Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia ..... 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.*)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, ustala się na 2,02.

 

§ 2.

 

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 października 2004 r.

 

§ 3.

 

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 31, poz.356).

 

§ 4.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES  RADY  MINISTRÓW

___________________

*)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz.1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800 i Nr 172, poz. 1805. 

 

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 31, poz.356) i wynika z realizacji postanowień art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167). Na podstawie tego artykułu Minister Finansów - w ramach oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa - przeznaczył kwotę 50 mln zł na wzmocnienie w 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej.

Z powyższej kwoty dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przeznaczono środki umożliwiające wzrost od 1 października 2004 r. wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SG z 1,96 do 2,02.

Określony w rozporządzeniu wskaźnik w wysokości 2,02 powoduje wzrost dotychczasowego przeciętnego miesięcznego uposażenia (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) o 84 zł, tj. o 3,1 %.

Wydatki Straży Granicznej na 2004 rok na ten cel zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r., a całoroczne skutki finansowe z tego tytułu na rok przyszły zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r.

 

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

 

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 21.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry