Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ..... 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj 1)
z dnia ..... 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

 

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 116, poz. 1248) wprowadza się następujące zmiany:

 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Strażakowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni oraz członkom jego rodziny przysługuje świadczenie socjalne, zwane dalej „dopłatą do wypoczynku.”;

 w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dopłata do wypoczynku przysługuje strażakowi oraz członkom jego rodziny w wysokości 418 zł na każdą osobę.”;

 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W razie zbiegu uprawnień do dopłaty do wypoczynku z tytułu służby obojga małżonków będących strażakami, dopłatę do wypoczynku można otrzymać tylko z tytułu służby jednego z małżonków.”;

 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do dopłat
do wypoczynku przysługujących od dnia 1 stycznia 2005 r.”.

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

w porozumieniu

Minister Gospodarki i Pracy

 

   1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej –   sprawy wewnętrzne, na podstawie§1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).


Uzasadnienie

 

            Rodzaje świadczeń socjalnych przysługujących strażakom PSP i członkom ich rodzin określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz  członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 116, poz. 1248).

            W stosunku do treści powyższego rozporządzenia projekt wprowadza następujące zmiany:

1.     W § 2 doprecyzowano, iż dopłata do wypoczynku przysługiwać będzie strażakowi tylko w przypadku nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni za dany rok kalendarzowy.

2.     Dotychczasowy sposób ustalania stawki dopłaty do wypoczynku nie powodował bezpośrednio automatycznej indeksacji wraz ze zmianą kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej (jedynie zmiana stawek w grupach uposażenia zasadniczego strażaków PSP powodowała zmianę stawki dopłaty do wypoczynku). Jednakże mając na uwadze realizację przez Ministra Finansów zadania C.13 wynikającego z Planu Racjonalizacji Wydatków Społecznych, mającego na celu zniesienie automatycznych mechanizmów indeksacyjnych (którym de facto nie jest przedmiotowy zapis w dotychczasowym jego brzmieniu), proponuje się zastąpienie wskaźnika wzrostu dopłaty do wypoczynku ustalanego dotychczas w procentach, odpowiednią wartością wyrażoną kwotowo. Dotychczas bowiem kwota dopłaty do wypoczynku ustalona była jako 58% stawki 1-szej (pierwszej) grupy uposażenia zasadniczego strażaka PSP i od roku 2001 wynosi  406 zł (tj. 58% ze stawki 700 zł). Biorąc po uwagę projektowany na rok 2005 wzrost budżetu o 3 % przyjęto, że dopłata do wypoczynku określona będzie kwotowo w wysokości dotychczasowej stawki dopłaty  zwiększonej o 3% tj. 418 zł.

2.  W § 5 wprowadza się zapis, iż w razie zbiegu uprawnień do dopłaty z tytułu  służby w PSP obojga małżonków, osoby uprawnione mogą otrzymać tylko świadczenie z tytułu służby jednego z małżonków.

 

Ocena skutków regulacji.

 

Charakteryzując i oceniając przewidywany wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, należy zauważyć, iż wprowadzenie w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa w wysokości 1 058 tys. zł. Skutki te (wydatki Państwowej Straży Pożarnej) znalazły pokrycie w projekcie ustawy budżetowej na 2005 r., przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004  r., w części 42 – Sprawy wewnętrzne (34 tys. zł) i w części 85 – Budżety wojewodów (1 024 tys. zł).

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. Jest on również obojętny z punktu widzenia konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki oraz sytuacji i rozwoju regionalnego.

Projekt został poddany konsultacjom społecznym ze związkami zawodowymi działającymi w Państwowej Straży Pożarnej.

Niniejszy projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 27.10.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry