Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia .......... 2004 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .......... 2004 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

 

Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, zwane dalej wyrobami, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania;

wymagania techniczno-użytkowe wyrobów;

tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia wyrobów do użytkowania;

tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia;

sposób znakowania wyrobów.

 

§ 2. Wykaz wyrobów, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 3.  Wymagania techniczno-użytkowe wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 4.         Przepisy rozporządzenia nie naruszają obowiązku poddawania wyrobów procedurom oceny zgodności wynikającym z ustawy o systemie oceny zgodności.

 

§ 5.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

technicznych dokumentach odniesienia – rozumie się przez to wymagania zawarte w Polskich Normach oraz wymaganiach techniczno-użytkowych;

wnioskodawcy – rozumie się przez to producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, ubiegającego się o wydanie lub zmianę dopuszczenia;

jednostce dopuszczającej – rozumie się przez to jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia.

 

Rozdział 2

Tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia

 

§ 6.         Jednostką badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej, upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

 

§ 7.1.      Wnioskodawca składa w jednostce dopuszczającej wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia, zwany dalej wnioskiem.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz zakładu produkującego wyrób;

określenie, nazwę i oznaczenie wyrobu;

przeznaczenie wyrobu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu;

opis techniczny wyrobu;

instrukcję obsługi wyrobu;

informacje o warunkach gwarancji i serwisu wyrobu;

warunki techniczne zastosowania wyrobu;

dane dotyczące właściwości techniczno-użytkowych wyrobu i jego wpływu na środowisko;

inne dokumenty wymagane na mocy odrębnych przepisów dotyczących wyrobu;

deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów objętych dyrektywami Unii Europejskiej oraz certyfikaty, jeśli są wymagane.

Jednostka dopuszczająca może zażądać przedstawienia dokumentów, określonych w ust. 3, przetłumaczonych na język polski.

 

§ 8.         Jednostka dopuszczająca dokonuje oceny właściwości techniczno-użytkowych wyrobów na podstawie badań lub, jeżeli wynika to z warunków stosowania wyrobu, innych dokumentów.

 

§ 9.         W uzasadnionych przypadkach jednostka dopuszczająca może wykonać badania wyrobu w miejscu produkcji lub eksploatacji pod warunkiem zapewnienia możliwości przeprowadzenia badań metodami wskazanymi przez jednostkę dopuszczającą.

 

§ 10.       Jednostka dopuszczająca uznaje wyniki badań:

laboratoriów akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności;

innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka dopuszczająca zawarła porozumienie w tym zakresie,

dostarczone przez wnioskodawcę, uzyskane w okresie nie dłuższym, niż w czasie ostatnich trzech lat, o ile badania zostały wykonane metodami uznanymi przez jednostkę dopuszczającą.

 

§ 11.       Jednostka dopuszczająca dokonuje oceny warunków techniczno-organizacyjnych producenta wyrobu w oparciu o normy dotyczące systemów zarządzania jakością.

 

§ 12.1.    Jednostka dopuszczająca wydaje dopuszczenie na podstawie pozytywnej oceny właściwości techniczno-użytkowych wyrobu i warunków techniczno-organizacyjnych producenta.

Dopuszczenie wydaje się w formie świadectwa dopuszczenia.

Jednostka dopuszczająca odmawia wydania dopuszczenia na podstawie negatywnej oceny właściwości techniczno-użytkowych wyrobu i/lub warunków techniczno-organizacyjnych producenta.

Odmowa wydania dopuszczenia następuje w formie decyzji kierownika jednostki dopuszczającej, zawierającej uzasadnienie.

 

§ 13.       Świadectwo dopuszczenia powinno zawierać w szczególności:

nazwę i adres jednostki dopuszczającej;

numer świadectwa dopuszczenia;

nazwę i adres wnioskodawcy;

nazwę i adres zakładu produkującego wyrób;

dane identyfikujące wyrób;

stwierdzenie spełnienia wymagań, określonych w technicznych dokumentach odniesienia;

identyfikację dokumentów potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobu;

podstawę prawną wydania dopuszczenia;

okres ważności świadectwa dopuszczenia;

 datę i miejsce wydania;

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania dopuszczenia.

 

§ 14.1.  Dopuszczenie wydawane jest oddzielnie dla każdego typu wyrobu.

2. Jednostka dopuszczająca może wydać dopuszczenie dla grupy odmian wyrobu, jeżeli wyniki badań próbek reprezentatywnych dla tej grupy spełniają wymagania określone w technicznych dokumentach odniesienia.

 

§ 15.       Dopuszczenie obejmuje wyroby wyprodukowane w okresie jego ważności.

 

§16.1.Jednostka dopuszczająca może wprowadzić zmiany w dopuszczeniu wyrobu na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych lub technologicznych, mogących mieć wpływ na właściwości użytkowe wyrobu, lub w celu rozszerzenia zakresu jego stosowania.

      2. Jednostka dopuszczająca wprowadza zmianę w dopuszczeniu po przeprowadzeniu procesu dopuszczenia w zakresie stosownym do zmian w wyrobie.

 

§17.1.     W przypadku zmian w technicznych dokumentach odniesienia stanowiących podstawę wydania dopuszczenia, jednostka dopuszczająca powiadamia posiadacza dopuszczenia o konieczności dostosowania wyrobu do obowiązujących wymagań.

2.             W przypadku określonym w ust. 1 posiadacz dopuszczenia jest obowiązany do przedstawienia dostosowanego wyrobu do badań kontrolnych w uzgodnionym terminie, nieprzekraczającym sześć miesięcy.

 

§ 18.1. Dopuszczenie może być cofnięte:

w przypadku negatywnych wyników badań kontrolnych;

na wniosek posiadacza dopuszczenia.

2.             Cofnięcie dopuszczenia następuje w formie decyzji kierownika jednostki dopuszczającej, zawierającej uzasadnienie.

4.             Ponowne wydanie dopuszczenia wymaga przeprowadzenia powtórnego procesu dopuszczenia.

§ 19.       Od decyzji kierownika jednostki dopuszczającej o odmowie wydania lub cofnięciu dopuszczenia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Rozdział 4

Tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia

 

§ 20.1.    W okresie ważności dopuszczenia jednostka dopuszczająca prowadzi kontrolę dopuszczenia.

2.             W ramach kontroli dopuszczenia jednostka dopuszczająca pobiera próbki wyrobu i na podstawie przeprowadzonych badań dokonuje oceny ich zgodności z wymaganiami technicznymi dokumentów odniesienia.

3.             Kontrolę dopuszczenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku.

4.             W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków określonych w dopuszczeniu, jednostka dopuszczająca może przeprowadzać dodatkowe kontrole zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi dokumentów odniesienia.

 

Rozdział 5

Sposób znakowania wyrobów

§ 21.1.    Wyroby posiadające dopuszczenie powinny być znakowane przez posiadacza dopuszczenia znakiem jednostki dopuszczającej.

Znak, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu, bezpośrednio na wyrobie albo etykiecie przymocowanej do niego.

Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposób określony w ust. 2, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

Na wyrobie mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania, o którym mowa w ust. 1, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie znakiem jednostki dopuszczającej.

 

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 22.       Certyfikaty zgodności obejmujące wyroby, o których mowa w § 1 pkt 1, wydane na podstawierozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności,zachowują swoją ważność do chwili upływu określonego w nich terminu ważności.

 

§ 23.       Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jego podpisania2).

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

_____________

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2)Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

 

UZASADNIENIE

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) w brzmieniu określonym przez art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), które zobowiązuje ministra właściwego do sprawwewnętrznych do ustalenia wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania, wymagań techniczno-użytkowych wyrobów, trybu wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia, trybu przeprowadzania kontroli dopuszczenia oraz sposobu znakowania wyrobów,które uzyskały dopuszczenie.

 

W rozporządzeniu zawarto upoważnienie dla jednostki badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej do prowadzenia procedur dopuszczania wyrobów, zmiany i kontroli dopuszczenia w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia, zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959).

 

Projektowane rozporządzenie wprowadza postanowienia, które ze względu na specyfikę odbiorców, jakimi są jednostki ochrony przeciwpożarowej, pozwolą na zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa publicznego na wysokim poziomie.

Zawarty w projekcie system dopuszczania wyrobów w oparciu o polskie normy oraz wymagania techniczno-użytkowe zapewnia wysoką skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych a tym samym ochronę zdrowia i życia ofiarom pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.

 

Stosowanie do celów ochrony przeciwpożarowej wyrobów spełniających powyższe wymagania zapewni również skuteczną ochronę mienia i środowiska.

 

Bardzo ważne jest stosowanie przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wyposażenia o odpowiednich parametrach technicznych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ratowanym i ratownikom podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, a także na możliwość współdziałania poszczególnych urządzeń.

 

Przepisy projektowanego rozporządzenia stanowić będą podstawę merytoryczną  technicznej oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektów przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz zapewni skuteczne współdziałanie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w zintegrowanym systemie działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach budowlanych.

 

Projektowana regulacja zapobiegnie napływowi do kraju wyrobów z obszarów nie uregulowanych dyrektywami Unii Europejskiej, nie spełniających wymagań zakresie bezpieczeństwa i skuteczności działania, a tym samym stworzy podstawy do skutecznej ochrony interesów gospodarczych państw Unii Europejskiej.

 

W celu zapewnienia pełnej identyfikacji wyrobu rozporządzenie wprowadza obowiązek znakowania każdego egzemplarza wyrobu, na który wydano dopuszczenie, znakiem identyfikacyjnym jednostki dopuszczającej. Rozwiązanie to ograniczy wprowadzanie do użytkowania wyrobów bez dopuszczenia.

 

Postanowienia przepisów rozporządzenia nie naruszają zasad i obowiązku poddawania wyrobów procedurom związanym z wydawaniem certyfikatów wynikających z przepisów o systemie oceny zgodności.

 

Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

 

Rozporządzenie nie narusza postanowień przepisów krajowych wprowadzających do prawa polskiego uregulowania obowiązujące w Unii Europejskiej.

 

Podstawę do wprowadzenia sytemu dopuszczania wyrobów do ochrony przeciwpożarowej daje art. 36 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który mówi, że swobodny przepływ towarów może być ograniczony między innymi ze względów bezpieczeństwa, ochronę życia i zdrowia, a także w oparciu o prawo obowiązujące w państwach unijnych, które dopuszcza ze względu na szczególny charakter ochrony przeciwpożarowej stawianie dodatkowych wymagań krajowych, oprócz tych, które wynikają z dyrektyw nowego podejścia w tym również dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej.

 

Prawo do określania wymagań szczególnych w zakresie wyrobów wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej stosowane jest powszechnie stosowane w krajach europejskich. Wynika to z uwarunkowań technicznych (kompatybilność urządzeń), tradycji (krój, wygląd i parametry użytkowe ubrań strażackich) oraz warunków klimatycznych. Istotnym powodem wprowadzania szczególnych wymagań techniczno-użytkowych jest różna tradycja i taktyka działań ratowniczo-gaśniczych stosowana w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Systemy dopuszczania wyrobów do ochrony przeciwpożarowej na podstawie szczególnych wymagań krajowych stosowane są między innymi przez Niemcy, Francję i Wielką Brytanię.

 

Ocena skutków regulacji

 

1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

projektowane rozporządzenie dotyczy jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa ratowanych i ratowników podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych;

 

projektowana regulacja dotyczy potencjalnych ofiar pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń w zakresie ochrony ich zdrowia i życia poprzez zapewnienie wysokiej skuteczności zapobiegania i usuwania skutków ww. zdarzeń oraz ewakuacji ze stref zagrożonych;

 

2) konsultacje społeczne:

projekt został poddany konsultacjom z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego oraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

ZG ZOSP RP nie zgłosił uwag do projektu;

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego przekazało projekt producentom, którzy zgłosili uwagi dotyczące między innymi: okresu ważności dopuszczenia, możliwości wydawania wymagań techniczno- użytkowych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, dopuszczania wyrobów przez inne instytuty niż jednostki badawczo-rozwojowe PSP – po analizie uwag nie uwzględniono ze względu ich sprzeczność z zapisamiart. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959);

 

inne uwagi dotyczyły sprecyzowania wymagań dla środków pianotwórczych, poprawnego zdefiniowania „świadectwa dopuszczenia” – uwagi uwzględniono;

 

ponadto projekt rozporządzenia konsultowano z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa Biurem Rozpoznawania Zagrożeń oraz Biurem Kwatermistrzowskim Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; 

 

wynikiem prowadzonych uzgodnień jest treść przedkładanego projektu rozporządzenia;

 

3) wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych:

wprowadzenie projektowanego rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

4) wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy, na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na rozwój regionalny, ponieważ stanowi ona kontynuację, w ograniczonym zakresie, stosowanego dotychczas sytemu weryfikacji wyrobów wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1 (plik w formacie pdf - 300KB)

Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagających dopuszczenia do użytkowania

 

Załącznik nr 2 (plik w formacie pdf - 3,5MB)

Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy.

Metryczka

Data publikacji 09.11.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry