Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia .....  2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów, ustala się na 2,00.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń policjantów od dnia 1 października 2004 r.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 110, poz.1171).

§ 4.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes  Rady  Ministrów

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późniejszymi zmianami).

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 110, poz. 1171) i wynika z realizacji postanowień art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167). Na podstawie tego artykułu Minister Finansów - w ramach oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa - przeznaczył kwotę 50 mln zł na wzmocnienie w 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej.

Z powyższej kwoty dla funkcjonariuszy Policji przeznaczono środki umożliwiające wzrost od 1 października 2004 r. wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z 1,93 do 2,00.

Określony w rozporządzeniu wskaźnik w wysokości 2,00 powoduje wzrost dotychczasowego przeciętnego miesięcznego uposażenia (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) o 98 zł, tj. o 3,6 %.

Wydatki Policji na 2004 rok na ten cel zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r., a całoroczne skutki finansowe z tego tytułu na rok przyszły zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r.

 

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

 

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 28.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry