Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat

od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. Nr 152, poz. 1732, z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 261 i Nr 140, poz. 1491) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)            § 2. otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2.1.  Mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego można podwyższać w razie:

1)     powołania lub mianowania policjanta na wyższe stanowisko służbowe;

2)     przeniesienia policjanta z urzędu na równorzędne stanowisko służbowe do jednostki organizacyjnej Policji wyższego szczebla;

3)     pełnienia przez policjanta służby na danym, takim samym lub innym równorzędnym pod względem zaszeregowania stanowisku służbowym przez okres co najmniej 2 lat i pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii służbowej.

2.    Podwyżkę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, policjant może otrzymać nie częściej niż raz w roku i w stawce nie wyższej od 0,1 kwoty bazowej.

 

2)            w § 8 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

        „1)  podwyższać na stałe lub na czas określony w granicach stawek 

              wynikających z ust. 4,”;

 

3)         w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w granicach stawek wynikających z ust. 1 w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę”;

 

4)          w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski ustala się jako sumę stawek procentowych tego dodatku należnych za każdy rodzaj posiadanych uprawnień instruktorskich, nie więcej jednak niż w wysokości 30% kwoty bazowej.”;

 

5)         załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku

        do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2.

 

1.        Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia wysokości dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta od 2 do 16 grupy zaszeregowania, zwiększa się z dniem 1 października 2004 r. o 5%, z zaokrągleniem wyliczonej wysokości do setnych części w górę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.        Mnożnik kwoty bazowej, podwyższony w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od minimalnego ani wyższy od maksymalnego mnożnika kwoty bazowej, określonego dla danej grupy zaszeregowania w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 3.

Przepisy § 1 pkt 5 i § 2 rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych policjantom od dnia 1 października 2004 r.

 

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                            

                                                                                                Minister

                                                                         Spraw Wewnętrznych i Administracji

W porozumieniu:

 

Minister Gospodarki i Pracy

---------------------

1.       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436).

2.       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113. poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego opracowano w związku z dyspozycją art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r (Dz. U. Nr 17, poz. 167).

Przepisem tym minister właściwy do spraw finansów został upoważniony do przeznaczenia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego oraz długu krajowego Skarbu Państwa, m.in. na wzmocnienie systemów uposażeń funkcjonariuszy niektórych służb mundurowych, w tym Policji.

Uzyskane w powyższym trybie środki umożliwiają podwyższenie z mocą od dnia 1 października 2004 r wielokrotności kwoty bazowej służącej do ustalenia przeciętnego uposażenia policjantów z 1,93 do 2,00 (kwestia ta jest regulowana odrębnym rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji). Dzięki temu możliwe jest wdrożenie podwyżki uposażenia zasadniczego wszystkich funkcjonariuszy w zasadzie o 5 % (§ 2 projektu). W ujęciu wartościowym stanowi to kwoty od 70 zł dla najniżej zaszeregowanych stanowisk do 260 zł na stanowisku Komendanta Głównego Policji. W konsekwencji odpowiednio zwiększono też stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Równocześnie w analogicznej skali ulegnie zwiększeniu pochodny od uposażenia zasadniczego składnik z tytułu wysługi lat.

Niezależnie od powyższego w projekcie zaproponowano kilka zmian mając na uwadze potrzebę usprawnienia niektórych instrumentów pozwalających przełożonym na prowadzenie bardziej aktywnej polityki płacowej.

W zakresie uposażenia zasadniczego dokonano złagodzenia rygorów tzw. „poziomego” awansowania policjanta (§ 1 pkt 1 projektu). Dotychczas możliwość podwyższenia posiadanego mnożnika kwoty bazowej była uzależniona od tego, czy policjant poprzednio zajmujący dane stanowisko posiadał wyższy mnożnik Oznaczało to jednocześnie brak jakichkolwiek perspektyw na zwiększenie uposażenia zasadniczego bez zmiany zajmowanego stanowiska służbowego. W projekcie proponuje się wprowadzenie takich możliwości w przypadku:

1)      przeniesienia z urzędu do jednostki wyższego szczebla (np. z komendy powiatowej do wojewódzkiej, z komendy wojewódzkiej do KGP),

2)      pozytywnej opinii w razie pełnienia służby na danym stanowisku (lub innym równorzędnym pod względem zaszeregowania). Ograniczenie dotyczy jedynie wysokości jednorazowej podwyżki (maksymalnie o 0,1 kwoty bazowej) i częstotliwości jej otrzymywania (raz w roku), co winno sprzyjać aktywizacji przełożonych do dokonywania właściwej selekcji kandydatów do awansu, którzy winni rekrutować się spośród najlepiej ocenianych funkcjonariuszy.

Kolejne zmiany (§ 1 pkt 2 i 3 projektu) mają na celu uelastycznienie warunków przyznawania (podwyższania) dodatków funkcyjnego i służbowego, głównie poprzez wyraźne wskazanie, iż może to być wprowadzone zarówno na stałe jak i na czas określony. Dotychczas dodatek funkcyjny można było podwyższyć jedynie na stałe, zaś dodatek służbowy na czas określony.

            Ostatnia zmiana merytoryczna (§ 1 pkt 4 projektu) odnosi się do bardzo wąskiej grupy policjantów posiadających specjalistyczne kwalifikacje przydatne bezpośrednio w akcjach zwalczania terroryzmu (spadochroniarstwo, ratownictwo, płetwonurkowanie). Biorąc pod uwagę aktualne zagrożenie w tej dziedzinie zasadnym jest wprowadzenie pewnych preferencji dla policjantów legitymujących się posiadaniem odpowiednich umiejętności w więcej niż jednej specjalności (obecnie przepis uprawnia do dodatku instruktorskiego tylko z jednego tytułu).

 

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1.        Projektowane regulacje dotyczą jednostek organizacyjnych Policji oraz policjantów w aspekcie ich prawa do uposażenia.

2.        Celem regulacji jest podniesienie motywacyjnej funkcji uposażenia w kilku płaszczyznach. Dotyczy to tzw. awansu poziomego jak również przepływu kadr z jednostek niższego do wyższego szczebla. Poprawie powinna również ulec sytuacja płacowa niektórych kategorii policjantów ze względu na pełnioną funkcję (Komendanta Głównego Policji, pododdziały antyterrorystyczne).

3.        Wejście w życie rozporządzenia spowoduje w zakresie uposażenia zasadniczego dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa w okresie IV kwartału. Przedmiotowe wydatki znajdują pokrycie w uzyskanej przez Policję kwocie zaoszczędzonych w budżecie Państwa wydatków  na obsługę zadłużenia krajowego i zagranicznego w wysokości 30.012 tys. zł. Natomiast podniesienie w niektórych przypadkach dodatku instruktorskiego zostanie sfinansowane w ramach posiadanych w budżetach jednostek organizacyjnych Policji środków na uposażenie.

4.        Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy oraz konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną, a także rozwój regionalny.

5.        Projekt rozporządzenia został poddany opinii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Strona związkowa zaproponowała wprowadzenie zapisów wskazujących na możliwość podwyższania dodatku funkcyjnego lub służbowego w związku z przewidywanym zwolnieniem policjanta ze służby. Uwaga nie została uwzględniona, gdyż taka możliwość mieści się w ramach generalnych regulacji, w świetle których ww. dodatki można podwyższać w zależności od oceny wykonywanych zadań (za wzorową służbę) - § 8 ust. 5 pkt 1 i § 9 ust. 4 rozporządzenia.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.10.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry