Projekt rozp. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych...

Projekt

08.06.2004 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1])

 

z dnia ...................... 2004 r.

 

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 

 

Na podstawie art. 20 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Rozporządzenie określa:

1)          wysokość oraz szczegółowe zasady, na których członkom terytorialnych i obwodowych  komisji wyborczych przysługują diety, zwrot kosztów podróży, zryczałtowane diety, warunki obniżania wysokości tych diet w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu zadań komisji, a także tryb udzielania dni wolnych od pracy w związku z wykonywaniem zadań przez członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”;

2)          wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład inspekcji, o których mowa w art. 11 ust.5 oraz art. 12 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanych dalej „inspekcjami”;

3)          zasady zwrotu kosztów podróży i wysokości diet przysługujących członkom Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzom wyborczym.

 

§ 2.1. Członkom Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzom wyborczym oraz członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 oraz z 2003 r. Nr 199, poz.1951), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla członków Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania. 

 

§ 3.1. Członkom Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzom wyborczym oraz członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. W uzasadnionych przypadkach użycie własnego pojazdu samochodowego przez członka Państwowej Komisji Wyborczej następuje w porozumieniu z Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego, a przez komisarza wyborczego – w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

 

§ 4.Należności, o których mowa w § 2-3, są wypłacane członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

 

§ 5.1. Członkowie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, są obowiązani, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w danej komisji wyborczej.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)     imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

2)     wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

3)     przyczynę i czas nieobecności w pracy.

3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią odpowiednio terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej podpisuje jego zastępca.

4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w danej komisji wyborczej.

 

§ 6.1. Członkom komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji – w przypadku członków terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania – w przypadku obwodowych komisji wyborczych, przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:

1)     dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 210 zł;

2)     dla członków obwodowych komisji wyborczych – 140 zł.

2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy członek terytorialnej komisji wyborczej z przyczyn losowych, nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. 

4. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia udziału w czynnościach, o których mowa w ust.1 przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

 

§ 7.1. Osobom powołanym w skład inspekcji przysługują:

1)     diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów - w wysokości i na zasadach określonych w § 2-4;

2)     zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji, w wysokości – 231 zł.

2. Przy realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy § 6 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8.Osobom powołanym w skład inspekcji udziela się dni wolnych od pracy w trybie przepisów   § 5.

 

§ 9.Należności, o których mowa w § 2-3 oraz § 6 i 7, wypłacają:

1)     członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

2)     komisarzom wyborczym i osobom powołanym w skład inspekcji przez komisarza wyborczego – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

3)     członkom wojewódzkich komisji wyborczych – marszałek województwa;

4)     członkom powiatowych komisji wyborczych - starosta;

5)     członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

§ 10.Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.[2])

 

 

                                                                                                                    MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawartego w art. 20 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.). Wspomniane upoważnienie wprowadza art.1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz.1055).

Stosownie do wytycznych zawartych w upoważnieniu, projekt reguluje:

a)                     wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz terytorialnych i obwodowychkomisji wyborczych,

b)                    wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład inspekcji, o których mowa w art. 11 ust.5 oraz art. 12 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Pewną wskazówką przy opracowywaniu projektu były – obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 134, poz. 1135) oraz inne akty wykonawcze dotyczące analogicznej materii spraw [wydane w oparciu o upoważnienia zawarte w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) i ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) – vide odpowiednio : rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 94, poz. 922) czy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 75, poz. 676)].

Konieczną do odnotowania różnicą jest rezygnacja (analogicznie jak w przypadku powoływanego rozporządzenia dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego) z systemu mnożnikowego przy obliczaniu wysokości zryczałtowanych diet i zastąpienia tego rozwiązania bezpośrednio wskazanymi w rozporządzeniu kwotami tych diet - odpowiadającymi kwotom obliczanym obecnie przy pomocy mnożników (z dokładnością do pełnych złotych – przykładowo zryczałtowana dieta dla członków obwodowej komisji wyborczej będzie wynosić 140 zł, co wynika z obliczenia 1.651,67 zł x 0,085 = 140,39195 zł). Zmiana ta wynika z propozycji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, zgłoszonej już w trakcie prac nad projektem - obowiązującego już - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 94, poz. 922).

Przewiduje się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dziedziny, o których mowa w § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.), tj. rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Zakłada się poddanie projektu procedurze konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Wprawdzie dane rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy wdrażającej na gruncie polskiego porządku prawnego Dyrektywę Rady UE nr 94/80/WE – ustanawiającej szczegółowe zasady korzystania z prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamieszkałych w Państwie, którego nie są obywatelami, to jednak przedmiotowy zakres jego regulacji (kwestie techniczne związane z należnościami dla osób biorących udział w przeprowadzaniu procedur wyborczych) nie jest regulowany prawem Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 15.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry