 15.11.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry